1 GBP = 92.50 INR​                       

BREAKING NEWS

kz´w a¡-sf _m-e-]o-U-IÀ-¡v hn-e-t]-in hnð-¡pw; Ip-ªp§-sf ]o-Un-¸n-¡pó-Xv I-ïv B-kz-Zn-¡p-ó-hÀ-¡m-bn sse-hv kw-t{]j-Ww \-S-¯pw; ^n-en-¸n³-kn-se Ip-ªp-§-fp-sS Zpc-´w _n-_n-kn te-Jn-I-bp-sS H-fn-Iym-a-d-bnð Ip-Sp-§n-b-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-ªp-Ip-«n-I-sf-t¸mepw c-Xn-ssh-Ir-X-§Ä-¡v C-c-bm-¡p-Ibpw A-Xn-\v am-Xm-]n-Xm-¡ÄX-só Iq-«p-\nð-¡p-Ibpw sN-¿p-ó Zp-c-´-am-Wv Ìm-kn Uq-en- F-ó A-t\z-j-Wm-ß-I ]-{X-{]-hÀ-¯I tem-I-¯n-\v ap-ónð Im-«n-¯-cp-óXv. _n-_n-kn-bp-sS teJn-I H-fn-Iym-a-d-bnð ]-IÀ¯n-b Zr-iy-§Ä ^n-en-¸n³-kn-se k-a-o-]Im-e Nn-{X-amWv. ' aw-kv skñn-Mv tZÀ In-Uv-kv t^mÀ aWn' Fó tUm-Iyp-saâ-dn-bn-eq-sS-bm-Wv kv-äm-kn sR-«n-¸n-¡p-ó bm-YmÀ-Yy-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv.

A-ôp-h-bÊp-t]mepw {]m-b-anñm-¯ Ip-«nI-sf hn-äv ]-Ww hm-§p-ó am-Xm-]n-Xm¡-sf Ìm-kn Im-«n-¯-cpóp. Ip-«n-I-sf _m-e-]o-U-IÀ-¡v hn-ä-Xn-\v A-d-änem-b c-ïv k-tlm-Z-cn-am-cp-sS I-Ybpw A-hÀ Im-«n-¯-cp-óp. tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å _m-e-]o-U-IÀ-¡v X-Õa-bw I-ïm-kz-Zn-¡p-ó-Xn-\v Ip-«nI-sf ssewKn-I ]o-U-\-¯n-\n-c-bm-¡n Zr-iy-§Ä kw-t{]j-Ww sN-bv-X-Xn-\m-Wv k-tlm-Z-cn-am-sc t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv.

A-ta-cn-¡-bnð- \nópw {_n-«-\nð-\n-óp-aS-¡w H-t«-sd-t¸À Ip-«n-I-sf-t¯-Sn ^n-en-¸n³-koð F-¯m-dp-sïóv Cu k-tlm-Z-cn-amÀ kv-ämkn-tbm-Sv ]-d-ªp. Ch-sc A-d-Ìv sNbvX tlmw-em³-Uv GPâv ssa-¡n-sâ k-lm-b-t¯m-sS-bm-Wv kv-äm-kn P-bn-en-se-¯n k-tlm-Z-cn-am-sc I-ïXv. Nn-eÀ Ip-«nI-sf A-Xn-{Iq-cam-b cXn-ssh-Ir-X-X-§Ä-¡v C-c-bm-¡m³-t]mepw B-h-iy-s¸-Sm-dp-sïópw ]-W-¯n-\p-th-ïn A-Xv sN-bv-Xn-cp-óp-shópw C-hÀ sh-fn-s¸-Sp¯n.

Ip-«n-I-sf im-co-cn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¡p-ó Zr-iy-§-fm-Wv ]-eÀ¡pw th-ïXv. Ip-«n-I-fp-sS tZl-¯v Xo-sh-¡p-óXp-t]m-ep-Å ]o-U-\-§-fm-Wv Nn-eÀ B-kz-Zn-¨n-cp-óXv. i-cn-¡pw a-t\m-tcm-Kn-I-fm-Wv C-¡q-«-sc-óv A-h-cp-sS Nm-äp-I-fnð-\n-óv hy-à-am-sW-óv ssa-¡v sh-fn-s¸-Sp-¯póp. c-l-ky-Iym-a-d-I-Ä D-]-tbm-Kn-¨m-Wv kv-äm-kn C¯-cw Zr-iy-§Ä ]-IÀ-¯n-b-Xv.

Ip-«nI-sf hnð-¡m³ X-¿mdm-b a-säm-cp kw-Lw am-Xm-]n-Xm-¡-sfbpw ssa-¡n-sâ k-lm-b-t¯m-sS kv-äm-kn I-sï¯n. X-§-fp-sS a-¡Ä sk-Iv-kn-\v X-¿m-dm-sW-óm-Wv am-Xm-]n-Xm-¡Ä Ìmkn-tbmSpw ssa¡n-t\mSpw ]-d-ªXv. t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xv Ch-sc P-bn-en-e-S¨p. Ip-«n-I-fm-Wv Fñm-¯n\pw Xp-S-¡-an-«-sXópw X-§Ä \n-c-]-cm-[n-I-fm-sW-óp-ap-Å hm-Z-am-Wv C-hÀ t]m-eo-kn-\v ap-ónð \n-c-¯n-b-sX-óv kv-äm-kn ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category