1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

bqWn-t^m-an-sâ ]-Ww X-ónñ; h-kv-{Xw A-gn-s¨-Sp-¯v A-Sn-h-kv{Xw am{Xw [-cn-¸n-¨v Aôpw Bdpw h-b-Êp-Å s]¬-Ip-«nI-sf ho-«n-te-¡v ]-d-ªp-hn-«p; kz-Im-cy kv-Iq-fn-se A-[ym-]n-I-bpw {]n³-kn-¸-epw A-d-Ìnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-Zym-`ymk-s¯ I-¨h-Sw am-{X-am-bn Im-Wp-ó-hÀ¡v Cu hmÀ-¯-bn-se A-\o-Xn-sb-s´-óv a-\-Ên-em-Inñ. bqWn-t^m-an-\v ]-Ww \ð-In-bn-sñ-ó t]-cnð, Aôpw Bdpw h-b-Ê-p-Å s]¬-Ip-«n-I-fp-sS h-kv{Xw Du-cn-sb-Sp-¯ A-[ym]n-I Ah-sc A-Sn-h-kv{Xw am{Xw [-cn-¸n-¨v ho-«n-te-¡v ]-d-ªp-hn«p. _n-lm-dn-se s_-Kp-k-cm-bn-bn-se kz-Im-cy kv-Iq-fn-em-Wv kw-`hw. H-¨-¸m-Sm-b-tXm-sS, kv-IqÄ {]n³-kn-¸-en-s\bpw h-kv{Xw A-gn-s¨-Sp-¯ A-[ym-]n-I-sbbpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp.

hym-gm-gv-N-bm-Wv kw-`-h-ap-ïm-bXv. ap-^-kn-en-se tImdn-b {Km-a-¯n-ep-Å _n.BÀ. F-Pyp-t¡-j³ A-¡m-Z-an-bnð Hómw ¢m-knepw \-gv-k-dn-bnepw ]Tn-¡p-ó k-tlm-Z-cn-amÀ-¡m-Wv A-[ym-]n-I-bp-sS ]oU-\w t\-cn-tS-ïn-h-óXv. c-ïv tPm-Un bqWn-t^m-an-\m-bn 1600 cq-]-bm-Wv Ip-«n-IÄ \ð-tI-ïn-bn-cp-óXv. G-{]n-enð kv-Iq-fnð-\n-óv bq-Wn-t^mw hn-Xc-Ww sN-bv-Xn-cp-só-¦nepw Ip-«n-I-fp-sS c-£n-Xm-¡Ä-¡v C-Xph-sc ]-Ww \ð-Im³ I-gn-ªn-cp-ónñ.

hym-gmgv-N C-hÀ kv-Iq-fn-se-¯n-b-t¸mÄ A-Rv-P-\ tZ-hn-sb-ó A-[ym-]n-I-bm-Wv Ip-«n-I-fp-sS h-kv-{X-a-gn-¨-Xv. A-Sn-h-kv{Xw [-cn-¨v a-¡Ä ho-«n-se-¯n-b-XpI-ïv ]-cm-Xn ]-d-bm³ A-h-cp-sS A-ѳ Np-ôp³ Ip-amÀ kmthm kv-Iq-fn-se-¯n-sb-¦nepw {]n³-kn-¸ð ap-tI-jv Ip-amÀ `o-j-Wn-s¸-Sp¯n. C-tX-¯p-SÀ-óv C-bmÄ t]m-eo-knð ]-cm-Xn-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp. bqWn-t^m-an-sâ ]-Ww Xm-\-S¨p-sIm-Åm-saópw Ip-d-¨p-Zn-h-k-§Ä Iq-Sn Ah-[n \ð-I-W-sa-óv B-h-iy-s¸-s«-¦nepw kv-Iq-Ä A[n-Ir-XÀ k-½-Xn-¨n-sñ-óv kmthm ]-d-bpóp.

]-cm-Xn- In-«n-b-bp-S³ t]m-eo-kv kwL-s¯ A-hn-tS-¡v A-b-¨p-shóv s_-Kp-k-cm-bn F-kv.]n. c-Rv-Pn-Xv Ip-amÀ an-{i ]-dªp. kv-Iq-fn-se hn-ZymÀ-Yn-I-tfmSpw {]-tZ-i-hm-kn-I-tfmSpw A-t\z-jn-¨-t¸mÄ ]-cm-Xn k-Xy-am-sW-óv t_m-[y-s¸«p. Xp-SÀ-óm-Wv A-d-Ìv sN-bv-X-sXópw A-t±-lw ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category