1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

Ipcn-in-s\ B-cm-[n-¡p-ó-h-cp-sS-tað Xp-SÀ B-{I-a-W-§-sf-óv {]-Jym-]n-¨v sF-kn-kv; Nm-th-dmb-Xv en-_n-b-bnð-\nópw Ip-Sn-tbdn-b apÉow Ip-Spw-_-¯n-se AwKw; k-tlm-Zc-s\ A-d-kv-äv sN-bv-Xv t]m-eo-kv

Britishmalayali
kz´wteJI³

am-ô-kv-äÀ A-co-\-bnð 22 t]-cp-sS a-c-W-¯n-\n-Sm-¡n-b Nm-thÀ kv-t^mS-\w \-S¯n-b kð-am³ A-_m-Zn G-Xm-\pw B-gv-N-I-fm-bn A-Xn-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-em-bn-cp-óp-sh-óv kqN-\. hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se kpc-£m D-tZym-KØ-sâ a-I\m-b kð-am³ A-_m-Zn (22) B-Wv kv-t^mS-\w \-S-¯n-b-sX-óm-Wv t]m-eo-kv Øn-co-I-cn-¨n-«p-ÅXv. en-_n-b-bnð-\n-ópw {_n-«-\n-se-¯n-b-Xm-Wv C-bm-fp-sS Ip-Spw_w.

I-Sp-¯ a-X-hn-izm-kn-bm-bn-cp-ó C-bmÄ sX-cp-hn-eq-sS \-S-¡p-t¼mgpw ho-«n-en-cn-¡p-t¼m-gpw a-X-h-N-\-§fpw a-äpw D-cp-hn-«n-cp-ó-Xm-bn kp-lr-¯p-¡fpw \m-«p-Imcpw ]-d-bpóp. C-Ém-an-Iv tÌ-äv `o-I-c-kw-L-S\-sb hn-aÀ-in-¨v ]-Ån-bnð {]-kw-Kn-¨ X-sâ t\À-¡v kð-am³ Ip-]n-X-\m-bn t\m¡n-b Im-cyw \m-«n-se ]-Ån-bn-se C-amapw HmÀ-an-¡p-óp-ïv. am-ô-kv-äÀ bp-ssWä-Uv So-an-sâ I-Sp-¯ B-cm-[-I-\m-bn-cp-ó kð-am-sâ kz-`mhw Cu-hn-[-¯nð am-dn-t¸m-bn-«v G-sd-¡m-e-am-bn-sñópw \m-«p-ImÀ ]-c-bp-óp.

K-±m-^n `-c-W-Iq-S-¯nð-\nópw c-£-tX-Sn {_n-«-\nð A`-bw {]m-]n-¨-Xm-av kð-am-sâ Ip-Spw_w. ku-¯v am-ô-Ì-dn-se ^m-tfm-^oð-Unð I-gn-ª ]-¯p-hÀ-j-¯n-te-sd-bm-bn C-hÀ Xm-a-kn-¡p-óp. ho-«n-se \m-ev a-¡-fnð aq-óm-a-s¯-bm-fm-Wv kð-am³. C-bm-fp-sS ho-«nð t]m-eo-kv Có-se hym-]-Iam-b Xn-c-¨nð \-S¯n. A-hn-sS-\n-óv e-`n-¨ kv-t^m-S-I h-kv-Xp-¡Ä \n-b-{´n-X kv-t^m-S-\-¯n-eq-sS \-in-¸n¨p. A-_m-Zn-bp-sS k-tlm-Z-c³ C-kv-a-boð Xm-a-k-n-¡p-ó ho-«nepw t]m-eo-kv Xn-c-¨nð \-S¯n. C-kv-a-bo-en-s\ I-kv-ä-Un-bn-se-Sp-¯-Xmbpw kw-i-b-apïv.

{_n-«-\nð B-{I-a-W-§Ä Xp-S-cp-sa-ó ap-ó-dn-bn-t¸m-sS-bm-Wv B-{I-a-W-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn¯w sF-kn-kv G-sä-Sp-¯n-«p-ÅXv. Ip-cn-in-s\ A-cm-[n-¡p-ó-h-cp-sS Iq«-s¯ X-IÀ-¯p-sh-óm-Wv B-{I-a-W-s¯-¡p-dn-¨v `o-I-cÀ {]-Jym-]n-¨Xv. Ip-cn-in-s\ B-cm-[n-¡p-ó-h-cp-sS \m-«nð C-\n-bpw B-{Ia-Ww \-S-¯p-saópw `o-I-c-kwL-S-\ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

Un-kv-_-dn tam-kv-In-se Camw ap-l½-Zv k-bo-Zm-Wv kð-amsâ sF-kn-kv _-Ôw hy-à-am-¡p-ó kq-N-\-IÄ \ð-In-b-Xv. 2015þð ]-Ån-bnð {]-kw-Kn¨p-sIm-ïn-cn-¡sh, sF-kn-kn-s\-Xn-sc kw-km-cn-¨ X-sâ t\À-¡v kð-am³ cq-£-am-bn t\m-¡n-sb-óv C-amw ]-dªp. X-\n-s¡-Xn-sc G-Xm\pw hn-izm-kn-I-sf-¡q-«n ]-cm-Xn X-¿m-dm-¡m\pw kð-am³ X-¿m-dm-bn.
 
I-gn-ª G-X-m\pw hÀ-j-¯n-\n-sS-bm-Wv kð-am³ `o-I-c-kw-L-S-\-bnð B-Ir-ã-\m-b-sX-óm-Wv A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ I-cp-Xp-óXv. C-bm-fp-sS kp-lr-Zv-h-e-bhpw t]m-eo-kv \n-co-£-W-¯n-emWv. ho-«nð ]cn-tim-[-\ \-S¯nb t^m-d-³-kn-Iv D-tZym-KØÀ, t_mw-_p-ïm-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó Nn-e e-Lp-te-J-IÄ A-hn-sS-\n-óv I-sï-Sp-¯n-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category