1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

\-gv-kv BbXnð Rm³ A-`n-am-\n-¡póp; \m-«nð am-\yam-b i¼-fw In-«n-bn-cp-só-¦nð C-t§m-«p h-cnñm-bn-cpóp: sh-bvð-kn-se a-e-bm-fn \-gv-kp-amÀ \m-«n-se k-tlm-Z-cn-amÀ-¡mbn H-cp-an-¨n-d§nb-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cu hoUn-tbm H-óp I-ïp t\m-¡p-I. sh-bvð-kn-se a-eb-fn \-gv-kp-amÀ H-cp Ip-S-¡o-gn-ð \n-óp \m-«n-se \-gv-knw-Kv k-a-c-¯n-\v sF-Iy-ZmÀVyw {]-Jym-]n-¡p-ó A-km-[m-c-Wam-b Imgv-N DÄ-s¸Sp-¯n-b-XmWv Cu hoUn-tbm. A-ôp an-\n-äv \o-ïp \nð-¡p-ó Cu ho-Untbm bp-sI-bn-se a-e-bm-fn \-gv-kp-am-cp-sS ap-gph³ D-uÀ-Öhpw H-cp-an-¨p tN-cp-ó-XmWv.

Rm³ \gv--kmWv AXnð Rm³ A`nam\n¡póp. bpF³Fsb Rm³ ]n´pW¡póp Fóp shbnðknse At\Iw aebmfn t\gv--kpamÀ Hcpan¨p tNÀóp hnfn¨p ]dbpt¼mÄ {]Xn^en¡póXv bpsIbnse apgph³ aebmfn kaql¯nsâbpw a\ÊmWv. \m«nð am\ymb i¼fw In«nbncpsó¦nð Cu \m«nte¡p hcpambncpónñ Fópw C\nbpw aS§n sNómð am\yamb i¼fw In«Ww Fópw ]dbpó Hcp Bib{]IS\amWv Cu hoUntbmbnð. \m«nð Pohn¡m\pÅ i¼f¯n\v thïn kacw sN¿pó t\gv--kpamÀ¡v Akm[mcWmb ]n´pW AÀ¸n¡pIbmWv shbnðknse Cu \gv--kp-amÀ.

tI-c-f-¯nð \-S-¡p-ó bpF³-F k-a-c-¯n-\v sF-Iy-ZmÀVyw {]-Jym-]n-¨p-Å ImÀ-Un-^nse Cu a-e-b-m-fn \-gv-kp-am-cp-tSbpw a-äp ta-J-e-I-fnð {]-hÀ¯n-¡p-ó-hcpw H-cp-an-¨n-cn-¡p-ó Cu ho-Un-tbm-bn-eq-sS t]m-cm-Sp-ó- am-em-J-amÀ-¡v DuÀ-Öw ]-I-cp-I-bm-Wv. H-cp-]mSv Zq-c-¯n-cp-óm-sW-¦n-epw \n-§Ä-s¡m-¸w t]m-cm-Sm³ R§Ä D-sï-ó k-tµ-i-am-Wv C-hÀ ]-¦p-h-bv-¡p-óXv. hoUntbm t^-kv-_p-¡nð C-«p a-Wn-¡q-dp-IÄ I-gnbpw ap³-t] G-gm-bn-cw t]-tcmfw Cu hoUntbm I-ïp I-gn-ªp.

t]m-cm-Sp-ó \-gv-kp-amÀ¡pw A-hÀ-s¡m-¸w ]n-´p-W \ð-In H-¸w \nð¡p-ó Ip-Spw-_mw-K-§Ä¡pw ImÀ-Un-^n-se \-gvkp-amÀ ]n´p-W AÀ-¸n-¡póp. Po-hn-¡m³ th-ïn Xp-Ñam-b th-X-\-¯nepw tPm-en sN-¿pó `q-an-bn-se am-em-Jm-amÀ-¡v F-´p e-`n-¡p-óp-shó tNmZyw C-hÀ D-ó-bn-¡póp. am-em-J-am-cp-sS Po-hn-Xw Zpcn-X ]qÀ-W-am-Ip-t¼mÄ C-hÀ-¡v ]n-´p-W-tb-In H-¸w \nð-¡-W-saópw \-gv-kp-amÀ hy-à-am-¡póp. \ym-bam-b i-¼-f-¯n\pw a-äp B-h-iy-§Ä-¡p-am-bn \-S-¯p-ó Cu A-hImi t]m-cm-«-¯n-\v Fñm-hn-[ klm-b k-l-I-c-W-§fpw \ð-Ip-saópw A-h-Im-i-§-sfñmw t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó-Xph-sc t]m-cm-S-W-saópw C-hÀ ]-d-bpóp.
H-cp _n-em-¯n {]W-bw A-S-¡-ap-Å \n-ch-[n I-em-kr-ãn-I-fnð ap-Jy ]-¦p-h-ln-¨ sP-bv-k¬ tem-d³kv, ImÀ-Un-^v a-e-bmfn A-tkm-kn-tb-j-³ {]-knUâv kp-Pn-Xv tXm-a-kv, tIc-fm IÄ-¨dð A-tkm-kn-tb-j-³ {]-knUâv tPm-kv Im-hp-§ð, bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-äð Ìm^pw hmÀ-Uv C³ NmÀ-Öpamb A-e-Ivkv, bp-Iv-am sh-bnð-kv do-Pn-b³ {]-knUâv _n-\p Ip-cym-t¡m-kv, t¥m-_À bq-Wn-th-gv-kn-än U-b-d-Îdpw sFF-Pn bp-sI sN-bÀ-am-\pamb -_n-t\m-bv F-{_lmw Fón-h-cm-Wv Nn-{X-¯n-\v ]n-ónð {]-hÀ-¯n-¨hÀ.

jn-Pp Nm-t¡m-bpw sP-bv-k¬ tem-d³kpw B-Wv hoUn-tbm-bp-sS \nÀ-½m-W-¯nð {][m-\ ]-¦p-h-ln-¨hÀ. C-cp-hcpw tNÀ-óv kw-hn-[m-\w sNbv-X hoUn-tbm-bp-sS F-Un-änw-Kpw B-ibhpw tImÀ-Un-t\-j-\pw H-cp-¡nb-Xv jn-Pp Nm-t¡m-bpw Iym-a-d ssI-Imcyw sN-bv-XXv sP-bv-k¬ tem-d³-kpw BWv. bp-Ivam sh-bnð-kv do-Pn-b-sâbpw kn-Fw-F-bp-tSbpw sI-kn-F-bp-tS-bpw ]n-´p-W-bv-s¡m-¸w ImÀ-Un-^n-se ap-gp-h³ \-gv-kp-am-cp-tSbpw ]qÀ-W-am-b ]n-´p-W-tbm-Sp Iq-Sn-bmWv Cu hoUntbm H-cp-¡n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category