1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

sN-dp-]p-ôn--cn-bn-ð Nm-en-¨v \n-hn³ t]m-fnbpw a-Rv-Pp hm-cycpw Xm-c-ambn; Xam-i ]d-ªp C-ó-skâpw kp-cm-Ppw; Kmw-`ocyw hn-Sm-sX A-\nð-I-]qÀ: B-cm-[-I-cmð \nd-ªp I-hn-ªp lmÄ

Britishmalayali
{io-Ip-amÀ Iñn-«-Xnð

bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b Xm-tcm-Õ-h-¯n-\mWv Có-se am-ô-kv-äÀ km£yw h-ln-¨Xv. A-hkm-\ \n-an-jw tam-l³-emð ]n-òm-dn-b-tXm-sSbpw `o-I-cm-{I-a-W ]-Ým-¯-e-¯nepw kw-Lm-S-IÀ B-i-¦-bn-emb-Xv sh-dp-sX-bm-Wv F-óp Øm-]n-¨v aq-hm-bn-c-t¯m-fw t]À-¡n-cn-¡m-hp-ó lm-fnð \nd-ªp I-hn-ªp B-cm-[-IÀ F¯n-b B\-µv Sn-hn A-hmÀ-Uv ss\-äv B-tLm-j-¯n-sâ ASn-s]m-fn hn-cp-óm-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp.

A-ôv a-Wn ap-Xð cm{Xn ]-¯ph-sc \o-ïp \n-ó A-Xy-]qÀ-Æam-b Xm-c-\n-inð B-cm-W-v Xm-c-amb-Xv F-ó Imcyw am-{X-am-Wv A-h-ti-jn-¡p-óXv. A³-]-tXm-fw a-ebm-f Xm-c-§Ä \n-d-ªmSn-b ]-cn-]m-Sn-bnð Fñm Xm-c-§fpw ssIb-Sn t\-Sn F-ó-Xm-Wv k-Xyw. t_m-fn-_p-Uv Xm-cw A-\nð-I-]qÀ X-sâ Km-w-`o-cy-¯n-\v Ip-d-shmópw h-cp-¯m-sX ssIb-Sn t\-Sn-b-t¸mÄ B-scbpw h-io-I-cn-¡p-ó ]p-ôn-cn-tbm-sS-bm-Wv \n-hn³ t]m-fnbpw a-Rv-Pp hm-cn-bcpw an-I-¨ \-S\pw \-S-¡p-ap-Å ]p-c-kv-Im-cw G-äp-hm-§m³ F-¯n-b-Xv.

ssh-Ip-tó-cw A-ôv a-Wn-¡m-cw-`n-¨ I-em-am-am-¦w cm{Xn ]-¯v aWn-tbm-sS A-h-km-\n-¡p-t¼mgpw Im-Wn-IÄ- B-th-iw H«pw ssI-hn-Sm-sX lm-fn-\p-Ånð \nd-ªv \n-ev-¡p-ó -Im-gvv-¨-bm-Wv I-ï-Xv. tam-l³-em-en-\v ]-I-cw A-{]-Xo-£n-Xam-b A-Xn-Yn-bm-sb¯n-b A-\nð I-]qÀ th-Zn-bnð \n-d-ªm-Sn-b-t¸mÄ t{]-£-IÀ-s¡m¸w Xm-c-§Ä¡pw B-th-i-am-bn. `m-h-\-bv-s¡m-¸w th-Zn-bnð \r-¯-¨p-h-Sp-IÄ h¨pw \-S³ Im-Wn-I-fp-sS ssI-¿-Sn t\-Sn-sb-Sp¯p.

H¸w tI-c-f-¯n-se cm-jv{So cw-K¯pw kn-\n-am cw-K-¯pw k-Po-h-am-bn \n-ev-¡pó Fw]nbpw,Fw Fð F bpw Bb Cóskâpw H-¸w aptIjpw th-Zn-bnð tIm-a-Unbpw Nn-´-Ifp-sam-s¡ ]-¦v h-¨v bp-sI -a-e-bm-fn-I-fp-sS lr-Z-b-¯nð C-Sw-t\Sn. A-h-Xm-c-I-bm-bn-sb¯n-b \-Sn Pyp-hð-ta-cnbpw A-hmÀ-Uv ss\-än-\v Iq-Sp-Xð Xn-f-¡-ta-In-b-t¸mÄ kn-\n-a-bn-se \n-d-km-ón-[y-am-b ]-e Xm-c-§-fpw \r-¯hpw ]m«pw H-s¡-bm-bn th-Zn-bnð an-ón amªp.H¸¯n-se an-\p§pw an-óm-an-\p-t§ F-ó Km-\w Fw-Pn {io-Ip-am-dn-s\m-¸w t{i-b-¡p-«nbpw tNÀ-óv th-Zn-bnð B-e-]n-¨-t¸mÄ \n-dª ssI-¿-Sn-I-tfm-sS-bm-Wv t{]-£-I-À kzo-I-cn-¨Xv.

A-hm-À-Uv Zm-\ N-S-§nð \n-hn³ t]mfn an-I¨ \S-sâ ]p-c-kv-Im-cw \nhn³ t]mfn anI¨ \-Sn-¡p-Å ]p-c-kv-Imcw aRvPp-hm-cycpw kzo-I-cn¨p.t_mfohpUv Xmcw A\nðI]qdn\v aebmf¯nsâ BZchpw k½m\n¨p.Iq-SmsX 35 hÀj-ambn aebmfw kn\nabpsS Fñmambn {]hÀ-¯n¨ aptIjn\pw, lmky \S\pÅ AhmÀUv [À½P³ t_mÄKm«nbpw anI¨ kwKoXw kwhn[mbI³ Bbn jm³ dlv--am\pw A-hmÀ-Un-\v AÀ-l-\m-b-t¸mÄ anI¨KmbI³ Fw Pn {ioIpamÀ, anI¨ bq¯v sF¡¬ Bbn D®napIpµ³, {it²bbmb bp-h\Snbmbn A\p{iobpw AhmÀ-Uv kz-´-am-¡n. Cóskâpw  aebmf kn\nabv¡pÅ ka{Kamb kw`h\bv¡pÅ AhmÀ-Upw G-äp-hm-§n-b-t¸mÄ anI¨ IymcIväÀ tdmfn\v kpcmPv shªmdaqSpw AhmÀUv-- t\Sn.

sN-dp-¸-¡m-cp-sS B-th-iam-b \n-hn³ t]m-fn ap-Xð tIm-a-Un-bn-se Xm-c-cm-P-¡-òm-cn-sem-cmfpw Fw-]n-bpamb C-ó-skâv A-S-¡-apÅ tIma-Un Xm-c-§fmb kp-cm-Pv sh-ªm-dpw-aq-Sv, Ip-Sp-Ip-sS Nn-cn-¸n-¡p-ó \-¼-dp-I-fp-am-bn [À-½-P³ t_mÄ-Km-«nbpw I«¸-\-bn-se lr-Xzn-Iv tdm-j-\n-eq-sS a-e-bm-fn-I-fp-sS {]n-b-¦-c\m-b hn-jv-Wphpw DÄ-s¸-sS-bp-Å Xm-c-§-sfñmw X-só a-e-bm-fn k-a-q-l-¯n-\v H-cp-]n-Sn \ñ HmÀ-½-IÄ k-½m-\n-¨m-Wv th-Zn-bnð \n-ópw a-S-§n-b-Xv.
Nn{X§Ä: t_m-_n tPm-À-Pv km-en-kv_dn

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category