1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

ssewKn-I ti-jn hÀ-[n-¸n-¡m³ th-ïn D-Sp-¼nsâ ssew-Kn-Im-hb-hw tam-ãn-¡p-ó am^n-b C-´y-bnð k-Pohw; Zn-h-khpw ]n-Sn-bn-em-Ipó-Xv A-t\-Iw t]À; C-´y³ »m-¡v-amÀ-¡-änð C-t¸mÄ G-ähpw {]n-bw D-Sp-¼nsâ ssew-Kn-Im-h-b-h-§Ä-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

ssew-Kn-I-ti-jn Iq-«p-ó-Xn-\v F´p-s]m-Sn-ss¡bpw ]-co-£n-¡m³ Nn-eÀ X-¿m-dmWv. A-¯-c-¡m-sc e-£y-an-«p-Å hn-]-Wnbpw C-´y-bnð k-Po-h-amWv. ssewKn-I ti-jn Iq-«m³ D-Sp-¼p-I-fpsS ssew-Kn-Im-h-b-h-¯n-\m-Ip-sa-ó hn-izm-k-am-Wv ]p-Xn-b-Xm-bn D-bÀ-ón-cn-¡p-ó-Xv. Zn-h-khpw D-Sp-¼p-I-fpsS ssew-Kn-Im-h-b-hp-am-bn ]n-Sn-bn-em-Ipó-Xv A-t\-Iw-t]-cmWv. ssew-Kn-I-ti-jn Iq-«p-ó-Xn\pw hÔy-X ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn\pw D-Sp-¼p-I-fpsS ssew-Kn-Im-hb-hw Hu-j-[-am-sW-óm-Wv hn-izmkw.

B-bpÀth-Z a-cp-óm-sW-óv sX-än-²-cn-¸n-¨m-Wv C-Xn-sâ hnð-]-\ \-S-¡p-óXv. {]-tXy-I B-Ir-Xn-bp-Å-Xn-\mð lm-¯ tPm-Un-sbópw C-Xv hn-ti-jn-¸n-¡-s¸-Spóp. C³-tUm-dnepw ImÀ-tKm-Wnepw \-S¯n-b ]-cn-tim-[-\-I-fnð a-[y-{]-tZ-iv kv-s]jð Sm-kvIv-t^m-gv-kv 68 A-h-b-h-§Ä ]n-Sn-IqSn. ImÀ-tKm-Wn-se {]-i-kv-Xam-b \-h{K-l t£-{X-¯n-sâ ]q-Pm-cn-bp-sS ]-¡ð-\n-óm-Wv 13 F-®w ]n-Sn-s¨-Sp-¯Xv.

D-Sp-¼p-I-fpsS ssew-Kn-Im-hb-hw I-gn-¨mð D-t¯P-\w Iq-Sp-saó-Xv a-X-¯n-sâ ]n-´p-W-tbm-sS hn-izm-k-am-¡n h-fÀ-¯n-sb-Sp-¡m-\m-Wv {i-a-sa-óv a-[y-{]-tZ-iv h-\w-h-Ip-¸v A-Uo-j-Wð {]n-³-kn-¸ð No-^v I¬-kÀ-th-äÀ BÀ.]n.kn-Mv ]-dªp. C³-tUm-dnð-\n-óv C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«v aq-óp-t]-sc-bm-Wv A-d-Ìv sN-bv-XXv. kp-an-Xv iÀ-a, k-¨n³ iÀ-a, ^n-tdm-kv A-en F-ón-h-cp-sS ]-¡ð-\n-óv ]-¯v I-jv-W-§-fpw ]n-Sn-s¨-Sp¯p. \-h{K-l t£-{X-¯n-se ]q-Pm-cn tem-tI-jv P-KoÀ-Zm-dn-s\bpw A-d-kv-äv sN-bv-Xn-«pïv.

]-Sn-ªm-d³ a-[y-{]-tZ-inð-\nópw cm-P-Øm-\n-se XmÀ a-cp-`q-an-bnð-\n-óp-am-Wv h³-tXm-Xnð C-h ti-J-cn-¡p-ó-sX-óv t]m-eo-kv ]-dªp. D-Sp-¼p-I-Ä Cu ta-J-e-I-fnð Iq-Sp-X-em-bn Im-W-s¸-Sp-óp-ïv. 500 cq-]-ap-Xð 15,000 cq-]-h-sc-bm-Wv C-Xn\v Cu-Sm-¡p-óXv. D-]-t`m-àm-hv F-{X-t¯m-fw B-th-i-`-cn-X\m-tWm A-{Xbpw hn-ebpw Iq-Spw. D-Sp-¼p-I-fpsS ssew-Kn-Im-hb-hw I-gn-¨mð ssewKn-I D-t¯P-\w I-q-Sp-saó-Xv sX-än-²m-c-W am-{X-am-sW-óv BÀ.]n. kn-Mv hy-à-am-¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category