1 GBP = 92.50 INR​                       

BREAKING NEWS

A`n-am-\-¯nsâ s\-dp-I-bnð \msf t_-knw-Kv-kv-täm-¡p-Im-cp-sS B-tLmjw; CuÌÀ hnjp ]cn]mSn-IÄ-s¡m-¸w Z-im-Ðn B-tLm-j-§-fp-sS Kw`oc Xp-S-¡hpw

Britishmalayali
kmw Xn-cp-hm-Xn-enð

t_knwKv tÌmIv aebmfn IĨdð Akmkn-tbjsâ Cu hÀjs¯ CuÌÀ hnjp B-tLm-jhpw ]-¯ma-Xv hmÀ-jn-Ihpw Ip-Spw-_ Iq-«mbvabpw H-¸w ZimÐn BtLmj§-fp-sS Xp-S-¡-hpw \m-sf \-S-¡pw. Cu _r-l-¯m-b k-t½-f-w- Hm-Iv-dn-Uv-Pv hn-tñ-Pv lm-fn-em-Wv \-S-¡p-I. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð s_-Ìv A-tkm-kn-tb-j³ A-hmÀ-Uv- t\-Sn-b t_knwKvtÌmIv aebmfn Atkmkn-tb-j³ G-sd A-`n-am-\-t¯m-sS-bm-Wv \mf-s¯ ]-cn-]m-Sn A-Wn-bn-s¨m-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. AXp-sIm-ïp-Xsó ZimÐn BtLmj§fpsS `mKambn Cu hÀjw hnhn[ ]cn]mSnIÄ BWv Bkq{XWw sNbvXn«pÅXv.

cm-hn-se 11 a-Wn-¡v B-cw-`n-¡pó km-w-kv-Imcn-I k-t½-f-\-¯nð hn-Xnw-Kv-S¬ Su¬ Un-kv-{Sn-Îv Iu¬-en-kdpw a-e-bm-fn-bpam-b eotUm tPmÀP-Pv ap-Jym-Xn-Ynbpw hn³-skâv t]mÄ A-[y-£-\pam-bn-cn-¡pw. N-S-§nð I-gn-ª Hcp Z-im-Ð-¯n-\n-S-bnð t_knwKv tÌmIv aebmfn Atkmkn-tbj-\v `m-c-hm-lnXzw h-ln-¨h-sc B-Z-cn-¡p-Ibpw H-¸w \-gv-knw-Kv ta-J-e-bnð an-I-¨ t\-«-§Ä ssI-h-cn-¨h-sc B-Zcn-¡p-ó N-S§pw D-ïm-bn-cn-¡pw.

kmw-kv-Im-cnI k-t½-f-\-¯n-\p ti-jw hn-`-h k-ar-²-am-b k-Zybpw Xp-SÀ-óv I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw \-S-¯-s¸-Sp-ó-Xm-bn-cn-¡pw. hn-jp-¡-Wnbpw am-\h-cm-in-bv-¡v D-bn-À-¸nsâ {]-Xo-£-I-fpw k-tµ-ihpw \ð-Ip-ó Sm-t»m-bv-¡p ti-jw ssh-hn-[y-amÀ-ó-Xpw \n-d-¸-In-«mÀ-ó-Xpam-b H-t«-sd I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw A-c-t§-dp-sa-óv sk-{I«-dn tPm-Wn IñS A-dn-bn¨p.
 
 

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Oak ridge Hall, Forsythia Walk, Oakridge Village, Basingstoke, RG215RL

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category