1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

cmPyþ`mjþhÀKþhÀW hy-Xym-k-§-fnñm-sX e-ï-\n-se I-em-Im-c-òmÀ-¡v H-ón-¨v A-Wn-\n-c-¡m³ thZn-sbm-cp-§póp; s^Ìn-hð tÌm-¡v Pq-em-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

s^Ìn-hð tÌm-¡v Pq-em-bv 15, 16 Xo-b-Xn-I-fnð tÌm-¡nð \-S-¡pw. hÀ-Wm-`hpw ssh-hn-[y-hp-amÀ-ó IÄ-¨-dð I-t^ ]-cn-]m-Sn-I-fmWv s^Ìn-hð tÌm-¡nð \-S-¡p-I. e-ï-\n-ep-Å Fñm hn-`m-Kw P-\-§Ä-¡pw PmXn, a-X, hw-i, hn-Xym-k-anñm-sX s^Ìn-hð tÌm-¡nð ]-s¦-Sp-¡m-hp-ó-XmWv. hy-Xykv-X kw-kv-Im-c-§-fnð h-fÀ-ó-h-sc A-dn-bm\pw ]-cn-N-b-s¸-Sm-\p-sañm-am-bn H-cp-§p-ó Cu th-Zn-bnð kmw-kv-Im-cnI ssh-hn[yw hn-fn-t¨m-Xp-ó kw-KoXw, \r¯w, I-Y ]-d-¨nð, km-ln-Xyw, s]-bnwânw-Kv, cp-Nn-I-cam-b `£Ww XpS-§n Fñmhn-[ ]-cn-]m-Sn-Ifpw C-hn-sS A-h-X-cn-¸n-¡m-hp-ó-XmWv. C-Xn-\v B-h-iyam-b D-]-I-c-W-§-sfñmw \ð-Ip-ó-Xm-Wv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ Cu am-kw 26\v ap³-]m-bn 07867968300 F-ó \-¼-dnð _-Ô-s¸-Sp-Itbm [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð sa-bnð A-b-¡p-Itbm sN-¿m-hp-ó-XmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category