1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

Ubm-\-bv-s¡m-¸w a-cn-¨ Im-apI-sâ ar-X-tZ-lw tI-Sp-h-cm-sX kq-£n-¨v F-ópw k-µÀ-in-¨v ]n-Xm-hv; ap-Éo-an-s\ hn-hm-lw I-gn-¡pó-Xv H-gn-hm-¡m³ {_n-«o-jv G-Pâp-amÀ sIm-ó-Xm-sW-óv ap-l½-Zv ^-bm-Zv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn-s¡m-¸w ]m-co-kn-epïm-b Im-d-]-I-S-¯nð a-cn-¨ Im-ap-I³ tUm-Un-bpsS ar-X-tZ-lw 20 hÀ-j-¯n-\p-ti-jhpw tI-Sp-h-cm-sX kq-£n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv A-t±-l-¯n-sâ ]n-Xmhv ap-l-½-Zv Aðþ^-bm-Zv. k-sd-bn-se {]-tXy-I tI-{µ-¯nð kq-£n-¨n-«p-Å ar-X-tZ-lw apS-¡w Iq-Sm-sX A-t±-lw k-µÀ-in-¡póp. hÀ-j-¯nð 300 Zn-h-k-sa-¦nepw aI-s\ Hcp-t\m-¡v Im-Wm³ Cu ]n-Xm-sh-¯pw.

U-bm-\-bp-sSbpw X-sâ a-I-sâbpw ac-Ww shdpw A-]-I-S-a-sñ-óv ^-bm-Zv XoÀ-¯p-hn-iz-kn-¡póp. ap-Éoamb tUm-Un-sb Ubm-\ hn-hm-lw I-gn-¡pó-Xv X-S-bm³ {_n-«o-jv cm-P-Ip-Spw-_w B-kq-{X-Ww sNbv-X A-]-I-S-am-bn-cp-óp 1997þð ]m-co-knð \-S-ó-sXópw A-t±-lw hn-iz-kn-¡póp. ^n-en-¸v cm-P-Ip-am-c-\m-Wv Ch-sc h-[n-¡m³ D-¯-c-hn-«-sXópw A-t±-lw I-cp-Xp-óp.

k-td-bnse Hm-Iv-kv-ä-Un-ð _mtcm {Ko³ tImÀ-«n-ep-Å X-sâ _w-¥m-hn-sâ A-Sn-¯-«nð {]-tXy-Iw X-¿mÀ sNbv-X A-d-bn-em-Wv tUm-Un-bp-sS ar-X-tZ-l-ap-ÅXv. tUm-Un-bp-sS ]mÀ-¡v te-\n-ep-Å ^v-fm-äv ]n-óo-Sn-Xph-sc D-]-tbm-Kn-¨n-«p-anñ. a-I-sâ kv-am-c-I-sa-ó \n-e-bn-em-Wv C-t¸mÄ Cu ^v-fm-äv ^-bm-Zv kq-£n-¡p-óXv. Cu ^v-fm-än-em-Wv tUm-Unbpw U-bm-\-bpw 1997þð H-¯p-Iq-Sm-dp-ïm-bn-cp-óXv.

e-ï³ ss\-äv-kv-{_n-Uv-Pnð lm-tcm-Uv-kn-sâ D-S-a-bm-bn-cp-óp ^-bmZv. U-bm-\-sbbpw X-sâ a-I-s\bpw {_n-«o-jv c-l-kym-t\z-j-W D-tZym-K-ØÀ h-[n-¡p-I-bm-b-n-cp-óp-sh-óv ^-bm-Zv BZyw B-tcm-]n-¡p-ó-Xv 1998þemWv. B-tcm-]-W-ap-bÀ-¯n G-sd-\mÄ I-gn-bp-ó-Xn-\v ap-¼v ssl-kv-{So-än-se lm-tcm-Uv-kn-\v 44 hÀ-j-am-bp-ïm-bn-cpó sse-k³-kv d-±m-¡-s¸«p. hym-]m-c \n-b-a-§Ä ]m-en-¡m-¯Xp-sIm-ïm-Wn-sX-óm-Wv sIm-«m-cw ]n-óo-Sv hn-i-Zo-I-cn-¨Xv.

tUm-Un-bpw U-bm-\bpw {]-W-b-¯n-em-bn-cp-óp-sh-óv ^-bm-Zv hn-iz-kn-¡p-óp. hn-hmlw Hu-tZym-Kn-I-am-bn {]-Jym-]n-¡m-\n-cp-ó-Xn-sâ X-te-óm-Wv A-]-I-S-ap-ïm-b-Xv. a-I-t\mSpw U-bm-\-tbmSpw ^-bm-Zn-\p-ïm-bn-cp-ó kv-t\-lw A-t±l-s¯ BZyw hñm-sX X-fÀ-¯n. aI-sâ ar-X-tZ-lw kq-£n-¡m\pw A-hÀ Xm-a-kn-¨n-cp-ó ^v-fm-äv kv-am-c-I-am-¡m\pw A-t±-lw Xo-cp-am-\n-¡pó-Xv A-§-s\-bmWv.

]m-¸-cm-kn-IÄ ]n-´p-S-cp-óp-sh-óv a-\-Ên-em-¡n-b-tXmsS, U-bm-\bpw tUm-Unbpw k-ô-cn-¨n-cp-ó Im-dn-sâ ss{U-hÀ sl³-dn t]mÄ hm-l-\-¯n-sâ th-Kw-Iq-«p-Ibpw A-]-I-S-¯n-ð-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv. 1997 Hm-K-kv-äv 31þ\m-bn-cp-óp A-]-ISw. aq-óp-t]cpw Xð£-Ww a-cn¨p. H-¸-ap-ïm-bn-cp-ó U-bm-\-bp-sS Aw-K-c-£-I³ s{S-hÀ do-kvþtPm¬-kv ]-cn-¡p-I-tfm-sS c-£-s¸«p. sl³-dn-bp-sS A-e-£yam-b ss{U-hn-§m-Wv A-]-I-S-¯n-\v Im-c-W-sa-óm-Wv {^-ôv kÀ-¡mÀ \n-tbm-Kn-¨ A-t\z-j-W-I-½n-j\pw I-sï-¯n-b-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category