1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

tSm-Wn s»-b-dn\p-t]m-epw tImÀ-_n³ {]-[m-\-a-{´n-bm-tI-ï; te-_À t\-Xm-hv {]-[m-\-a-{´n-bm-Im-\p-Å km[y-X A-]-I-S-I-c-sa-óv {]-Jym-]n-¨v ap³ {]-[m-\-a{´n

Britishmalayali
kz´wteJI³

s]m-Xp-Xn-c-sª-Sp-¸nð `q-cn]-£w e-`n-¡m-¯ I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-sb A-[n-Im-c-¯nð-\n-ón-d-¡m³ te-_À ]mÀ-«n ITn-\-{]-b-Xv-\w \-S-¯p-ó-Xn-\nsS, ]mÀ-«n t\-Xm-\v sPd-an tImÀ-_n-s\-Xn-sc ap³-{]-[m-\-a{´n tSm-Wn s»-bÀ cw-K-¯v. tImÀ-_n³ {]-[m-\-a-{´n-bm-Ipó-Xv A-]-I-S-I-c-am-Ip-sa-óm-Wv s»-b-dp-sS hn-e-bn-cp-¯ð. tImÀ-_n-sâ Xo-{h C-S-Xp-]-£ \n-e-]m-SpIÄ s{_-Iv-kn-än-\p-ti-jw {_n-«o-jv k-¼-Zv-hy-h-Ø-bv-¡v tZm-j-I-c-am-Ip-saópw s»-bÀ ]-d-bp-óp.

Pq¬ F-«n-\p-\-S-ó Xn-c-sª-Sp-¸nð tImÀ-_n-sâ t\-Xr-Xz-¯nð te-_À ]mÀ-«n ssI-h-cn-¨ ap-tóä-s¯ A-`n-\-µn-¡p-óp-sï-¦nepw {]-[m-\-a{´n ]-Z-¯n-te-¡v tImÀ-_n-sâ km-[y-X-IÄ Xm³ ]p-\c-h-temI-\w sN-¿p-I-bm-sW-óv s»-bÀ ]-d-ªp. \n-Ip-Xn-bp-bÀ-¯p-ó-XpÄ-s¸-sS-bpÅ tImÀ-_n-sâ \-b-§Ä ]-eXpw cm-Py-¯n-sâ k-¼-Zv-hy-hØ-sb X-IÀ-¡p-sa-óv s»-bÀ ]-dªp. s{_-Iv-kn-än-s\-Xn-sc i-à-am-b- \n-e-]m-sS-Sp-¯ ap³ te-_À {]-[m-\-a-{´n, k-Po-h-cm-{ão-b-¯nð-\n-óv A-I-óp-\nð-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ.

tIm-À-_n-sâ Xo-{h C-S-Xp-\n-e-]m-Sp-IÄ te-_À ]mÀ-«n-sb Xn-c-sª-Sp-¸nð hn-P-bn-¸n-¡p-sa-óv Xm³ I-cp-Xp-ón-sñ-óv s»-bÀ ]-dªp. C-t¸m-g-s¯ cm-{ão-b k-m-l-N-cy-¯nð F-´v kw-`-hn-¡p-sa-óv ap³-Iq-«n ]-d-bm-\m-hn-sñ-¦n-epw, {_-Iv-kn-än-sâ ]-Ým-¯-e-¯nð tImÀ-_n-sâ \-b-§Ä Kp-W-I-c-am-Ip-sa-óv I-cp-Xp-ón-sñ-óv s»-bÀ ]-d-ªp. a-[y-amÀ-K-¯n-eq-sS Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ t\-cn-Sp-ó-Xm-Wv G-ähpw ^-e-{]-Z-saópw _n-_nkn-tbm-Sv kw-km-cn-¡sh, A-t±-lw Iq-«n-t¨À¯p.

Xn-c-sª-Sp-¸nð tImÀ-_n³ Im«n-b B-ß-hn-izm-khpw sN-dp-¸-¡mcmb thm-«À-am-sc BÀ-jn-¨-Xp-sañmw \ñ-Im-cy-§-fm-sW-óv kvssI \yq-kp-am-bn \-S¯n-b a-säm-c-`n-ap-J-¯nð s»-bÀ ]-d-ªp. F-ómð, te-_À ]mÀ-«n A-[n-Im-c-¯nð-h-cp-satóm tImÀ-_n³ {]-[m-\-a-{´n-bm-Ip-satóm I-cp-Xn-bn-«ñ ]-ecpw te-_-dn-\v thm-«v sN-bv-X-sX-óv s»-bÀ ]-d-bpóp. I¬-kÀ-th-äo-hp-I-fp-sS cm-{ãob-s¯ A-hÀ A-{X-tað `-b-ón-cp-óp-sh-ópw A-Xm-Wv te-_-dn-\v t\-«-ap-ïm-¡n-b-sXópw A-t±-lw hn-e-bn-cp-¯n.

tImÀ-_n-sâ B-th-ihpw Ip-td-t¸-sc te-_-dn-te-¡v B-IÀ-jn-¨-Xm-bn s»-bÀ ]-dªp. `q-cn]-£w t\-Sp-ó-Xnð ]-cm-P-b-s¸-«n«pw {]-[m-\-a{´n ]-Z-¯nð I-Sn-¨p-Xq-§p-ó sXtc-k ta-tbm-Sv X-\n-¡v k-l-Xm-]-am-sWópw te-_-dn-sâ A-hkm-\ {]-[m-\-a-{´nbmb tSm-Wn s»-bÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category