1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

Fw_n-_n-F-kp-Im-cnbmb BÀ-kn-F-kv-kn s]¬-Ip-«n-¡v A\p-tbm-Pyam-b hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Imªn-c¸-Ån cq-]-X-bn-se ]p-cm-X-\ I-t¯m-en-¡m Ip-Spw-_-¯n-se tUm-Î-dm-b bp-h-Xn¡v A\p-tbm-Pyam-b hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 25 h-b-kv, 168 skân ao-äÀ D-bcw. Fw-_n-_nF-kv ]T-\w I-gn-ªv ]n-Pn {]-th-i-\-¯n-\m-bn X-¿m-sd-Sp-¡p-óp. s{]m-^-jW-en tbm-Ky-X- t\-Snb, 25\pw 29\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v N-h-d am-{Sn-tam-Wn-bð ssk-äv k-µÀ-in-¡mw þ Ckpy75557

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI þ 9605 828 836

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam