1 GBP = 92.30 INR​                       

BREAKING NEWS

F-kv-BÀFw CâÀ-\m-j-Wð bp-sI-bpsS G-IZn-\ Im-¯-en-Iv a-e-bm-fw I¬-h³-j³ Cu-am-kw 25\v t\m-«nw-Kv-lm-anð

Britishmalayali
k-®n A-d¡ð

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv{Sn CâÀ-\m-j-Wð bp-sI-bpsS G-IZn-\ Im-¯-en-Iv a-e-bm-fw I¬-h³-j³ Cu-am-kw 25\v t\m-«nw-Kv-lm-anð \-S-¡pw. cm-hn-se ]-¯p a-Wn ap-Xð ssh-In-«v Aôp- a-Wn h-sc-bm-Wv I¬-sh³j³. hn-ip-² IpÀ-ºm-\, Ip-¼-kmcw, B-cm[-\, {]mÀ°-\m Xp-S-§n-b-h D-ïm-Ipw.

BÀ-¨v- _nj-¸v tPmk-^v I-f-¯n-¸-d-¼n-en-sâ A-\p-{K-lm-Èn-kp-I-tfm-sS \-S-¡p-ó {]mÀ°-\m {ip-{iq-j-IÄ F-kv-BÀ-Fw CâÀ- \m-j-Wð So-am-Wv \-bn-¡pI.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
tPm-kv BâWn þ 07872073753, tPm-_n tPmk^v þ 07846096512
 

Ø-e-¯n-sâ hn-em-kw
EMVA Voluntary Academy School, Dallas Street, Mansfield, NG18 5TA

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam