1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

kn_n-sF- A-t]-£ Un-kw-_-dn-te-¡v \o-ï-tXm-sS a-säm-cp tI-kp-am-bn F³-t^m-gv-kv-saâv e-ï-\n-te¡v; a-ey-sb C-´y-¡v hn-«p-In-«-W-sa-óv B-h-iy-s¸-« c-ïma-s¯ s]-äo-j³ a-Zy-cm-Pm-hn-\v X-e-th-Z-\-bmIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bn-se _m-¦p-I-fnð-\n-óv i-X-tIm-Sn-IÄ hm-bv-]-sb-Sp-¯-ti-jw ap-§n e-ï-\nð kp-J-Po-hn-Xw \-bn-¡p-ó hnP-bv a-ey-sb C-´y-bn-se-¯n-¡p-ó-Xn-\m-bn F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-äv hoïpw cw-K¯v. e-ï³ tIm-S-Xn-bnð ]pXn-b s]-äo-j³ k-aÀ-¸n-¡m-s\m-cp-§p-I-bm-Wv U-b-d-Î-tdäv. kn._n.sF-bp-sS tI-kv Un-kw-_-dn-te-¡v \o-ï-tXm-sS-bm-Wv a-Zy-cm-Pm-hn-s\ F-{Xbpw th-Kw \m-«n-se-¯n-¡m-\p-Å \-S-]-Sn-bp-am-bn A-[n-Ir-XÀ hoïpw cw-K-s¯-¯n-bXv.

sF.Un._n.sFþIn-Mv-^n-jÀ FbÀ-sse³-kv ]-Ww X-«n-¸p-tI-knð a-ey¡pw a-äv F«pt]À-¡p-sa-Xn-sc F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-äv Ip-ä-]{Xw k-aÀ-¸n-¨p-I-gnªp. C-Xn-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv a-ey-sb \m-Sp-I-S-¯-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v {_n«-s\ k-ao-]n-¡m³ A-hÀ H-cp-§p-ó-Xv. 900 tIm-Sn-bp-sS ]-Ww X-«n-¸v tI-km-WnXv. t\c-s¯ kn._n.sF-bpw Ip-ä-]{Xw k-aÀ-¸n-¨v a-ey-¡p-th-ïn {_n-«o-jv kÀ-¡m-cn-s\ k-ao-]n-¨n-cpóp. B tI-kn-t¸mÄ tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv.

2016 amÀ-¨v c-ïn-\m-Wv a-ey {_n-«-\n-te-¡v ap-§n-bXv. C-´y A-t±-l-¯n-sâ ]mkv-t]mÀ-«v d-±m-¡n-sb-¦nepw A-óp-ap-Xð e-ï-\nð Xm-a-kn-¡p-I-bm-Wv a-ey. C-´y-bn-te-¡v \m-Sp-I-S-¯-W-sa-ó B-h-iyw C-´y ]-eX-h-W {_n«-s\ A-dn-bn-s¨-¦nepw \-S-¸n-em-bn-«nñ. a-ey-sb \m-Sp-I-S-¯-W-sa-ó B-hiyw F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-äv \-bX-{´ X-e-¯n-em-bn-cn¡pw k-aÀ-¸n-¡p-I-sb-óm-Wv kqN-\. kn-_n-sF-¡v ]pd-sa F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-äv Iq-Sn h-cp-ó-tXm-sS a-ey-¡v A-[n-I-Im-ew {_n-«-\nð Xp-S-cm-\m-hn-sñ-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

a-ey-s¡-Xn-sc Fñm sX-fn-hp-Ifpw ti-J-cn-¨p-I-gn-ª-Xm-bn F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-äv hy-à-am¡n. kn-_n-sF k-aÀ-¸n-¨n-«p-Å \m-Sp-I-S-¯ð A-`yÀ-Y-\-bnð ]-Ww X-«n-¸v tI-kv DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«n-sñ-¦nð B tI-knð hn-Nm-c-W km-[n-¡n-sñ-óXp-sIm-ïm-Wv F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-äv th-dn-«v A-t]-£ \ð-Ip-óXv. \n-e-hn-se A-t]-£-b-\p-k-cn-¨v kn-_n-sF-¡v a-ey-sb \m-«n-se-¯n-¨v Xp-dp-¦n-e-S-bv-¡m-t\ km-[n¡q. F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-än-\v A-t±l-s¯ tNmZyw sN-¿m-\m-hnñ.
 
kn-_n-sF-bp-sS ]-cm-Xn-bnð Ip-ä-I-cam-b KqVm-temN-\, X-«n¸v, h-ô-\ Xp-S§n-b Ip-ä-§-fm-Wv a-ey-s¡-Xn-sc Np-a-¯n-bn-cn-¡p-óXv. F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-än-sâ Ip-ä-]-{X-¯nð a-ey-bpÄ-s¸-sS H-¼Xp-t]-cp-ïv. In-Mv-^n-jÀ FbÀ-sse³kv, bp-ssWä-Uv {_p-h-dokv, sF.Un._n.sF _m-¦v F-ón-hn-S-§-fn-se D-ó-X D-tZym-K-Ø-cm-Wv a-äp-Å F-«p-t]À.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category