1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

]p-\À-hn-hmlw: F³-F-¨v-F-knð ]n-Pn tUm-Îdmb I-t¯m-en-Iv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

F³-F-¨v-F-knð ]n-Pn tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó I-t¯m-en-Iv bp-hm-hn-\m-bn A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. ]p-\À-hn-hm-l-amWv. 36 h-b-kv, 177 skân-ao-äÀ D-bcw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ[email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam