1 GBP = 92.60 INR​                       

BREAKING NEWS

amô-kv-ä-dnð ayq-kn-Iv tjm-bv-s¡m-Sp-hnð A-Xyp-{K³ kv-t^m-S-\w; 22t]À sImñ-s¸-«p; 50t]À-¡v ]-cn¡v; {]m-W-`-b-t¯msS Hm-Sp-ó-h-cp-sS th-Z\n¡pó Nn-{X-§Ä ]p-d¯v; `o-I-cÀ hoïpw B-{I-an-¡p-sa-óv Bi-¦; {_n-«³ `o-Xn-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n«-s\ \-Sp-¡n am-ô-ÌÀ A-co-\-bnð `o-I-cm-{I-aWw. A-ta-cn-¡³ t]m-]v Km-bn-I A-cnbm-\ {K³-sU-bpsS kwKo-X ]-cn-]m-Sn-s¡m-Sp-hn-epïm-b kv-t^m-S-\-¯nð 22 t]À a-cn¨p. 119-t¸À-¡v ]-cn-t¡-äp. ho-ïpw B-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡p-sa-ó B-i-¦-bnð B-bn-c-§Ä kw-`-h-Ø-e-¯p-\nóv Hm-Sn-c-£-s¸«p. A-h-cnð ]-e-cp-sSbpw ap-Jw tNm-c-bnð Ip-fn-¨n-cp-óp-sh-óv Zr-iy-§Ä hy-à-am-¡p-óp.

Xn-¦-fmgv-N cm{Xn ]¯-c-tbm-sS-bm-Wv {_n«-s\ \-Sp¡n-b kv-t^m-S-\-ap-ïm-bXv. kw-Ko-X ]-cn-]m-Sn XoÀ-ó D-S-s\-bm-bn-cp-óp tÌ-Un-b-¯n-\v sXm-«p-]pd¯v kv-t^m-S-\-ap-ïm-bXv. kv-t^m-S-\-¯nð Km-bn-I-bv-¡v ]-cn-t¡-än-«nñ. `o-I-cm-{Ia-Ww X-só-bm-sW-óm-Wv {]m-Yan-I \n-K-a-\-sa-óv t{K-äÀ am-ô-ÌÀ t]m-eo-kv hy-à-am¡n. kv-tä-Un-bw ap-gp-h³ t]m-eo-kn-sâ \n-co-£-W-¯n-em-Wn-t¸mÄ.

kv-tä-Un-b-¯n-\v ]pd-¯v D-t]-£n-¡-s¸-«-\n-e-bnð I-ï Im-dn-s\-¡p-dn-¨v t]m-eo-kn A-t\zj-Ww Xp-S-§n-bn-«pïv. F-ómð, Im-À t_mw-_v kv-t^m-S-\amtWm `o-I-cÀ \-S-¯n-b-sX-óv hy-à-am-bn-«nñ. kv-tä-Un-b-¯n-sâ ]-cn-k-c-¯p-\n-óv I-sï-Sp-¯ kw-i-b-I-cam-b a-säm-cp kv-t^m-S-I-h-kv-Xp hn-Z-Kv-[-cp-sS tað-t\m-«-¯nð I-¯o-{Uð KmÀ-U-\p-k-ao-]-¯p-sh-¨v \n-b-{´n-X kv-t^m-S-\-¯n-eq-sS \nÀ-ho-cy-am¡n.
`o-I-cm-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡p-sa-ó B-i-¦-bnð tÌ-Un-b-¯n-\-Sp-¯p-Å hn-tÎmdn-b kv-tä-j-\nð-\n-óv D-S³ X-só B-fpI-sf H-gn-¸n¨p. C-Xp-h-gn-bp-Å Fñm s{S-bn-\p-Ifpw Iym³-kð sN-¿p-Ibpw sN-bvXp. A-Snb-´-c km-l-Ncyw t\-cn-Sp-ó-Xn-\v `o-I-c-hn-cp-² tk-\-bn-se D-ó-XÀ C-óv e-ï-\nð tbm-Kw tN-cp-ópïv. kwKo-X ]-cn-]m-Sn-I-gn-ªv B-fp-IÄ ]p-d-t¯-bv-¡n-d-§p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv v-k-t^m-S-\-ap-ïm-bXv.

A-cnbm-\ {K³-sU th-Zn-hn-«v 30 sk-¡³-Up-IÄ¡-Iw kv-t^m-S-\-ap-ïm-b-Xm-bn A-hn-sS-bp-ïm-bn-cp-ó Nn-eÀ Szn-ä-dnð Ip-dn¨p. A-Xyp-{K³ kv-t^m-S-\-am-Wv D-ïm-bXv. F-´m-Wv kw-`-hn-¨-sX-ó-dn-bm-¯-Xn-\mð, B-fp-IÄ ]c-¡w ]m-bp-I-bm-bn-cp-óp. Xn-¡nepw Xn-c-¡n-epw-s]«pw Nn-eÀ-¡v ]-cn-t¡-än-«p-ïv. Iq-Sp-Xð Zp-c-´-ap-ïm-Im-sX c-£m-{]-hÀ¯-\w G-tIm-]n-¸n-¨h-sc te-_À ]mÀ-«n t\-Xm-hv sPd-an tImÀ-_n³ A-`n-\-µn-¨p.

kv-t^m-S-\-ap-ïm-b-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se t]m-eokpw a-äv A-Snb-´-c tk-h-\ hn-`m-K-§fpw {]-tZ-i-¯n-sâ \n-b-{´-W-ta-sä-Sp-¯p. P-\§-sf kp-c£n-X Øm-\-t¯-bv-¡v am-än-b-ti-jw A-co-\-bnð t]m-eo-kv A-cn-¨p-s]-dp¡n. sl-en-t¡m-]v-S-dp-IÄ D-]-tbm-Kn¨pw \n-co-£-Ww \-S¯n. kv-t^m-S-\-¯nð k-ao]-s¯ A-¸mÀ-«v-saâp-I-Ä t]mepw \-Sp-§n-hn-d-¨-Xm-bn A-hn-Sp-s¯ Xmak-¡mÀ ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category