1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

tIm-X-\ñq-À {Km-a-¯n-se _mey, Iu-am-c, buÆ-\ HmÀ-½-IÄ lr-Z-b-¯nð kq-£n-¡p-ó-hÀ Cóv Ìmt^mÀUv sj-b-dn-te-¡v; kw-K-a th-Zn H-cp-§n I-gn-ªp

Britishmalayali
kz´wteJI³

F«maXv tImX\ñqÀ kw-K-aw C-óv B-cw-`n-¡pw. Rm-b-dm-gv-N h-sc \o-ïp \nð-¡p-ó kw-K-a-¯n\v Ìmt^mÀUv sj-b-dn-em-Wv th-Zn H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. c-Pn-kv-t{S-j³ Cóv ssh-In-«v A-ôp a-Wn-¡mWv B-cw-`n-¡pI. Xm-a-khpw `-£-Whpw DÄ-s¸-sS-bp-Å Fñm ku-I-cy-§fpw H-cp-¡n-bn-«pïv. tIm-X-\ñq-cpw kao-] {]-tZ-i-§-fn-ep-ap-Å Fñm \m-«p-ImÀ¡pw ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡m-hp-ó-XmWv. c-ïp Zn-h-khpw Xm-a-kn¨v kw-K-a-¯nð ]-s¦-Sp-¡m³ km-[n-¡m-¯-hÀ  \msf F-¯n-bmð a-Xn-bm-Ipw. ssk-¡nÄ td-kv \-S-¡p-ó-Xn-\mð ^mw lu-kv tdm-Uv Rm-b-dmgv-N cm-hn-se G-gp a-Wn ap-Xð D-¨-b-v¡v 2.30h-sc A-S-¨n-Sp-sa-ó Imcyw {]-tXyIw HmÀ-½n-¸n-¡p-óp. Iq-Sp-X-ð hn-h-c-§Ä kw-K-a-¯n-sâ hm-Sv-km-¸v {Kq-¸nð e-`y-am-Wv.
 

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Smallwood Manor School, Uttoxeter, Staffordshire ST14 8NS

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam