1 GBP = 92.50 INR​                       

BREAKING NEWS

\yqtbmÀ-¡v ssSw-kv kv-Iz-b-dnð Imð-\-S-¡mÀ-¡n-S-bn-te-¡v a-b-¡p-a-cp-ón-\v A-Sn-abm-b bp-hm-hv Im-tdm-Sn-¨v I-bän; H-cp s]¬-Ip-«n sImñ-s¸-«p; 22 t]À-¡v ]-cn-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-b-¡p-a-cp-ón-\-Sn-abm-b bp-hm-hv A-ta-cn-¡-bn-se ssSw-kv kv-Iz-b-dnð Imð-\-S-bm-{X-¡mÀ-¡p-t\-sc Im-tdm-Sn-¨p-Ib-än H-cp bp-h-Xn-sb-s¡m-óp. 22 t]À-¡v ]-cn-t¡äp. bq-tdm-¸nð hn-hn-[-bn-S-§-fnð `o-I-cÀ hm-l-\-ap-]-tbm-Kn-¨v \-S¯n-b B-{I-a-W-§Ä I-ï-v {]-tNm-Zn-¸n-¡-s¸-« X-\n¡v, Fñm-h-scbpw sImñp-I-sb-ó-Xm-bn-cp-óp D-t±-iy-sa-óv t]m-eo-kv ]n-Sn-bnem-b bp-hm-hv ]-d-ªp. \yq-tbmÀ-¡n-se an-Uv-Su¬ am³-l-«-Wn-em-Wv kw-`hw.

t{_m¬-Iv-knð-\n-óp-Å ap³ ssk-\n-I³-Iq-Snbmb 26þIm-c³ dn-¨mÀ-Uv tdm-Pm-km-Wv B-{I-a-Ww \-S-¯n-sb-óv t]m-eo-kv ]-d-ªp. h-gn-bm-{X-¡mÀ-¡n-S-bn-te-¡v hm-l-\-tam-Sn-¨p-I-b-än-b-ti-jw c-£-s¸-Sm³ {i-an¨ tdm-Pm-kn-s\ {i-a-s¸-«m-Wv t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv. C-Xn-\n-sS H-cp t]m-eokv Hm-^o-kÀ¡pw ]-cn-t¡-äp. tdm-Pm-kv Ir-{Xn-a a-b-¡p-a-cp-óp-IÄ D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-bn t]m-eo-kv ]-d-ªp.

an-jn-K-Wnð-\n-ópÅ Aeo-k Fð-kv-a³ F-ó bp-h-Xn-bm-Wv B-{I-a-W-¯nð sImñ-s¸-«-sX-óv t]m-eo-kv Øn-co-I-cn¨p. A-Xn-th-K-¯nð X-sâ tlm-ï sk-Um³ Hm-Sn-¨p-hó tdm-Pm-kv A-Xv bm-{X-¡mÀ Iq-Sp-X-ep-ïm-bn-cp-ó `m-K-t¯-bv-¡v C-Sn-¨p-I-b-äp-I-bm-bn-cpóp. aq-óv t»m-¡p-I-tfm-fw I-Sóp-t]m-b-ti-j-am-Wv Hp Xq-Wn-en-Sn-¨v hml-\w \n-ó-Xv. Fñm-h-scbpw sImñp-I-bm-bn-cp-óp X-sâ e-£y-sa-óv ]-dª tdm-Pmkv, t]m-eo-kv X-só sh-Sn-sh¨p-sImñp-sa-óv {]-Xo-£n-¨n-cp-ó-Xmbpw hy-à-am¡n.

ssk-\y-¯nð-\n-óv hn-c-an-¨-bm-sf-¦nepw {In-an-\ð ]-Ým-¯-e-ap-Å-bm-fm-Wv tdm-Pmkv. a-Zy-]n¨pw a-b-¡p-a-cp-óp-]-tbm-Kn¨pw hml-\-tam-Sn-¨-Xn-\v ]-e-Ip-dn t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-«p-ïv. sI2 F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó Ir-{Xn-a a-cn-Pp-hm-\-bm-Wv C-bmÄ D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-sX-óv I-cp-Xp-óp. tdm-Pm-kn-sâ am-\kn-I \n-e-bv-¡v Ip-g-¸-ap-ïm-bn-cptóm F-ó Im-cyhpw t]m-eo-kv ]cn-tim-[n-¡p-ópïv.

]-cn-t¡-ä 22 t]-cnð \mep-t]-cp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-sW-óv t]m-eo-kv hy-à-am¡n. \n-Êm-c ]-cn-¡p-I-tf-ä 15þHm-fw t]-sc {]-Y-a-ip-{iq-j \ð-In-b-ti-jw hn-«-b¨p. a-cn-¨ Fð-kva-sâ 13 h-b-Êp-Å k-tlm-Z-cnbpw Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn-em-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category