1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv-{Sn-bp-sS Ip-«n-IÄ-¡m-bp-Å [ym-\w ku-¯mw-]v-S-Wnð 28 ap-Xð

Britishmalayali
k-®n A-d¡ð

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv-{Sn-bp-sS Ip-«n-IÄ-¡m-bp-Å [ym-\w ku-¯mw-]v-S-Wnð 28 ap-Xð \-S-¯p-óp. G-gv hb-kv ap-Xð 12 hb-kv h-sc-bp-Å Ip-«n-IÄ-¡m-bm-Wv [ym-\w \-S-¯p-óv. 28 \v cm-hn-se 10 \v B-cw-`n-¡p-ó [ym-\w 30 \v ssh-Ip-tó-cw aq-óv h-sc-bm-Wv \-S-¡p-I.

^m sU-kv tIm-tWm-en ^m tPmk-^v tk-hyÀ, Sn-\ Izn³ F-ón-hÀ tNÀ-óv \-S-¯p-ó [ym-\-¯nð, kw-Ko-Xm-cm[-\, hn-ip-² IpÀ-_m-\, B-cm[-\, {]-tXy-I ¢m-kpIÄ, Iq-Sm-sX {]-tXy-I a-Õ-c-§fpw I-fn-Ifpw DÄ-s¡m-Ån-¨n-cn-¡póp,

[ym-\-¯nð ]-s¦-Sp-t¡-ï-hÀ sh_v-ssk-änð c-Pn-ÌÀ sN-t¿-ï-Xm-Wv. c-Pn-ÌÀ sN-¿m-\m-bn C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿p-I,

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v: tjÀ-en ]oäÀ; 07737829479, en³-kn k-t´mjv; : 07708159109 , k-®n A-d¡ð: 07702257822
A-{Ukv: ST JOSEHP'S , 8 LYNDHURST ROAD , ASHURST , SOUTHAMPTON , SO40 7DU

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam