1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

hoïpw H-¯p-IqSm-s\m-cp-§n ]m-em-¡mÀ; Aôma-Xv ]m-em kwK-aw H-tÎm-_-dnð F³-^oð-Unð

Britishmalayali
tPm-bv hÅ-h-t\m«v

cm-{ão-b km-aqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-¯v H-«-\h-[n a-l-Xv hy-ànI-sf kw-`m-h-\ sNbv-X ]m-em-bnð \n-ópw bp-sI-bnð Ip-Sn-tbdn-b ]m-em-¡m-cp-sS Ip-Spw-_ kw-K-aw H-tÎm-_À am-kw 22þmw Xob-Xn F³-^oð-Unð sh-¨v \-S-¯-s¸-Sp-óp.

sI-Fw amWn, sI Fw Nmïn, Fw Fw tP-¡_v, tPm-kv sI amWn, tdm-jn A-K-kv-än³, tPmk-^v hm-g-bv-¡³ Xp-S-§n H-«-\h-[n t\-Xm¡-sf tZio-b kwØm-\ cm-{ão-b-¯n-\v k-½m-\n-¨ ]m-em-¡mÀ X-§Ä P-\n-¨p h-f-À-ó \m-Sn-sâ a-l-Xzhpw kmw-kv-Imcn-I X-\n-a-bpw, ImÀjn-I ta-J-e-bn-se ap-tó-ähpw ]p-Xp-X-e-ap-d-bp-am-bn ]-¦p-sh-bv-¡p-ó-Xn-\pw, X-§-fp-sS P-ò-\mSn-t\m-Sp-Å B-ß_Ôw Du-«n-D-d-¸n-¡p-ó-Xn\pw th-ïn H-tÎm-_À 22þmw Xob-Xn ]m-em-bnð \n-ópw kao-] {]-tZ-i-§-fnð \nópw bp-sI-bnð Ip-Sn-tbdn-b ap-gp-h³ ]m-em-¡m-scbpw F³-^oð-Un-te-bv-¡v kw-Lm-S-IÀ £-Wn¨p-sIm-Åp-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v
km-_p F³-^oð-Uv þ 07904990087
kmw F³-^oð-Uv þ 07846365521
tPm-bn tIw-{_n-Uv-Pv þ 07752994904
_n-t\m-bv _m-knð-U³ þ  07912626500
tPm-_n sUÀ-_n þ 07886311729
t_m-_n t{K-äv bmÀ-t½m-Xv þ 07886999246

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category