1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

Ccp-ón-S-¯p-\nópw sX-dn-¨p-ho-Wv bm-{X-¡mÀ; e-tK-Pp-IÄ \n-ew-s]m-¯n; C-§s\-sbm-cp em³-Un-Mv \n-§Ä¡v Du-ln-¡mhp-tam? dym-s\-bÀ hn-am-\-¯nð kw-`-hn-¨-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

kpJIcam-b em³-Un-§m-Wv H-cp hn-am-\-bm-{X-bp-sS G-ähpw k-hn-ti-jam-b A-\p-`hw. F-ómð, ku-¯v tbmÀ-¡n-se eo-Uv-_v {_m-Uv^-Uv hn-am-\-¯m-h-f-¯n-en-d§nb dym-s\-bÀ hn-am-\-¯nð k-ô-cn-¨-hÀ-¡v A-sXm-cp Zp-kz-]v-\-am-bn am-dn. Im-\-dn Zzo-]n-se ^yqÀ-s«-sh-ôp-d-bnð-\n-óp-hó t_m-bn-Mv hn-am-\-¯n-sâ em³-Un-§-m-Wv bm-{X-¡m-sc ]-cn-{`m-´-cm-¡n-bXv.

hn-am-\w d¬th-tbm-Sv A-Sp-¯-t¸mÄ s]-s«-óv \n-e-t¯-¡n-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. em³-Un-Mv Kn-b-dn-epïm-b X-S-Ê-am-Wv C-Xn-\v Im-c-W-sa-óv I-cp-Xpóp. bm-{X-¡mÀ ko-änð-\n-óv ap-tóm-«v sX-dn-¡p-I-bpw e-tK-Pp-IÄ \new-s]m¯p-Ibpw sN-bvXp. hn-am-\w A-]-I-S-¯nð-s¸-«p-sh-óv I-cpXn-b bm-{X-¡mÀ A-e-ap-d-bn«p. F-ómð, A-hkm-\ \n-an-jw \n-b-{´-Ww Xn-cn-¨p-]n-Sn¨ ss]e-äv A-]I-S-sam-gn-hm¡n.

I-\-¯-Im-äm-Wv hn-am-\-¯n-sâ em-³-Un-Mv Zp-jv-I-c-am-¡n-b-sX-óv dym-s\-bÀ h-àm-hv ]-dªp. em³-Un-Mv Kn-b-dn-\v Ip-g-¸-ap-ïm-bn-cp-ón-sñ-ópw bm-{X¡m-scm-s¡ kp-c-£n-X-cm-bn ]p-d-¯n-d-§n-sbópw h-àm-hv A-`n-{]m-b-s¸«p. em³-Un-Mv Kn-bÀ X-I-cm-dn-em-bn-cp-óp-sh-ó {]-Nmc-Ww A-Sn-Øm-\-c-ln-X-am-sWópw A-t±-lw ]-dªp.
 
{_n-«-\n-se G-ähpw D-b-cw-IqSn-b hn-am-\-¯m-h-f-am-Wv eo-Uv-kn-teXv. Im-äv C-hn-sS ]-e-t¸mgpw hn-am-\§-sf _m-[n-¡m-dpïv. ]-e-t¸mgpw Im-än-s\-¯p-SÀ-óv em³-Un-Mv H-gn-hm-t¡-ïnbpw h-ón-«p-ïv. 2016 P-\p-h-cn-bnð P-\o-h-bnð-\n-óp-Å Cu-kn-sP-äv hn-am-\w em³-Uv sN-¿m-\m-Im-sX Xn-cn¨p-t]mb-Xv D-Zm-l-cWw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category