1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

s]¬-Ip-ªv ]n-d-óXp-sImïmtWm Cu bp-h-Xn-sb C§-s\ c-ïp-]p-c-p-j-òmÀ Xñn-¨-X-bv-¡p-óXv? C-´y-¡m-cp-sS kv-{Xo-hn-tZz-j-¯n-sâ I-Y-bp-am-bn ho-ïpw hn-tZ-i-am-[y-a-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

kv-{Xo-I-tfmSpw Ip-«n-I-tfm-Sp-ap-Å k-ao-]-\-¯n-sâ t]-cnepw kv{Xo hn-tZz-j-¯n-sâ t]-cnepw Ip-{]-kn-²-am-Wv C´y. C-´y-bnð kv-{Xo-IÄ-¡p-t\-sc \-S-¡p-ó A-Xn-{I-a-§Ä hntZ-i am-[y-a-§Ä-¡v hen-b hmÀ-¯-bmWv. s]¬-Ip-ªn-s\ {]-k-hn-¨-Xn-\v- `À-¯r-k-tlm-Z-c\pw kp-lr-¯pw tNÀ-óv tlm-¡n kv-än-¡p-]-tbm-Kn-¨v bp-h-Xn-sb Xñn-¨-X-bv-¡p-ó-Xn-sâ Zr-iy-§Ä hn-tZ-i-am-[y-a-§Ä G-sd {]-[m-\y-t¯m-sS-bm-Wv hmÀ-¯-bm-¡p-óXv.

bph-Xn Xñp-sIm-ïv A-e-ap-d-bn-«v I-c-bp-ó Zr-iy-§Ä ho-«n-ep-Å H-cmÄ-Xsó Nn-{Xo-I-cn-¨-XmWv. ]-ôm-_n-se ]-Sym-e-bn-emWv Cu kw`-hw \-S-óXv. aÀ-Z-\-ta-ä bph-Xn 35þIm-cnbm-b ao-\ I-iy-]m-sW-óv Xn-cn-¨-dn-ªn-«pïv. s]¬-Ip-ªn-s\ {]-k-hn-¨Xpw kv-{Xo-[-\-_m-¡nbm-b G-gpe-£w cq-] \ð-Im-\p-Å-Xp-am-Wv aÀ-Z-\-¯n-\v Im-c-Ww. `À-Xr-ho-«p-Im-cp-sS aÀZ-\w k-ln-¡-h-¿m-sX I-gn-ª G-{]n-enepw ao\ t]m-eo-knð ]-cm-Xn-s¸-«n-cpóp.

kv-{Xo-[-\-s¯-s¨mñn ao\-sb `À-¯m-hv Zð-Pn-¯v kn§pw A-bm-fp-sS k-tlm-Z-c³ I-að-Pn-¯v kn§pw aÀ-Zn-¡m-dp-ïm-bn-cpóp. C-¡p-dn I-að-Pn¯pw kp-lr-¯v Ku-chpw tNÀ-óm-Wv ao\-sb X-en-¨-X-¨-Xv. kw-`-h-¯nð Zð-Pn-¯n\pw I-að-Pn-¯n-\w Ku-c-hn-\p-sa-Xn-tc t]m-eo-kv tI-sk-Sp-¯n-«pïv. tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS hoUntbm {]-N-cn-¨-tXm-sS-bm-Wv t]m-eo-kv C-¡m-cy-¯nð i-àam-b \-S-]-Sn-I-sf-Sp-¡m³ X-¿m-dm-bXv.

kv-{Xo-[-\-¯n-sâ t]-cnð C-´y-bnð KmÀln-I ]o-U-\-§Ä G-dn-h-cp-ó-Xm-bm-Wv C¯-cw kw-`-h-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-óXv. hn-hm-l-¯n-\p-ti-jw s]¬-Ip«n¡v k-lm-b-I-am-Ip-sa-ó co-Xn-bnð A-h-fp-sS ho-«p-ImÀ \ð-Ip-ó ]-W-am-Wv kv-{Xo-[-\-sa-¦n-epw, C-t¸mg-Xv `À-Xr-ho-«p-Im-cp-sS h-cp-am-\-amÀ-K-am-bm-Wv I-cp-X-s¸-Sp-ó-sX-óv sU-bv-en sa-bvð dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óp.

s]¬-Ip-ªp§-sf {]-k-hn-¡p-óXpw D-¯-tc-´y-bnð ]-te-S¯pw kv-{XoI-sf A-{I-an-¡p-ó-Xn-\v Im-c-W-am-bn am-dm-dpïv. Nn-e {Km-a-§-fnð ]n-d-óp-ho-gp-ó s]¬-Ip-ªp§-sf hn-jw sIm-Sp-¯v sImñp-ó co-Xn ap³-Im-e-§-fn-ep-ïm-bn-cpóp. s]¬ {`q-Wl-Xy hÀ-[n-¨-tXm-sS-bm-Wv KÀ-`-m-h-Ø-bn-se enw-K-\nÀW-bw C-´y-bnð \n-b-aw aq-ew \n-tcm-[n-¨-Xpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category