1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

Hcmgv-N ap-¼v a-c-W-a-S-ªn«pw NmÀ-fn C-t¸mgpw am-Xm-]n-Xm-¡-tfm-sSm-¸w ho-«nð-¯-só-bpïv; {]-tXy-Iw X-¿m-dm¡n-b ¥m-kv s]-«n-bnð b-{´-§-fnñm-sX D-d-§p-ó aI-s\ t\m-¡n am-Xm-]n-Xm-¡Ä I-gn-bp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-{Xbpw Im-ew A-Xym-ln-X -hn-`m-K-¯nð shân-te-ä-dn-sâ k-lm-b-t¯m-sS-bm-Wv NmÀ-fn D-d-§n-bn-cp-óXv. H-cm-gv-N-ap-¼v shân-te-ä-dp-I-fp-sS k-lm-b-anñm-sX A-h³ D-d-§m³ Xp-S§n. a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-sb-¦nepw NmÀ-fn-sb ho-«n-te-¡v sIm-ïp-h-cn-I-sb-ó B-{K-lw \n-d-th-än-bn-cn-¡p-I-bm-Wv Ah-sâ A-Ñ\pw A-½-bpw. {]-tXy-Iw X-¿m-dm¡n-b Nnñp-s]-«n-bnð kp-J-am-bn D-d-§p-I-bm-Wv Ip-ªv NmÀ-fn-bn-t¸mÄ. a-I-t\m-Sv A-´y-bm-{X ]-d-bm\pw Ah-s\ I¬-Ip-fnÀ-s¡ Im-Wm-\p-am-Wv ho-«n-te-¡v sIm-ïp-h-ó-sX-óv A-hÀ ]-d-bpóp.

NmÀ-fn-¡v G-ä-hpw C-ã-ap-ïm-bn-cp-ó ]m-h-¡p-«n-IÄ-s¡m-¸-am-Wv ar-X-tZ-lw In-S-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. Cu ]m-h-¡p-«n-IÄ-s¡m-¸-amIpw ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¡p-I-sb-óv A½ tIm-Wnbpw A-ѳ {In-kv KmÀUpw ]-dªp. aI-\v kp-J-a-c-W-¯n-\m-bn ho-«n-te-¡v sIm-ïp-h-c-W-sa-óm-bn-cp-óp A-h-cp-sS B-{K-lw. tImS-Xn A-X-\p-h-Zn-¡m-sX h-ó-tXm-sS-bm-Wv I-gn-ª-bmgv-N t{Käv HmÀa-ïv kv-{So-äv B-ip-]-{Xn-bnð ac-Ww kw-`-hn-¨Xv.

{]-tXy-Xw X-¿m-dm-¡nb sam-ss_ð tamÀ-¨-dn-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw kq-£n-¨n-cn-¡p-óXv. Ip-«n a-cn-s¨-¦nepw A-h-t\m-sSm-¸w am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v Ip-d-¨p-Znh-kw I-gn-b-W-sa-ó B-{K-lw k-^-e-am-¡m-\m-bn {]-tXy-Iw k-Ö-am-¡n-b-Xm-WnXv. C-Xnð \o-e Éo-¸v kyq-«v [-cn-¨v In-S-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv NmÀ-fnsb. shân-te-ädpw a-äv Po-h³ c-£m D-]-I-cW-§-sfm-óp-anñmsX, kz-Ñ-am-bn D-d-§p-I-bm-Wv a-I-s\-óv tIm-Wn hn-Xp-¼-tem-sS ]-d-bpóp.

tem-Iw ap-gp-h³ {]mÀY-\-tbm-sS Im-h-en-cp-ón«pw I-gn-ª sh-Ån-bmgv-N NmÀ-fn-sb ac-Ww X-«n-sb-Sp¯p. A-]qÀ-h P-\nX-I-tcm-K-hp-am-bn B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¡-s¸-« NmÀ-fn tem-I-¯n-sâ ap-gp-h³ {i-²m-tI-{µ-am-bn-cpóp. A-ta-cn-¡-bnð-s¡mïp-t]m-bn hn-ZKv-[ Nn-In-Õ \ð-Im³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸-«v NmÀ-fn-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä tIm-S-Xn-bn-se-¯n-b-tXm-sS-bmWv Cu kw`-hw tem-I-a-dn-bp-óXv.

NmÀ-fn-¡v B-hp-ó k-lm-b-sañmw \ð-Im³ X-¿m-dm-sW-óv A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v {]-Jym-]n¨p. X-sâ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnð NmÀ-fn-sb Nn-In-Õn-¡m-sa-óv {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ A-dn-bn¨p. a-äp ]-e {]-ap-Jcpw cw-K-¯p-hóp. F-ómð, A-Xym-k-ó \n-e-bnem-b Ip-«n-sb B-ip-]-{Xn-bnð-\n-óv \o-¡m³ ]-än-sñ-ó F³-F-¨vF-kv \n-e-]m-Sv tImS-Xn Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. H-Sp-hnð Ip-ªn-s\ ho-«n-te-¡v sImïp-t]m-I-sW-a-ó {In-kn-sâbpw tIm-Wn-bp-sSbpw B-h-iyhpw \n-cm-I-cn-¡-s¸«p.

H-cp-hb-Êv Xn-I-bp-ó-Xn-\v ap-só tem-Iw hn«p-t]m-sb-¦nepw NmÀ-fn-bp-sS Po-hn-Xhpw a-c-Whpw H-t«-sd tNm-Zy-§Ä D-bÀ-¯p-ópïv. Ip-ªn-sâ Im-cy-¯nð Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡m³ c-£n-Xm-¡Ä-¡p-Å A-h-Im-i-am-Wv AXn-semóv. tUm-ÎÀ-am-cp-sS hm-¡p-am{Xw hn-iz-kn-¡tWm A-tXm, Ip-«n c-£-s¸-t«-¡p-sa-ó am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS hn-izm-k-s¯-¡q-Sn I-W-¡n-se-Sp-¡tWm Fó-Xv a-sämóv. F³.F-¨v.F-Ên-sâ I-Spw-]n-Sn-¯-am-Wv NmÀ-fn-bp-sS Po-h³ C-{X-th-Kw \-ã-s¸-Sm-\n-S-bm-¡n-b-sX-ó hn-aÀ-i-\hpw C-tXm-sSm-¸w D-b-cp-óp-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category