1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

t^m-an-em-bn-cp-ó C-´y \m-W-t¡-Sn-sâ ]-Sp-Ip-gn-bn-te-¡v ho-W-sX-§s\? Fñm-hcpw F-gp-Xn-¯Ån-b ]m-¡n-Øm³ F-´p-sIm-ïm-Wv {_n«-sâ a-®nð-\nópw Nm-¼y-òm-cm-bn a-S-§n-bXv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-´m-cm-{ã {In¡-äv Iu¬-kn-en-sâ SqÀ-W-saâp-I-fnð ]m-¡n-Øm-\p-tað C-´y A-P-¿-cm-sW-sóm-cp hn-izm-k-ap-ïm-bn-cpóp. sI³-kn-MvS¬ Hm-h-enð Có-se X-IÀ-óp-hoW-Xv B hn-izm-k-amWv. sh-dp-sam-cp X-IÀ-¨-bm-bn-cp-ónñ A-Xv. I-fn-bnð P-bhpw tXmð-hn-bp-sañmw km-[m-c-W-am-sW-¦n-epw, I-fn-¡pó-Xv C-´y-bpw ]m-¡n-Øm-\p-am-Ip-t¼mÄ A-Xv I-fn am-{X-añm-Xm-Ip-óXp-sImïv, X-IÀ-¨-bp-sS hym-]v-Xn-bp-ta-dpw.

Fñm-¯-c-¯nepw C-´y³ {In¡-äv So-an-s\ \m-am-h-ti-j-am-¡p-ó {]-I-S-\-am-Wv ]m-¡n-Øm³ Im-gv-N-sh-¨Xv. BZyw _mäp-sImïpw ]n-óo-Sv ]´p-sImïpw A-hc-Xv sX-fn-bn¨p. C-´y-bm-Is«, SqÀ-W-saân-se-¯pw h-sc i-àamb t^m-an-em-bn-cp-óp. A-sXmópw ss^-\-enð {]-Xn-^-en-¨n-sñ-óp-am-{Xw. lÀ-Zn-Iv ]m-Þy-sb-ó bp-h-Xm-c-¯n-sâ B-th-i-am-Wv C-´y³ B-cm-[-IÀ-¡v Að-]-sa-¦nepw ssI-b-Sn-¡m³ h-I-\ð-In-bXv. A-sXm-gn-¨p-\nÀ-¯n-bmð, \n-cm-i-tbm-sS ssI-sI-«n-bn-cn-¡p-I-bm-bn-óp Km-e-dn-bnð Xn-§n-¡qSn-b C-´y³ B-cm-[IÀ.

_m-än-§n-s\ B-Zy-sk-j-\nð Xp-W-¨ ]n-¨nð tSm-kv t\-Sn-bn«pw _m-än-Mv Xn-c-sª-Sp-¡m-Xn-cpó-Xv Iym-]v-ä³ hn-cm-Sv tIm-en-bp-sS ]n-g-hm-bn C-\n hym-Jym-\n-¡-s¸-Spw. F-ómð, tSm-kn-se B Xo-cp-am-\-s¯-¡mÄ e£y-t_m-[-anñm-sX ]-s´-dn-ª \-½p-sS _u-fÀ-amcpw Cu tXmð-hn-bnð ap-Jy-]-¦m-fn-I-fmWv. `p-h-t\-izÀ Ip-amÀ Xp-S-¡-¯nð an-I-¨ k-½À-Zw _m-äv-kv-am³-am-cnð P-\n-¸n-s¨-¦nepw A-Xv ap-X-em-¡m³ a-dp-`m-K-¯p-Å _u-fÀ-am-À-¡v BÀ¡pw km-[n-¨nñ.

sk-ôpdn-tbm-sS ]m-¡n-Øm--sâ hn-P-b-¯nð ^-JmÀ k-am³, _u-fn-§nð C-´y-sb \n-ew-]-cn-im¡n-b ap-l½-Zv B-anÀ F-ón-h-cm-Wv Nm-¼y³-kv t{Sm-^n C-´y-bnð-\n-óv X-«n-sb-Sp-¯Xv. ]-¯p-hÀ-jw ap¼v, {]-Y-a Szân 20 tem-II-¸v ss^-\-enð ssI-sb-¯pw-Zq-c-s¯-¯n-bn«pw In-co-Sw ssI-hn-« ]m-¡n-Øm³, C-¡p-dn ]n-g-hp-IÄ B-hÀ-¯n-¡n-sñ-óv Xp-S-¡-¯n-te Zr-V-\nÝ-bw sN-bv-Xn-cpóp. tSm-kv \-ã-s¸-s«-¦nepw BZyw _mäp-sImïpw ]n-óo-Sv ]´p-sImïpw A-hc-Xv sX-fn-bn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ^-Jm-dn-s\ H-ä-b-¡-¯nð-\nð-s¡ d-®u-«m-¡m³ e-`n-¨ A-hk-cw ap-X-em-¡m-\m-Im-sX t]mb-Xv C-´y-¡v hen-b Xn-cn-¨-Sn-bp-ambn.

ap³-a-Õ-c-§-fnð anI-hv Im«n-b P-kv-{]o-Xv _pw-d-bv-¡v ]m-¡n-Øm-s\-Xn-sc A-tX anI-hv Im-gv-N-sh-¡m-\m-bnñ. c-hnN-{µ A-izn\pw c-h-o-{µ P-tU-Pbpw A-h-cp-sS an-I-hn-sâ \ngð-t]m-ep-am-bnñ. _u-fn-§nð `p-h-t\-izÀ Ip-am-dn-\mWv, AXpw Xp-S-¡-¯n-se kv-s]ñnð am-{Xw, B-izm-k-t¯m-sS a-S-§m-\m-bXv. F-Ivv-kv{Sm d-®p-IÄ hn«p-sIm-Sp-¡p-ó-Xnepw bm-sXm-cp tem-`hpw hn-Nm-cn-¨nñ. 25 d¬-km-Wv F-Iv-kv-{Sm-bn-\-¯nð C-´y³ _u-fÀ-amÀ hn«p-sIm-Sp-¯-Xv.

in-JÀ [-hm³, tcm-ln-Xv iÀ-a, hn-cm-Sv tIm-en F-óo {Xn-aqÀ-¯n-I-fn-em-bn-cp-óp C-´y-bp-sS Fñm-hn-izm-k-hpw. C-´y³ _m-än-Mv \n-c-bn-se ti-jn-¨-hÀ SqÀ-Wân-\n-sS A-[n-Iw ]-co-£n-¡-s¸-«n-cp-ónñ. A-X-n-sâ t]m-cmbva ss^-\-enð {]-Xn-^-en¨p. BZy Hm-h-dnð tcm-ln-Xn-s\bpw aqómw Hm-h-dnð tIm-en-sbbpw H-¼Xmw Hm-h-dnð [-hm-s\-bpw aS-¡n B-anÀ C-´y-bp-sS I-Y-I-gn-¨p. 33 d¬-kn-\n-sS aq-h-sc-bpw \-ã-s¸-«-tXmsS, hn-P-b-e£yw C-´y-bp-sS I-®nð-\n-ó-Ióp. t[m-\nbpw bp-h-cmPpw {]-Xo-£-b-ä-h-sc-t¸m-se-bm-Wv h-óXv. AXp-t]m-se a-S-§p-Ibpw sN-bvXp.

Cu SqÀ-W-saânð G-ähpw an-I-¨ So-am-Wv In-co-Sw t\-Sn-bXv. {Kq-¸v L-«-¯nð C´y-tbm-Sv ]-cm-P-b-s¸-s«-¦n-epw, Hmtcm a-Õ-c-¯nð-\nópw ]mT-§Ä ]Tn¨p-sIm-ïm-bn-cp-óp ]m-In-kv-Xm-sâ h-chv. C-´y-bm-Is«, A-t§-bä-s¯ B-ß-hn-izm-k-¯n-epw. ]-co-£-W-§Ä-¡v X-¿m-dm-Im-Xn-cp-ó C´y, tXmð-hn G-äp-hm-§p-I-bm-bn-cpóp. C-Xnð-\n-óv ]mT-apÄ-s¡m-Åm-sX S-o-an-\v ap-tó-dm-\m-hnñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category