1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

ImkÀ-tIm-s« Xp-cp-¯n Pp-am-a-kv-Pn-Zn-te-¡p-Å tdm-Un-sâ t]-cp-am-än Km-k-sb-óv \ð-In-b-Xn-sâ tN-tXm-hn-Im-c-sa-´m-Wv? sF-kn-kn-te-¡v t]m-b-h-cp-sS hm-k-Ø-e-¯n-\v k-ao-]w ]-e-kv-Xo-\n-b³ Ø-e-¯n-sâ t]-cp-\ð-In-b-Xnð kw-i-bn-¨v tI-{µ D-tZym-KØÀ; Km-k-bp-sS s]m-cpÄ tX-Sn F³-sF-Fbpw ImkÀ-tIm-t«-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-{k-tbepw ]-e-kv-Xo-\p-am-bp-Å c-à-cq-£n-Xam-b X-À-¡-§-fp-sS tI-{µ-am-Wv Km-k. tem-I-s¯-hn-sSbpw Cu \-K-c-¯n-sâ t]-cv A-im-´n-bp-sS t]-cn-em-Wv A-dn-b-s¸-Sp-óXv. F-óm-en§v, Cu tI-c-f-¯nepw H-cp Km-k-bpïv. ImkÀ-tIm-Sv ap³-kn-¸m-en-än-bn-se Xp-cp-¯n-bm-Wv C-t¸mÄ Km-k-s¯-cp-hm-bn am-dn-bn-cn-¡p-óXv. Ø-e-\m-a-¯n-epïm-b s]-s«-óp-Å amä-s¯ tI-{µ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-IÄ Ku-c-h-t¯m-sS-bm-Wv Im-Wp-óXv.

tI-c-f-¯nð-\nóv sF-kn-knð tN-cm³-t]m-b bp-hm-¡-fn-e-[n-Ihpw ImkÀ-tIm-s« ]-S-ó-bnð-\n-óp-Å-h-cmWv. ]-S-ó-tbm-Sv A-Sp-¯p-In-S-¡p-ó Ø-e-am-Wv Xp-cp-¯n. sF-kn-kn-te-¡v a-e-bm-fn bp-hm¡-sf B-IÀ-jn-¨-hÀ-¡v C-t¸mgpw Cu ta-J-e-bnð kzm-[o-\-ap-ÅXp-sImïmtWm Xp-cp-¯n Pp-am-a-kv-Pn-Zn-te-¡p-Å h-gn-¡v Km-k-sb-óv t]-cn-«-sX-óm-Wv A-[n-Ir-XÀ A-t\z-jn-¡p-óXv. Câ-en-P³-kv _yq-tdmbpw tZio-b A-t\z-j-W G-P³-knbpw C-¡m-cyw ]cn-tim-[n-¡p-ópïv.

tdm-Un-sâ \m-a-Ic-Ww \-S-¯nb-Xv Pnñm ]-ômb-¯v {]-knUâv F.Pn.kn. _-jo-dmWv. ImkÀ-tIm-Sv ap³-kn-¸m-en-än-bp-sS ]-cn-[n-bn-epÅ tdm-Un-sâ D-Zv-LmS-\w \nÀ-h-ln-t¡-ïn-bn-cpó-Xv a-säm-cm-fm-sWópw Xm-\-Xnð A-hkm-\ \n-an-jw s]-«-Xm-sWópw _-joÀ \ym-bo-I-cn-¡póp. sX-cp-hv tIm¬-{Io-äv sN-bv-Xv \-ho-I-cn¨-Xv ap³-kn-¸m-en-än-bp-sS ^-ïp-]-tbm-Kn-¨m-Wv. F-ómð, Cu t]-cp-h-ó-sX-§-s\-sb-óv A-dn-bn-sñ-óv A-[n-Ir-XÀ ]-d-bpóp. C-§s\-sbm-cp tdm-Up-Å-Xm-bn X-\n-¡-dn-bn-sñ-óv ap³-kn-¸ð A-[y-£ _o-^m¯n-a C-{_mlnw ]-dªp.

F-ómð, _n.sP.]n C-Xn-s\ a-säm-cp X-c-¯n-em-Wv Im-Wp-óXv. a-\-¸qÀ-h-am-Wv tdm-Un-\v Km-k-s¯-cp-sh-óv t]-cn-«-sX-óv ap³-kn-¸m-en-än-bn-se {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv ]n.c-ta-jv ]-dªp. ImkÀ-tIm-Sv th-sdbpw Ø-e-§-fnð t]-cp-am-äm-\p-Å \oIvw \-S-¡p-ópïv. ap³-kn-¸ð Iu¬-kn-enð A¯-cw NÀ-¨-IÄ s]m-´n-h-cm-dp-sï-ópw A-Xn-s\ t\-cn-Sm-dp-sï-ópw c-ta-jv ]-d-bpóp. F-ómð, Nn-e t]-cp-am-ä-§Ä Iu¬-kn-e-dn-bm-sXbpw \-S-¡p-óp-sï-óm-Wv A-t±-l-¯n-sâ ]£w.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category