1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bn-se Ip-Sn-tb-ä-¡mc-sâ Po-hn-Xw F-§s\? bp-sI-bn-se a-te-jy-¡mÀ t\-cn-Sp-ó hwio-b ]-cm-aÀ-i-§Ä H-cp I-em-Imc-sâ I-®nð

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð Po-hn-¡p-ó Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS Po-hn-X-¯n-te-¡p-Å t\À-¡m-gv-N-bmWv Cu Nn-{X§Ä. bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó a-te-jy-¡mcm-b B-fp-IÄ t\-cn-Sp-ó hwio-b A-[n-t£-]-§Ä ^m-j³ t^m-t«m-{Km-^dmb Um-\n-tbð B-Zw-kv ]-IÀ¯n-b Cu Nn-{X-§-fnð-\n-óv hm-bn-s¨-Sp-¡mw. ssh Cu-kv bp-h-À Cw-¥o-jv tkm Kp-Uv F-ó t]-cn-ep-Å Nn-{X-§Ä a-te-jy-¡mcm-b Ip-Sn-tb-ä-¡m-tcm-Sv A-h-cp-sS hn-Zym-`ym-k Im-e-¯pw tPm-en sN-¿p-ó k-a-b¯pw t\-cn-« Xn-cn-¨-Sn-I-sf-¡p-dn-¨v a-\-Ên-em-¡n-b-ti-j-am-Wv B-Zw-kv F-Sp-¯Xv.

]m-Xn a-te-jy³ hwi-P-tcm-Sp-Å hwio-b hn-tZz-jw In-S-¸-d-bnð-t¸m-ep-ap-sï-óv F-hv-en³ _o-sb-ó bp-h-Xn-bp-sS A-\p-`-h-¯nð-\n-óv Um-\n-tbð B-Zw-kn-sâ Nn-{X-¯n-\v hn-j-b-ambn. In-S-¡ ]-¦n-« sh-Å-¡m-c³, Xm³ ]m-Xn a-te-jy-¡m-cn-bm-sW-ó-dn-ª-t¸mÄ \n-cm-i\m-b Imcyw F-hv-en³ sh-fn-s¸-Sp-¯póp. X-\n-s¡m-cp ap-gp-h³ G-jy-¡m-cnbm-b s]®n-s\m-¸w i-bn-¡m-\m-bn-cp-óp tam-l-sa-óv A-bmÄ sh-fn-s¸-Sp-¯n-b-s{X.

ssN-\-¡m-cn-bm-sW-óv hn-fn-¨m-t£-]n-¨ A-\p`-hw F-a-n-en ]n-tb-gv-kv Fó ssN-\o-kv hw-i-P sh-fn-s¸-Sp-¯póp. Xm³ ssN-\-bnð-\n-ó-sñ-óv ]-d-ªn«pw A-bmÄ X-\n-¡p-t\-sc B-t{Im-iw sNm-cn-ªp-shópw F-an-en ]-d-bpóp. tI-in-\n in-hm-\-µ³ F-ó bp-h-Xn-¡pïm-b A-\p`-hw Ip-td-¡q-Sn I-bv-t]-dn-b-XmWv. aIv-sUm-WmÄ-Un-en-cp-óv kp-lr--¯p-¡Ä-s¡m-¸w `£-Ww I-gn-¡p-ó tI-in\n-tbm-Sv A-Sp-¯n-cp-óv `£-Ww I-gn¨p-sIm-ïn-cp-ó-bmÄ, ' \n-sâ sXm-en¡pw F-sâ ssew-Kn-Im-h-b-h-¯n-\pw H-tc \n-d-am-sW'óv ]-d-ª-Xm-bn A-hÀ ]-dªp.

C-¯-c-¯n-ep-Å A-\p-`-h-§Ä t\-cn-«-hÀ X-só-bm-Wv B-Zw-k-n-sâ Nn-{X-§-fnð {]-Xy-£-s¸-Sp-ó-Xpw. G-jy³ hw-i-PÀ-¡p-t\-sc-bp-ïm-Ip-ó hwio-b ]-cm-aÀ-i§-sf {]-Xo-Im-ß-I-am-bn Nn-{Xo-I-cn-¡p-ó Nn-{X-§Ä-¡v C-Xn\-Iw hen-b B-cm-[I-sc t\-Sn-sb-Sp-¡m-\m-bn-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category