1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw; tIc-f-¯nð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-h-Xn-¡v hc-s\ th-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv Ip-Spw-_-¯nð s]-« bp-h-Xn-¡v {In-kv-Xy³ ^m-an-en-bnð s]-« bp-hm¡-sf tX-Spóp. ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\v H-cp-§p-ó 26 h-b-kp-Å bphXn tI-c-f-¯nð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-I-bmWv. bp-sIbntem A-ta-cn-¡bntem tPm-en sN-¿pó hn-Zym-`ym-k ap-Å bp-hm-¡Ä-¡v ap³-KW-\. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI: 07413014405

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam