1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

e-ï³ Ìm³-tam-dnse ho-«n-se-¯n tIm-fnw-Kv s_ð A-aÀ¯nb-t¸mÄ hm-Xnð Xp-d-ó a-e-bm-fn-sb kv-ä¬-K¬ D-]-tbm-Kn-¨v sh-Sn-sh-¨p-ho-gv-¯n c-ïv B-{^n-¡³ hw-iPÀ; At¿m Fât¿m F-óp \n-e-hn-fn-¡p-ó hoUntbm Zr-iy-§Ä ]p-d¯v: t]m-eo-kv A-t\zj-Ww i-à-am-¡n

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-kn-Uv B-{I-a-W-¯n-\v a-e-bm-fn-Ifpw C-c-I-fm-bn F-ó X-c-¯nð I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð tkm-jyð ao-Un-b-bnð {]-N-cn-¨n-cp-ó hoUntbm kv-ä¬ K¬ B-{I-a-W-¯n-tâ-Xm-sW-óv Øn-co-I-cn¨p. e-ï-\n-se kv-äm³-tam-dnð H-cp a-e-bm-fn sh-Sn-tb-äp-ho-gp-ó Zr-iy-§fpw A-½-b-S-¡-ap-Å a-äp Ip-Spw-_mw-K-§Ä \n--ehn-fn-¡p-Ibpw sN¿pó Zr-iy-§-fm-Wv kn-kn-Sn-hn-bnð ]-Xn-ªn-«p-ÅXv. At¿m Fât¿m F-óv \n-e-hn-fn-¡p-ó a-e-bm-fn-sb F-Sp¯p-sIm-ïv {]m-W-c-£mÀ°w ho-Sn-\p -sh-fn-bn-te-¡v Cd-§p-ó Im-gv-N-Ifpw Im-Wmw.

40 h-b-Êp-Å a-e-bm-fn-¡m-Wv sh-Sn-tb-äXv. C-h-cp-sS \n-e-hn-fn-bnð-\n-óm-Wv a-e-bm-fn-I-fm-Wv A-]-I-S-¯nð-s¸-«n-cn-¡pó-Xv F-óv hy-à-am-Ip-óXv. sh-Sn-sh-¨-ti-jw I-S-óp-I-f-ª c-ïv B-{^n-¡³ hw-i-PÀ-¡m-bp-Å Xn-c-¨nð t]m-eo-kv i-à-am-¡n-bn-«p-ïv.

hm-Xn-en-sâ s_ñ-Sn-¡p-ó-Xp-tI-«v h-óv Xp-dóp-t\m¡n-b bp-hm-hn-\p- t\À-¡m-Wv C-hÀ kv-ä¬-K¬ D-]-tbm-Kn-¨v sh-Sn-sh-¨Xv. \n-e-hn-fn tI-s«¯n-b A-½-sbbpw B-{I-an-¨-ti-jw A-{I-an-IÄ I-S-óp-I-f-bp-I-bm-bn-cp-óp. sh-Sn-tbð-¡m-sX c-£-s¸-« bp-hm-hn-\v, \nÊm-c ]-cn-¡p-IÄ am-{X-am-Wv kw-`-hn-¨Xv. t\mÀ-¯v e-ï-\n-se B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨ C-bm-sf ]n-óo-Sv hn-«-b¨p. \nÊm-c ]-cn-¡p-I-tf-ä A-½-bv-¡v e-ï³ Bw-_p-e³-kv kÀ-ho-kv {]-Y-a ip-{iq-j-IÄ \ðIn.

Xn-I¨pw kzm-`m-hn-Iamb co-Xn-bnð X-só ho-«n-se-¯n tIm-fnw-Kv s_ð A-aÀ-¯p-Ibpw hm-Xnð Xp-d-ó D-S³ B-{Ia-Ww \-S-¯p-I-bp-amWv B-{^n-¡³ hw-i-PÀ- sN-¿p-ó-Xv. A-{Ia-Ww \-S-ó-bp-S³ _l-fw h-¨ Ip-Spw-_-_mw-K-§-fnð \nópw A-{I-anIÄ Hm-Sn c-£-s¸-Sp-óXpw ho-Un-bn-tbm-bnð Im-Wm³ km-[n-¡pw. ho-Sn-\p ap-ónð Øm-]n-¨ kn-kn-Sn-hn Iym-a-d-bnð \n-óp-am-Wv B-{I-a-W-¯nsâ Zr-iy-§Ä e-`n-¨Xv.

kw`-hw \-S-¡p-ó k-a-b-¯v ho-Sn-\p k-ao-]-¯v a-ämcpw D-ïm-bnñm-sbó-Xv A-{I-an-IÄ-¡p c-£-s¸-Sm³ A-\pIq-e km-l-Ncy-sam-cp-¡n F-óp th-Ww a-\-kn-em-¡m³. BÄ km-ón[yw D-ïm-bn-cp-óp-sh-¦nð Ip-Spw-_mw-K-§Ä _l-fw sh-¨v ]p-d-¯n-d-§n-bt¸mÄ Xsó A-{I-anI-sf ]n-Sn-Iq-Sm-ambn-cpóp. BÄ km-ón[yw Cñm-Xn-cp-ó ka-bw a-\-kn-em-¡n Iq-Sn-bm-bn-cp¡pw B-{^n-¡³ hw-i-PÀ B-{I-a-W-¯n-\v F-¯n-bXv. A-{I-a-W-¯n-\p ]n-ónð Im-c-W-sa-´mImw F-óX-Ip kw-_-Ôn-¨v C-Xph-sc kq-N\-I-sfmópw e-`n-¨n-«nñ.

Pq¬ 15þ\m-Wv B-{I-a-W-ap-ïm-bXv. kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v lmtcm kn-sF-Un hn-`m-K-¯n-se _m-cn tlm-f-ïn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv A-t\zj-Ww \-S-¡p-óXv. kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fnð-\n-óv A-{I-an-I-sf-¡p-dn-¨v kq-N-\ \ð-Im³ BÀ-s¡-¦nepw I-gn-bp-óp-sï-¦nð A-dn-bn-¡-Wsa-óv A-t±-lw A-`yÀ-Yn¨p.
kq-N-\-IÄ \ð-Ip-ó-h-cp-sS hn-h-c-§Ä c-l-ky-am-bn kq-£n-¡p-saópw A-t±-lw A-dn-bn¨p. ss{Iw-kv-täm-t¸-gv-kn-s\bpw hn-h-c-a-dn-bn-¡m-hp-ó-XmWv. lmtcm kn-sF-Un-sb 0208 733 3445 F-ó \-¼cntem t]m-eo-kn-s\ Szn-ä-dn-eqsStbm hn-h-c-a-dn-bn-¡mw. kw-`-h-s¯-¯p-SÀ-óv A-ópX-só H-cp 23þImc-s\ t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cpóp. F-ómð, C-bmÄ-¡v kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-an-sñ-óv I-ïv hn-«-b-¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category