1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

F\n-¡v sh-Å-¡m-sc I-ïp-IqSm; Rm³ A-h-cp-sS Po-h-s\-Sp-¡pw; Imen-t^mÀ-Wn-b³ sX-cp-hnð-\n-óv A-Åm-lp-hn-sâ t]-cp-]d-ªv bp-hm-hv sh-Sn-sh¨p-sImó-Xv aq-óv \n-c-]-cm-[n-Isf; A-ta-cn-¡-¡mÀ-¡v G-jy-¡m-sc sh-dp-¡m³ a-säm-cp Imc-Ww Iq-Sn-bm-bn

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡-bnð C-´y-¡m-cS-¡w G-jy³ hw-i-PÀ-¡p- t\-sc-bp-Å B-{I-a-§Ä A-Sn¡-Sn hÀ-[n-¡p-ó-Xn-\nsS, A-ta-cn-¡-¡mÀ-¡v G-jy¡m-tcm-Sv tZjyw tXm-óm³ a-säm-cp kw-`-hw-Iq-Sn. A-Åm-lp A-Iv-_À F-óm-t{Im-in¨p-sIm-ïv Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se s{^³-tkm-bnð G-jy³ hw-i-P\m-b bp-hm-hv aq-óv \n-c-]-cm-[nI-sf sh-Sn-sh¨p-sImóp. sh-Å¡m-tcm-Sp-Å sh-dp-¸m-Wv sh-Sn-sh-¡m³ t{]-cn-¸n-¨-sX-óm-Wv ]n-óo-Sv t]m-eo-kn-t\m-Sv C-bmÄ ]-d-ª-Xv.

tIm-dn A-en ap-l½-Zv Fó 39þIm-c-s\-bm-Wv t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-XXv. sX-cp-hn-eq-sS \-Sóp-t]m-hp-I-bm-bn-cp-ó aq-óv sh-Å-¡mÀ-¡p-t\-sc bm-sXm-cp {]-tIm-]-\-hp-anñm-sX C-bmÄ sh-Sn-sh-¡p-I-bm-bn-cpóp. H-cp tam-«-en-se kpc-£m D-tZym-K-Ø-s\ G-Xm\pw Zn-h-kw-ap-¼v sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knepw C-bmÄ {]-Xn-bm-Wv. sNm-ÆmgvN cm-hn-se ]-t¯-ap¡m-tem-sS-bm-Wv sh-Sn-sh-¸p-ïm-b-sX-óv s{^³tkm t]m-eo-kv X-e-h³ sP-dn U-bÀ ]-dªp.

t]m-]v Km-b-I\mb tIm-dn A-en kz-´-am-bn Bð-_w \nÀ-an-¨v Hm¬-sse-\n-eq-sS hn-ðv-¡p-ópïv. tIm-dn sS-bv-eÀ F-óm-bn-cp-óp C-bm-fp-sS ]-g-b-t]cv. »m-Iv Pok-kv F-ó t]-cnepw C-bmÄ A-dn-b-s¸-Sp-ópïv. sh-Sn-sh-¡m³ a-äp Nn-e Im-c-W-§Ä-Iq-Sn tIm-dn A-en t]m-eokn-t\m-Sv ]-d-ªn-«pïv. F-ómð, t]m-eo-kv A-Xv sh-fn-s¸-Sp-¯n-b-n-«nñ.

tkm-jyð ao-Un-b-bnð G-sd k-Po-h-am-Wv tIm-dn A-en. s^-bv-kv-_p-¡n-eq-sSbpw Szn-ä-dn-eq-sSbpw sh-Å¡m-tcm-Sp-Å X-sâ A-Xr-]v-Xn C-bmÄ hy-à-am-¡n-bn-cpóp. `-c-W-Iq-S-¯n-s\-Xncm-b {]-Xn-tj-[-§fpw C-S-bv-¡v t]m-kv-äp-I-fm-bn {]-Xy-£-s¸-«n-cpóp. I-Sp-¯ hw-io-b-hm-Zn-bm-bn-cp-óp X-sâ a-I-s\-óv tIm-dn-bp-sS ]n-Xm-hv hn³-skâv sS-bv-eÀ ]-dªp. a-I³ A-d-Ìn-em-b-Xnð k-t´m-j-ap-sïópw A-t±-lw hy-à-am¡n.

t\mÀ-¯v hm³ s\-kv kv-{So-änð H-cp {S-¡n-\p-Ån-en-cn-¡p-I-bm-bn-cp-ó-bm-fm-Wv tIm-dn-bp-sS B-Zy C-c. sh-Sn-tb-ä bm-{X-¡m-c-\p-am-bn {S-¡v ss{U-hÀ t]m-eo-kv kv-tä-j-\n-se-¯n-sb-¦nepw A-t¸m-tg¡pw A-bmÄ a-cn¨p. A-Sp-¯-Xm-bn hm³ s\-Ê kv-{So-änð \nð-¡p-I-bm-bn-cp-ó hy-àn-¡p-t\-sc sh-Sn-bp-XnÀ¯p. ]t£, A-bmÄ c-£-s¸«p. ^pÄ-«¬ kv-{So-än-se¯nb tIm-dn A-hn-sS-¡-ï H-cm-sfbpw sh-Sn-sh¨p-sImóp. t\mÀ-¯v ^pÄ-«¬ kv-{So-än-se Im-¯-en-¡v Nm-cn-äo-kv sI-«n-S-¯n-\v k-ao-]w \nð-¡p-I-bm-bn-cp-ó-bm-fm-Wv aq-óm-a-Xm-bn sh-Sn-tb-äv a-cn-¨-Xv.

Rm-b-dmgv-N s{^³-tkm-bn-se tam«ð 6þsâ kp-c-£m Po-h-\-¡mÀ ImÄ hn-eyw-kn-s\ sh-Sn-sh¨p-sIm-ó-Xpw tIm-dn A-en-bm-sW-óv t]m-eo-kv kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fnð-\n-óv Xn-cn-¨-dn-ª-«pïp. tIm-dn-bp-am-bn hm-¡p-XÀ-¡-¯n-teÀ-s¸-« kpc-£m Po-h-\-¡m-\p-t\À-¡v C-bmÄ sh-Sn-sh-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category