1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

skln-tbm³ bp-sI Sow \-bn-¡p-ó kv-IqÄ Hm-^v C-hm-ô-sse-tk-j³ B-K-Ìv 7þmw Xob-Xn ap-Xð l-ïnw-Kv-S-Wnð

Britishmalayali
tXma-kv sI BâWn

]pXn-b kv-IqÄ hÀjw Xp-S-§p-ó-Xn-\v ap-¼m-bp-Å kv-IqÄ A-h-[n-¡me-¯v B-ßo-b-am-bn D-b-cp-hm-\pw, h-f-cp-hm-\pw, Iu-am-c-{]m-b-¯n-se {]-tem-`-\-§-sfbpw {]-Xn-k-Ôn-I-sfbpw Xc-Ww sN-¿p-hm-\p-w H-cp-¡p-ó ip-{iq-j-bn-te-bv-¡v 13 ap-Xð 16 h-b-kp-h-sc-bpÅ Ip-«nI-sf kzmK-Xw sN-¿p-óp.

skln-tbm³ bp-sI-bp-sS A-`n-tj-Im-án So-an-sâ `m-Kam-b So³-Uv t^mÀ In-Mv-Uw \-bn-¡p-ó Xm-a-kn-¨p-Å [ym-\w B-Kv-kvXv 7þmw Xob-Xn Xn-¦-fm-gv-N 10 a-Wn-ap-Xð 11þmw Xob-Xn sh-Ån-bmgv-N D-¨-bv-¡v 2 aWn h-sc-bm-Wv {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

l-ïnw-Kv-U-Wn-se ¢mc-äv skâÀ F-ó I-t¯m-en-¡ [ym-\-tI-{µ-¯nð H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó B-cm-[-\ hn-ip² ss_-_n-fpw, I-t¯m-en-¡ a-X-t_m-[-\ C-hm-ô-sse-tk-j³ kv-Inäv, ssZ-h-kv-Xp-Xn B-cm[-\, Ip-«n-I-fp-sS A-`n-cp-Nn-¡v tNÀ-ó Bßo-b Km-\-\r-¯ ]-cn-io-e-\hpw D-ïm-bn-cn-¡pw.

Hm¬-sse³ c-Pn-kv-t{S-j³ Xm-sg Im-Wp-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-bp

[ym-\-tI-{µ-¯n-sâ hn-em-kw; CLARET CENTRE62 HIGH Street, Bulkdon, PE19 5TA

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡v
Virginia 07809724043, Laly 07956659509

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam