1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

sF]n-kn U-»n³ ZznZn\ hmÀjn-I I¬-sh³-j³ Cu amkw 26, 27 Xo-b-Xn-I-fnð \-S-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-bÀ-eâv: sF]n-kn U-»n³ -NÀ-¨n-sâ hmÀjn-I I¬-sh³j³ Cu-am-kw 26, 27 Zn-h-k-§-fnð {Ko³-lnð I-½yq-Wn-än skâ-dnð h-¨v \-S-¡pw. bp-sI do-Pn-b¬ {]-kn-U-âv ]m-ÌÀ tP¡-ºv tPmÀ-Öv D-Zv-LmS-\w sN-¿pó tbm-K-¯nð ]m-ÌÀ A-\o-jv Im-hmew, bp-sI do-Un-b¬ ssh-kv {]-kn-U-âv ]m-ÌÀ _m-_p kv-Idn-b F-ón-hÀ {]-kw-Kn-¡pw. k-` {ip-{iq-j-IÄ ]m-ÌÀ km-\p am-Xyp, {_-ZÀ kmw am-Xyp, A-\nð Bð-_n F-ón-hÀ t\-XrXzw \ð-Ipw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 00353877818783

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam