1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

hgnbnð InSópÅ A-Sn sRm-Sn-bn-S-bnð ISbnte¡v hym]n¨p; CuÌv lmanse ae-bm-fn-bp-sS sd-tÌmdâv ASn¨p XIÀ¡pó hoUntbm ]pd¯v; A-Sn cq-£-am-Ipó-Xn-\v ap¼v j«À C«Xn\mð \m-i \ãw Ipdªp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cu hoUntbm ImWq. CuÌvlmanse Hcp aebmfn dntkmÀ«nsâ ap³]nð \S¡pó s]mcnª ASnbpsS Zriy§fmWv. IS¡v t\sc Hcp kwLw sNdp¸¡mÀ \S¯pó sImehnfnbpsS ImgvNIÄ BWnXv. A\´]pcw Fó eï³ \Kc¯nse {][m\s¸« aebm-fn sd-kv-tämdân\v ap³]nse knknSnhn Iymadbnð ]Xn-ª-Xm-Wv Chsbms¡.

sd-tÌm-dân-\p ]pd-¯p \-S-ó A-Sn-bm-Wv tjm-¸n-\v tI-Sp-]m-Sp-IÄ h-cp-¯p-ó-Xn-te-¡v \-bn-¨-Xv. A-tôm-fw sN-dp-¸-¡m-cp-sS B-{I-a-W-¯nð \nópw c-£-s¸-Sp-hm³ sd-tÌm-dân-te¡v Hm-Sn-¡-b-dn-b-hÀ-¡p t\-sc \-S-¡p-ó B-{I-a-W Zr-iy-§-fm-Wv hoUn-tbm-bnð Im-Wm³ I-gn-bp-ó-Xv. ]pd-¯p In-S-ó I-tk-c-IÄ-s¡m-ïpw a-c-¯-Sn-sImïpw sd-kv-täm-dân-sâ ¥m-kp-IÄ-¡p t\-sc B-{I-an-¡p-ó-Xm-Wv hoUntbm Zr-iyw. B-{Ia-Ww Iq-Sp-Xð cq-£-am-Ip-ó-Xn-\p ap³-]v sd-tÌm-dân-sâ j-«À Xm-gv-¯n-b-Xn-eq-sS A-{I-an-IÄ ]n-cn-ªp t]m-hp-I-bm-bn-cpóp.

I-gn-ª sh-Ån-bm-gv-N cm{Xn ]Xn-s\m-óp a-Wn-¡pw ]-{´-ïn\pw C-S-bn-em-Wv sd-tÌm-dân-\p t\-sc B{I-a-W-ap-ïm-b-Xv. Cu hoUntbm tkm-jyð ao-Un-b-bnð I-gn-ª Znh-kw ssh-d-embn. H-cp a-e-bm-fn sd-kv-tämdâv A-Sn-¨p X-IÀ-¡m³ \-S-¯p-ó {i-aw F-ó \n-e-bn-em-Wv C-Xp {]-N-cn-¨Xv. {]-Nc-Ww hym-]-I-am-b-tXm-sS C-Xn-sâ ]n-ón-se b-YmÀ-° I-Y-bp-am-bn tlm-«ð D-S-a t{]w-emepw Soapw X-só cw-K-s¯¯n.

Nne km¼¯nI Imcy§fnepÅ kwib§Ä Im-c-Ww tlm-«-epSa tPmenbnð \nóp ]ncn¨p-hn«, jn_n³ Fó hyànbpw AbmfpsS kplr¯mb kqc-Ppw, CuÌv-- lmanð h¨p, asämcp {Kq¸pambn hg¡p-ïm¡n. hg-¡v aq-¯-t¸mÄ kw`-hw A-Sn-]n-Sn-bn-te-¡v I-em-in-¡p-Ibpw Xñp k-ln-¡m-\m-hm-sX sd-tÌm-dnân-te¡p HmSn¡bdp-I-bp-am-bn-cpóp. Øm-]-\-¯n-\v tI-Sp-]m-Sp-I-sfmópw X-só kw-`-hn-¨n-sñ-¦n-epw sd-kv-täm-dân-\p ]pd-¯p \n-ó tlm-«-ep-S-a-bp-sS \n-c-]-cm-[nbm-b H-cp kp-lr-¯n-\p aÀ-±-\-ta-än-cp-óp. C-Xnð A-Xnbm-b Zpx-Jhpw tlm-«-ep-S-a tc-J-s¸-Sp¯n.

B-{I-a-W-¯nsâ hoUntbm ¢n-]v-- e-`n-¨-t¸mÄ Im-Wm³ Xmð-]-cy-ap-sï-óv A-dn-bn¨ jn-_n-\v tlm-«-ep-S-a X-só- ho-Untbm Ab-¨p sIm-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. F-ómð X-sâ I-¨h-Sw \-in-¸n-¡m³ jn-_n³ Cu hoUntbm a-\-¸qÀ-Æw D-]-tbm-Kn-¡p-I-bmbn-cp-óp-shóv tlm-«-ep-S-a ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category