1 GBP = 92.30 INR​                       

BREAKING NEWS

eq-kn-b-½ am-ô-Ìdnð \nópw \m-«nð t]m-bn B-dp am-kw ip-{iq-jn-¨n-«pw `mKyw Xp-W-¨nñ; bp-sI a-e-bm-fn \-gv-kn-sâ `À-¯m-hn-\v A-Im-e-¯nð hn-S \ð-In \m-«p-ImÀ

Britishmalayali
km_p Npï¡m«nð

amôÌÀ: I-gn-ª B-dp-am-k-am-bn am-ô-kv-ä-dn-se tPm-en- Ø-e-¯p-\nópw Ah-[n F-Sp-¯v eq-kn-b-½ \m-«nð Xm-a-kn-¡p-I-bm-bn-cpóp. sIF-kv-C-_n F-ôn-\o-b-dm-bXp-sIm-ïv bp-sI-bn-se-bv-¡v Xma-kw am-äm³ hn-k-½-Xn-¨v \m-«nð X-só Po-hn-Xw D-d-¸n-¨ `À-¯m-hn-s\ ip-{iq-jn-¡m³ th-ïn t]m-b-Xm-bn-cp-óp \m-«n-te-bv-¡v. B-dp-am-kw iq-{iq-jn-s¨-¦nepw tPm-k-^n-sâ Po-h³ c-£n-¡m³ B-bnñ. tcm-K-_m-[n-X\m-b N-§-\m-tÈ-cn N-{µ³- Ip-tóð tPmk-^v Có-se \m-«nð \n-cym-X-\m-hp-I-bm-bn-cpóp. ]-tc-X-\v 56 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw.

enhÀ kntdmknkv _m-[n-¨v G-sd \m-fm-bn Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp- tPm-k-^v. sIFkvC_nbnð F³Pn\obÀ B-bn-cpó tPm-k-^n-s\ c-ïp hÀ-jw ap³-]m-Wv tcm-Kw _m-[n-¨Xv. amôÌdnse \Svkvt^mÀ-Unð B-bn-cpóp eq-kn-b-½ Xmakn¨ncpóXv. `À¯mhv tPmk^v CSbv¡v Ah[n¡v F¯nb tijw XncnsI \m«nte¡v aS§pIbmbncpóp ]Xnhv.

c-ïp a-¡-fm-Wv C-hÀ-¡p-ÅXv. C-hÀ \m-«n-em-Wv ]Tn-¡p-óXv. H-cmÄ _n-^m-an-\v ]Tn-¡p-I-bm-Wv. kwkv¡m-cw \msf sshIptó-cw \m-ep a-Wn-¡v aqhmäp]pg cïmÀ]Ån skâv ssa¡nÄkv tZhmeb¯nð \S-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category