1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

J¯dnð tPm-en sN-¿p-ó BÀkn bp-hm-hn-\v A\p-tbm-Pyam-b h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

J¯dnð tPm-en sN-¿p-ó _n-F-kv-kn I-¼yq-«À k-b³-kv _n-cp-Z-[m-cnbm-b tIm-X-awK-ew A-Xn-cq-]-X-bnse BÀkn bp-hm-hn-\v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ am-Xm-]n-Xm¡Ä £-Wn-¡p-óp. 34 h-b-kv, 172 skân ao-äÀ D-bcw, sh-fp-¯ \n-dw.
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
tPm-kv þ 07730563756 (bp-sI), tjÀ-fn þ 00918943641123 (C´y)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam