1 GBP = 89.75 INR                       

BREAKING NEWS

]p-\À-hn-hmlw: e-ï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[phn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[phn-s\ tX-Spóp. ]p-\À-hn-hm-l-am-Wv. 36/177 skân ao-äÀ D-bcw. {In-kv-Xy³ I-½yq-Wn-än-bn-se G-Xp hn-`m-K-¯nð B-tem-N-\-IÄ kzo-I-cn-¡pw.
Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam