1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

kvIq-fp-I-fnð \nÀ-_Ôn-X _w-Km-fn ]T-\w GÀ-s¸-Sp¯n-b a-a-X-bp-sS Xo-cp-am-\-¯n-s\-Xn-sc Xp-S§n-b {]-t£-m-`w B-fn-¸-S-cpóp; s{]än Cu-kn kw-Øm-\w F-ó B-h-iy-hp-am-bn B-bn-c-§Ä sX-cp-hnð; A-\n-Ýn-XIm-e _-µnð \-«w-Xn-cn-ªv UmÀ-Pn-en-Mv

Britishmalayali
kz´wteJI³

kv-Iq-fp-I-fnð \nÀ-_Ôn-X _w-Km-fn ]T-\w GÀ-s¸-Sp¯n-b a-a-X _m-\À-Pn-bp-sS Xo-cp-am-\w _w-Km-fn-sâ k-am-[m-\w sI-Sp-¯p-óp. UmÀ-Pn-en-Mv ta-J-e-bnð cq-£am-b {]-t£m-`w, KqÀ-Jm-em³-Uv kw-Øm-\-sa-ó B-h-iyhpw hoïpw i-à-am-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. KqÀ-Jm-em-³-Uv kw-Ø-mw B-h-iy-s¸«p-sIm-ïv I-gn-ª-Znh-kw ka-cw \-S¯n-b {]-t£m-`-IÀ t]m-eo-kp-am-bn ]-te-S¯pw G-äp-ap-«n.

KqÀ-J P-\-ap-àn tamÀ-¨ (Pn-sP-Fw)bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv UmÀ-Pn-en-§nð _w-KmÄ hn-cp-² ka-cw \-S-¡p-óXv. {]-t£m-`-IÀ-¡p-t\-sc t]m-eo-kv em-¯n-¨mÀ-Pv \-S-¯n-b-Xnepw I-®oÀ-hmI-Xw {]-tbm-Kn-¨-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-¨v ta-J-e-bnð A-\n-Ýn-XIm-e _-µn-\v B-lzm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv Pn-sP-Fw. UmÀ-Pn-en-§n-se t]m-eokv Hu-«v t]m-kv-äp-Ifn-sem-ón-\v {]-hÀ-¯-IÀ Xo-bn«p. Xp-SÀ-óv Pn-sPFw Hm-^o-kn-ð ]cn-tim-[-\ \-S¯nb t]m-eokv, A-hn-sS-\n-óv A¼pw hnñp-Ifpw tXm-¡p-Ifpw ]n-Sn-s¨-Sp¯p.

aq-ón-S-¯m-bn {]-hÀ-¯-IÀ kw-L-Sn-¡p-óp-sh-ó hn-h-c-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv t]m-eo-kv ]cn-tim-[-\ \-S-¯n-b-sX-óv UmÀ-Pn-en-Mv F-kv.]n. A-Jn-te-jv N-XpÀ-th-Zn ]-dªp. ]-S-¡-§fpw t_mw-_p-ïm-¡p-ó-Xn-\p-Å km-a-{Kn-Ifpw ]n-Sn-s¨-Sp-¯n-«pïv. t]m-eo-kn-\v t\-À-¡v {]-hÀ-¯-IÀ s]-t{SmÄ t_mw-_p-Ifpw Iñpw F-dn-ª-Xm-bn UmÀ-Pn-en-§n-ð Iym-¼v sN-bv-Xv t]m-eo-kv \-S-]-Sn-IÄ-¡v t\-Xr-Xzw \ð-Ip-ó F-kv.F³.Kp]v-X ]-dªp. am[y-a {]-hÀ-¯-IÀ k-ô-cn-¨ hm-l-\hpw C-hÀ Xo-bn«p.

t]m-eo-kv \-S-]-Sn-s¡-Xn-sc {]-Xn-I-cn-¡m³ Pn-sP-Fw X-e-h³ _n-að Kp-cp-Mv {]-tZ-i-hm-kn-I-tfm-Sv B-lzm-\w sN-bvXp. KqÀ-Jm-em³-Uv F-ó B-hiyw km-[n-¡p-ó-Xph-sc ka-cw Xp-S-cp-sa-ópw A-t±-lw ]-dªp. UmÀ-Pn-en-Mv ta-J-e-bnð k-am-[m-\w ]p-\-Øm-]n-¡p-ó-Xn-\v i-àam-b \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-sa-óv ap-Jy-a{´n a-a-X _m-\À-Pnbpw hy-à-am¡n. \n-b-a-ewL-I-tcm-Sv bm-sXm-cp Zm-£n-Wyhpw th-sï-óv \nÀ-tZ-in-¨n-«p-Å-Xmbpw ap-Jy-a{´n hy-à-am¡n.

UmÀ-Pn-en-Mv ta-J-e-bnð Iq-Sp-Xð tk\-sb hn-\y-kn-¡p-ó Im-cyhpw ]-cn-K-Wn-¡p-ópïv. \n-e-hnð B-bn-c-t¯m-fw t]-m-eo-kp-ImÀ A-hn-sS Iym-¼v sN-¿p-óp-ïv. 400 AÀ-[-ssk-\n-I-sc-¡q-Sn A-hn-tS-¡v tI{µw \n-tbm-Kn-¨n-«pïv. Nn-c-ssh-cn-I-fm-bn-cp-ó KqÀ-J \m-j-Wð en-_-td-j³ {^-ïp-am-bn tNÀ-ó-tXm-sS-bm-Wv Pn-sP-F-½n-sâ ka-cw i-àn-{]m-]n-¨Xv. Xr-W-aqð tIm¬-{K-Êp-am-bp-Å kJyw ]n-cn-ªm-Wv en-_-td-j³ {^-ïv Pn-sP-F-½p-am-bn tNÀ-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category