1 GBP = 92.50 INR​                       

BREAKING NEWS

temI t]m-eo-km-hm-\pÅ ssN-\-bp-sS Ip-Xn-¸n-\v ssZ-h-¯n-sâ ssI-sbm¸v; ku-¯v ssN-\ I-S-en-\-Sn-bnð I-sï-¯nb-Xv ]-e X-e-ap-d-bv-¡v B-h-iyam-b {]-Ir-Xn hm-XIw; I-S-en-\-Sn-bnð 4000 A-Sn Ip-gn¨ ssN-\ Zn-h-khpw ]p-d-s¯-Sp-¡p-ó-Xv 16,000 Iyp-_n-Iv ao-äÀ hm-X-I-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡bpw P-¸m-\p-a-S-¡-ap-Å h³-i-àn-IÄ H-¯p-tNÀ-óv {]Xn-tcm-[n-¨n«pw ku-¯v ssN-\ I-S-en-sâ A-h-Im-i-hm-Z-¯n-\p-th-ïn \-S-¯p-ó {i-a-§-fnð-\n-óv ssN-\ ]n-tóm-«v t]m-bn-«nñ. A-Xn-sâ c-lkyw C-t¸mÄ sh-fn-s¸-Sp-I-bmWv. `m-hn-bn-te-¡p-Å I-cp-X-se-tóm-Ww {]-Ir-Xn-hm-X-I-§fpw A-aq-ey-ti-J-c-am-Wv ku-¯v ssN-\ I-S-en-\-Sn-bnð ssN-\ I-sï-¯n-b-Xv.

I-S-en-\-Sn-bnð 4000 A-Sn Xm-gv-N-bnð-\n-óv Zn-h-tk\ 16,000 Iyp-_n-Iv ao-äÀ {]-Ir-Xn-hm-X-I-am-Wv ssN-\ ]p-d-s¯-Sp-¡p-ó-Xv. 2007þð C-hn-sS ^v-tf-a-_nÄ sF-kn-sâ km-ón[yw ssN-\ I-sï-¯n-bn-cpóp. A-óp-Xp-S§n-b ]-cy-th-j-W-am-Wv C-t¸mÄ hn-P-bn-¨p-Xp-S-§n-bXv. amÀ-¨v 28 ap-Xð ]-co-£-Wm-Sn-Øm-\-¯nð hmX-Iw J\-\w sN-bv-sX-Sp-¯p- Xp-S§nb ssN-\ C-t¸mÄ A-Xv ]qÀ-W-tXm-Xnð {]-hÀ-¯-\ k-Ö-am¡n.

kzm-`mhn-I {]-Ir-Xn-hmX-Iw D-d-ª A-h-Ø-bn-em-Wv C-hn-sS Im-W-s¸-Sp-óXv. H-cp Iyp-_n-Iv ao-äÀ a-ªp-I-« 164 Iyp-_n-Iv ao-äÀ kzm-`mhn-I {]-Ir-Xn-hm-I-X-¯n-\v Xp-ey-am-sW-óv ssN-\o-kv hmÀ-¯m G-P³-kn kn³lp-h dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp. A-Xp-sIm-ïm-Wv C-t¸mÄ I-sï-¯n-bn-«p-Å a-ªp-cq-]-¯n-ep-Å {]-Ir-Xn-hm-X-I tiJ-cw `m-hn-bpsS DuÀ-P-tI-{µ-am-bn hym-Jym-\n-¡-s¸-Sp-óXv.

I-S-en-\-Sn-bn-se {]-Ir-Xn-hm-X-I tiJ-cw J\-\w sN-bv-Xp-Xp-S-§n-b-Xm-bn Có-se em³-Uv B³-Uv dn-tkm-gvk-kv a{´n Pn-bm-Mv Um-an-§m-Wv {]-kv-Xm-h-\ \-S-¯n-bXv. jp-hm-bn \-K-c-¯nð-\n-óv 320 In-tem-ao-äÀ AI-se sj³-jp G-cn-b-bn-em-Wv J\-\w \-S-¡p-óXv. ]-co-£-Wm-Sn-Øm-\-¯nð Xp-S§n-b J-\-\w C-t¸mÄ hym-h-km-bn-Im-Sn-Øm-\-¯nð B-cw-`n-¨n-«pïv.

a-ªp-I-«-bv-¡p-Ån-se ao-ssY³ Aw-iw {]-Ir-Xn-hm-I-X-¯nð Im-W-s¸-Sp-ó A-f-hn-em-sW-óv hmÀ-¯m G-P³-kn sh-fn-s¸-Sp-¯n. 99.5 i-X-am-\hpw ao-ssY-\m-Wv C-Xn-ep-ÅXv. Ið-¡cn, {]-Ir-Xn-hm-XIw, F-® Xp-S§n-b kzm-`m-hn-I DuÀ-P-ti-J-c-s¯-¡mÄ Cc-«n tiJ-cw C-hn-sS-bp-ïm-Ip-saópw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óp.

ao-ssY\pw sh-Åhpw Iq-Sn {]-hÀ-¯n-¨m-Wv I-¯p-ó a-ªv cq-]w sIm-Åp-ó-Xv. A-´-co-£ aÀ-Z-s¯-¡mÄ 30 Cc-«n aÀ-Z-¯nð ]-¯v Un-{Kn-bnð-¯m-sg ao-ssY\pw sh-Åhpw X-½nð-tN-cp-Ibpw sN-¿p-t¼m-gm-Wv C-Xv cq-]-s¸-Sp-óXv. I-S-en-\-Sn-bnð 1640 ap-Xð 9800 A-Snh-sc Xm-gv-N-bn-em-Wv I-¯p-ó a-ªp-]m-fn-IÄ I-sï-¯n-bn-«p-ÅXv. km-[m-c-W a-ªp-I-«-bp-tS-Xn-\v k-am-\am-b \n-dhpw kz-`m-h-hp-am-Wv C-Xn-\p-ap-Å-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category