1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

]p\-À-hn-hmlw: bp-sI-bnð NmÀ-t«-Uv A-¡u-ïâm-b {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bnð NmÀ-t«-Uv A-¡u-ïâm-b {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn hc-s\ tX-Sp-óp. 32 h-b-kv, 167 skân ao-äÀ D-b-cw. {_n-«³ ]u-c-Xzw t\Sn-b bph-Xn Xm-a-kn-¡p-óXpw tPm-en sN-¿p-óXpw e-ï-\n-em-Wv.
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
[email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam