1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

\mep-hÀjw-sIm-ïv bp-sI-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dnb-Xv aq-óp e-£w dp-am-\n-b-¡mcpw _Ä-tK-dn-b-¡m-cpw; {_-Iv-kn-äv \-S-ón-sñ-¦nð C-\n-bp-sa-¯p-ó-Xv 12 e-£w bq-tdm-]y³ ]u-c-òmÀ; {_n«-sâ K-Xn-tI-Sv F-só-¦nepw Xocp-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð-\nóv, {]-tXy-In-¨v In-g-¡³ bq-tdm-¸nð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw A-\n-b-{´n-X-am-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-ópX-só hn«p-t]m-Im-\p-Å ln-X-]cn-tim-[-\-bn-te-¡v \o-§n-bXv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fn-se ]u-c-òmÀ-¡v bq-Wn-b-\nð-s¸-« G-Xp-cm-Py-t¯¡pw \nÀ-_m-[w k-ô-cn-¡m-sa-óXpw Ip-Sn-tb-dm-sa-óXpw Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xm-bn-cp-óp {_n-«-\n-te-¡p-Å Ip-Sn-tb-äw.

I-gn-ª aq-óp-hÀ-j-¯n-\n-sS aq-óp-e-£-t¯m-fw dp-am-\n-b-¡mcpw _Ä-tK-dn-b-¡mcpw {_n-«-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-dn-sb-óm-Wv I-W¡v. Zn-h-kw 120 dp-am-\n-b-¡m-cpw 20 _Ä-tK-dn-b-¡m-cp-saó tXm-Xn-em-bn-cp-óp Ip-Sn-tb-äw. 2014þem-Wv hn-k-bnñmsX Cu c-ïv cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å-hÀ-¡v {_n-«-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-d-n tPm-en sN-¿m-\p-Å A-\pa-Xn bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ \ð-In-bXv. bq-tdm-¸n-se k-¼-ó cm-Py-§-fn-te-s¡ñmw dp-am-\n-b-bnð-\n-óv h³-tXm-Xnð Ip-Sn-tb-äw \-S-ón-«pïv.

Ip-Sn-tb-dp-ó-h-cnð F-{X-t]À tPm-en I-sï-¯p-óp-sïtóm F-{X-t]À lu-kn-Mv t]m-ep-Å s_-\-^n-äp-IÄ I-c-Ø-am-¡p-óp-sïtóm A-dn-bm³ amÀ-K-an-sñ-óv I¬-kÀ-th-äo-hv Fw-]n tU-hn-Uv tU-hn-kv ]-d-bpóp. Ip-Sn-tb-ä \n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-t¡-ï-Xn-sâ B-h-iy-I-X-bmWv Cu Ip-Sn-tb-ä-¡-W-¡v hy-à-am-¡p-óXv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óp-Å NÀ-¨-IÄ ]qÀ-¯n--bm-¡n {_-Iv-kn-äv \-S-¸n-em-¡p-I am-{X-am-Wv G-I amÀ-K-saópw A-t±-lw ]-d-bp-óp.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bp-Å _-Ôw {_n-«³ hn-tO-Zn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cp-ón-sñ-¦nð A-Sp-¯ ]-¯p-hÀ-j-¯n-\nsS 12 e-£-t¯m-fw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-Iq-Sn {_n-«-\n-se-¯p-am-bn-cp-óp-sh-óv ]pXn-b dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡p-óp. {_-Iv-kn-äv \-S-]-Sn-I-fnð sh-Åw tNÀ-¯mepw Cu `o-j-Wn cmPyw t\-cn-tS-ïn-h-cpw. Ip-Sn-tb-ä-\-n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-¡n-bn-sñ-¦nð P-\-kw-Jy hÀjw-tXmdpw A-ôpe-£w ho-Xw hÀ-[n-¡p-ó `o-Xn-Z-am-b km-l-N-cy-am-sWópw ssa-t{K-j³ hm-¨v bp-sI-bp-sS dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.

\m-j-Wð Ìm-än-Ìn-Iv-kv hn-`m-K-¯nð I-W-¡pI-sf A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n-bmWv Cu dn-t¸mÀ-«v. 2027 B-Ip-t¼m-tg¡pw P-\-kw-Jy-bnð A-dp-]-Xp-e-£-¯n-sâ hÀ-[-\-bp-ïmIpsa-ópw A-Sp-¯ 20 hÀ-j-¯n-\n-sS H-cp-tIm-Sn-bp-sS hÀ-[-\-bp-ïm-Ip-saópw ssa-t{K-j³ hm-¨n-sâ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. {_-Iv-kn-äv \-S-¸n-em-bmepw {_n«-s\ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ amÀ-¡-änð \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn-\p-th-ïn-bp-Å {i-aw H-cp-hn-`m-Kw tSm-dn Fw-]n-amÀ B-cw-`n-¨-Xn-\n-sS-bmWv Cu dn-t¸mÀ-«v ]p-d-¯p-h-cp-ó-Xv. {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-I-fnð \n-e-]m-Sv a-b-s¸-Sp-¯n-bmð Ip-Sn-tb-ä \n-b-a-§-fnepw A-Xv {]-Xn-^-en-¡p-sa-óp-d-¸m-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category