1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: Cugh bp-h-Xn-bv-¡v B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xr-iq-cnse Cugh bp-h-Xn-bv¡v A\ptbmPy-am-b BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. 2014ð hnhml tamN-\w t\Sn-b bp-h-Xn-bv-¡v H-cp a-I-\p-ïv. tNm-Xn \-£-{Xw. 40 h-b-kv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07913005412

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam