1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡bpw {_n-«\pw h-gn-]n-cnªp; ssN\-sb hn-iz-kn-¡m-t\ h-¿; tam-Zn-bp-sS k-µÀi\w h-¼³ hym-]m-c¡-cm-dp-I-Ä-¡v h-gn-Xp-d-¡m³ km-[yX; bq-tdm-]y³ »q ImÀ-Uv hoïpw NÀ-¨-bn-te-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-¸n-se h-¼³ cm-Py-§-fp-am-bn hym-]m-c-¡-cm-dn-te-À-s¸-Sp-ó-Xn-\v {]-[m-\-a{´n \-tc-{µ tam-Zn-bp-sS ]-cy-S-\-¯n-\v C-óv Xp-S-¡w-Ip-dn-¡pw; PÀ-a-\nbpw d-jybpw {^m³-kpw kv-s]-bn\pw k-µÀ-in-¡p-ó tam-Zn C-´y-bp-sS hn-I-k-\-¡p-Xn-¸n-\v Xp-W-bm-Ip-ó ]pXn-b ]-¦m-fnI-sf Xn-c-bp-I-bmWv. Pq-sse-bnð Pnþ20 D-¨-tIm-Sn-¡m-bn hoïpw PÀ-a-\n-bn-se-¯p-óp-sï-¦n-epw, C-¡p-dn C-cp-cm-Py-§Ä-¡p-an-S-bn-se kJyw Du-«n-bp-d-¸n-¡p-I-bm-Wv e-£yw.

tam-Zn-bpsS Cu k-µÀ-i-\-¯n-\v cm-{ão-b-ambpw \-b-X-{´-]-c-ambpw G-sd {]m-[m-\y-apïv. s{_-Iv-kn-äv A\-´-c {_n-«-s\-bpw sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-sâ A-ta-cn-¡-sbbpw hn-izm-k-¯n-se-Sp-¡m-\m-hn-sñ-óv PÀ-a³ Nm³-k-eÀ Bw-K-e saÀ-¡ð {]-Jym-]n-¨-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv tam-Zn-sb-¯p-óXv. bq-tdm-¸v A-h-cp-sS ]pXn-b hym-]m-c-]-¦m-fn-bm-bn C-´y-sb Im-Wp-óp-sh-ó kq-N-\-bm-Wv saÀ-¡-en-sâ hm-¡p-I-fn-ep-Å-Xv. tam-Znbpw saÀ-¡-ep-am-bp-Å Iq-Sn-¡mgv-N A-Xn-\v XpS-¡w Ip-dn-¡p-saópw D-d-¸mWv.

PÀ-a-\n-bp-am-bp-Å k-Jy-¯n-\v Iq-Sp-Xð {]m-[m\yw Ið-]n-¡p-ó-Xm-bn tam-Zn-bpw bm-{X-bv-¡p-ap-¼v ]-d-ªp. hn-Ikn-X cm-Py-¯n-te-¡p-Å C-´y-bp-sS h-fÀ-¨-bnð PÀ-a³ ]-¦m-fn-¯w \nÀ-Wm-b-I-am-sWópw tam-Zn ]-d-bpóp. sNm-ÆmgvN tam-Znbpw saÀ-¡epw PÀ-a-\n-bn-se {]-ap-J Øm-]-\-§-fp-sS kn.C.H.am-sc Im-Wp-ópïv. C-´y-bnð h³-hn-tZ-i-\n-t£-]w sIm-ïp-h-cp-sa-óv {]-Xo-£n-¡pó tbm-K-am-WnXv. C-´y-bp-sS ]pXn-b ]-²-Xn-I-sf-¡p-dn-¨v tam-Zn A-h-tcm-Sv hn-i-Zo-I-cn-¡p-Ibpw sN-¿pw.

bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fn-ep-Å k-µÀ-i-\-¯n-\n-sS bq-tdm-]y³ »q ImÀUpw hn-j-b-am-bn h-cp-sa-óm-Wv kqN-\. ssh-Z-Kv-[y-ap-Å hntZi sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v bq-td-]y³ bq-Wn-b-\n-se G-Xp-cm-Py-§-fnepw Xm-a-kn-¡p-ó-Xn\pw tPm-en sN-¿p-ó-Xn\pw kzm-X-{´yw \ð-Ip-ó \n-b-a-am-Wv bq-tdm-]y³ »q-ImÀUv. A-bÀ-e³Uv, {_n«³, sU³-amÀ-¡v F-óo cm-Py-§Ä »q-ImÀ-Uv Aw-Ko-I-cn-¡p-ónñ. C-´y-¡mÀ-¡v hn-tZi-¯v Iq-Sp-Xð A-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡m³ Cu NÀ-¨bpw hgn-sbm-cp-¡p-sa-óm-Wv kq-N-\.

Pn7 D-¨-tIm-Sn-bn-se-Sp-¯ \n-e-]m-Sp-I-fm-Wv {Sw-]n-s\ hn-iz-kn-¡m³ sIm-Ån-sñ-ó \n-e-]m-Sn-te-¡v saÀ-¡-en-s\ F-¯n-¨Xv. Im-emh-Øm hy-Xn-bm-\w t\-cn-Sp-ó-Xn-\p-Å ]m-co-kv D-S¼-Sn Aw-Ko-I-cn-¡m-sX {Sw-]v A-ta-cn-¡-bn-te-¡v a-S-§n-bXpw D-S-¼-Sn-bnð-\n-óv A-ta-cn-¡ ]n-òm-dn-tb-¡p-sa-ó kq-N-\-IÄ i-à-am-b-Xp-am-Wv saÀ-¡-en-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v ]n-ónð. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ A-Xn-\p-Ån-ð-¯sótbm hn-tZ-it¯m hn-iz-kv-Xcm-b ]-¦m-fnI-sf I-sï-¯-W-saópw A-hÀ B-h-iy-s¸-«p.

a-äp-cm-Py§-sf {]-Xo-£n-¨n-cp-ón-«v Im-cy-an-sñ-óv X-\n-¡v t_m-[y-am-b-Xm-bn A-hÀ ]-dªp. A-ta-cn-¡-bp-ambpw {_n-«-\p-am-bp-ap-Å _-Ô-¯n-\v D-e¨n-semópw kw-`-hn-¨n-«n-sñ-¦nepw Ah-sc am{Xw {]-Xo-£n-¨n-cn-¡p-ó-Xnð AÀ-Y-an-sñ-óv saÀ-¡ð hy-à-am-¡n. {^m³-kp-am-bn Iq-SpXð Du-jv-a-fam-b _-Ô-¯n-\v X-¿m-dm-I-W-saópw A-hÀ \nÀ-tZ-in¨p. Pn7 D-¨-tIm-Sn-bnð a-äv B-dp-cm-Py-§fpw ]m-co-kv D-S¼-Sn Aw-Ko-I-cn-¡m³ X-¿m-dm-b-t¸mgpw A-ta-cn-¡ hn-«p-\n-ó-Xn-s\ XoÀ¯pw A-Xr-]v-Xn D-f-hm¡n-b \nÀ-tZ-i-sa-óm-Wv saÀ-¡ð hn-ti-jn-¸n-¨-Xv.

am-ô-Ì-dnð kv-t^m-S-\-ap-ïm-b-Xn-sâ ]-Ým-¯-e-¯nð D-¨-tIm-Sn-bp-sS B-Zy-Zn-\w X-só {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta- a-S-§n-bn-cpóp. A-hkm-\ Zn-\w NÀ-¨-bv-¡v Xo-cp-am-\-am-Ip-ó-Xn-\p-ap-¼v {Sw]pw th-Zn-hn«p. C-Xm-Wv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-se {]ap-J cm-Py§-sf sNm-Sn-¸n-¨-Xv. bm-{X h³-hn-P-b-am-bn-cp-óp-sh-óm-Wv {Sw-]v Szo-äv sN-bv-X-sX-¦n-epw, Im-emh-Øm D-S-¼-Sn-bnð-\n-óv A-ta-cn-¡ ]n-òm-dp-sa-óp-X-só-bm-Wv kq-N\.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category