1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

t{Imbv-tUm-Wn-\v k-ao-]w t]-bn-Mv K-Ìm-bn Xm-a-kn-¡m³ ku-Icyw tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

t{Imbv-tUm¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-en-te-¡v Ø-ew am-dn-h-cp-ó Ìm-^v \-gv-kn-\v t]-bn-Mv K-Ìm-bn Xm-a-kn-¡m³ D-Nn-Xam-b Ø-ew B-h-iy-apïv. `-£-W ku-I-cyhpw DÄ-s¸-sS-bp-Å ho-Sp-IÄ-¡v ap³-KW-\. _-Ô-s¸-tS-ï C-sa-bvð:[email protected]
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam