1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

ssN-\-¡mÀ-¡v A-dn-bm-¯ AXo-h c-lkyw Szn-ä-dn-eq-sS ]-¦p-sh-¨v tamZn; t\-Xm-¡-fp-sS kz-Im-cy hn-h-c-§Ä A-Xn-c-l-kyam-b \m-«nð {]-kn-Uân-\v P-òZn-\m-iw-k-IÄ AÀ-¸n-¨v C-´y³ {]-[m-\-a{´n Xm-c-am-b-Xn§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

`-c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-sS hy-àn-hn-h-c-§Ä ssN-\-bnð Hu-tZymKn-I c-l-ky-§-fmWv. {]-knUâv jn Pn³-]n-§n-sâ ]n-d-óm-f-S-¡-ap-Å Im-cy-§Ä ]p-d-¯p-]-d-bpó-Xv Ip-ä-I-c-hpw. F-ómð, C-´y³ {]-[m-\-a{´n \-tc-{µ tam-Zn A-h-cp-sS I-W-¡p-Iq-«-sem-s¡ sX-än¨-Xv H-scm-ä Szo-än-eq-sS-bmWv. Szn-ä-dn-\v k-am-\amb ssN-\o-kv sh-_v-ssk-äv kn-\ shbv-t_m-bnð Pn³-]n-§n-\v ]n-d-ómÄ Biw-k t\À-ó-tXm-sS-bm-Wv tam-Zn ssN-\-bp-sS c-l-ky-¨c-Sv s]m-«n-¨Xv.

ssN-\-bn-se CâÀ-s\-äv D-]-tbm-àm-¡Ä-¡m-sI A-¼-c-¸p-ïm¡n-b Szo-äm-bn-cp-óp tam-Znbp-tSXv. A-dn-bm-sa-¦nepw A-dn-bn-sñ-óv AhÀ \-Sn-¨n-cp-ó Imcyw C-´y³ {]-[m-\-a{´n sh-fn-s¸-Sp-¯nb-Xv k-ln-¡m-hp-ó-Xn\pw A-¸p-d-¯m-bn-cpóp. jn- Pn³-]n-§n-sâ ]n-d-ómÄ Zn-\-¯nð, Rm³ A-t±l-s¯ A\p-tam-Zn-¡póp. \q-dp-h-b-Êph-sc B-tcm-Ky-t¯m-sS Po-hn-¡m³ A-t±-l-¯n-\mh-s« Fópw B-iw-kn-¡p-ópþC-Xm-bn-cp-óp tam-Zn-bp-sS Szoäv.

a-µm-cn³ `m-j-bn-em-Wv tam-Zn Szo-äv sN-bv-XXv. G-Xm\pw Znh-kw ap-¼v Xm\pw Pn³-]n§pw jm-Mv-lm-bv tImÀ-]-tdj³ HmÀ-K-ss\-tk-j³ D-¨-tIm-Sn-bnð I-ïn-cp-óp-shópw C-´yþssN-\ _-Ôw sa-¨-s¸-Sp-ó-Xn-\v k-lm-bn-¡p-ó N-À-¨-I-fnð GÀ-s¸-«p-shópw tam-Zn Szo-äv sN-bvXp. F-ómð, tam-Zn-bp-sS Szo-äv Fñm-hcpw I-sï-¦nepw A-Xn-\v ssev-¡v sN-¿m\pw Iaâv sN-¿m\pw A-[n-Iw t]À X-¿m-dm-bn-sñ-ó-Xm-Wv k-Xyw.

800þHm-fw t]-cm-Wv Szo-äv sse-¡v sN-bv-X-Xv. 2000þHm-fw t]À Szo-än-\-Sn-bnð Iaâv sN-bvXp. ssN-\-bnð kn-\ shbv-t_m kÀ-¡m-cn-sâ kq£v-a \n-co-£-W-¯n-em-bXp-sIm-ïm-Wv A-[n-Iw t]cpw B h-gn-¡v Xn-cn-bm-Xn-c-p-ó-sX-óm-Wv kqN-\. sk³-k-dn-Mv i-àam-b ssN-\-bnð t\-Xm-¡-fp-sS hy-àn-hn-h-c-§Ä ]-¦p-sh-¡pó-Xv Ip-ä-I-c-amWv. ]n-d-ómÄ Zn-\-§fpw Ip-Spw-_mw-K-§-sf-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§fpw ]-¦p-sh-¡m³ ]m-Snñ.
t\-Xm-¡-fp-sS hy-àn-hn-h-c-§Ä ]-¦p-sh-¡p-ó-Xn-\v IÀ-i-\ \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯m³ Imc-Ww ssN-\o-kv I-ayq-Wn-Ìv ]mÀ-«n-bp-sS D-d-¨ Nn-e Xo-cp-am-\-§-fmWv. am-thm-sb-t¸m-sem-cp t\-Xm-hv C-\n-bp-ïm-I-cp-sX-ó \n-e-]m-Sm-Wv A-Xn-\v ]n-ónð. hy-àn-hn-h-c-§Ä ]-¦p-sh-¡-s¸-Spó-Xv hy-àn-bm-cm-[-\-bv-¡v hgn-sbm-cp-¡p-saópw ]mÀ-«n I-cp-Xpóp. A-sXm-gn-hm-¡m-\m-Wv ]n-d-óm-f-S-¡-ap-Å Im-cy-§Ä a-d-¨p-sh-¡-s¸-Sp-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category