1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

tcm-Kw D-tïm-sb-óp-t]mepw A-dn-bm-¯-hÀ tNÀ-ón-cn-¡pw; a-Wn-¡q-dp-IÄ A-t\-I-cp-sS izm-kw iz-kn-¡Ww; G-ähpw Iq-Sp-Xð tcm-Kw ]-SÀ-¯p-ó-Xv hn-am-\-bm-{X-I-fm-sW-óv ]T-\ dn-t¸mÀ-«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Sp-¯n-cn-¡pó-Xv B-cm-sW-tóm, A-hÀ-¡v F-s´m-s¡ A-kp-J-ap-sïtóm A-dn-bm-sX a-Wn-¡q-dp-IÄ \o-ï bm{X. Im-_n-\p-Ånð ]-c-¡p-ó \n-izm-k-hm-bp iz-kn-¨p-Å bm{X. G-sXm-s¡ tcm-K-§-fmIpw Hmtcm hn-am-\-bm-{Xbpw bm-{Xn-IÀ-¡v k-½m-\n-¡p-I? D-t±-in-¡p-ó Øe-¯v G-ä-hp-sa-fp-¸-¯n-se-¯m-\p-Å amÀ-K-sa-ó-Xn-s\-¡mÄ, G-ähpw Iq-Sp-Xð tcm-Kw ]-c-¯p-ó amÀ-K-sa-ó \n-e-bnð-¡qSn Hmtcm hn-am-\-bm-{X-sbbpw ]-cn-K-Wn-¡-W-sa-óv ]pXn-b ]T-\ dn-t¸mÀ-«v hy-à-am-¡p-óp.

Acn-tkm-W kv-tä-äv kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-th-j-I-cp-sS ]T-\-a-\p-k-cn-¨v hn-am-\-¯n-sâ h-en-¸hpw t_mÀ-Un-§n-sâ co-Xnbp-sam-s¡ C-Xn-s\ kzm-[o-\n-¡p-ó L-S-I-§-fmWv. tcm-Kw ]-SÀ-¯p-ó Im-cy-¯nð aq-óp-X-c-¯n-em-Wv hn-am-\-bm-{X-IÄ `o-j-Wn-bm-Ip-óXv. B-fpI-sf Fñm-h-scbpw A-S-ª H-cp {]-tZ-i-¯m-¡p-óp-sh-ó-Xm-Wv A-Xn-se B-Zy-`o-jWn. tcm-Km-Wp-¡Ä ]-c-¡m³ C-Xn-S-bm-¡póp. tcm-K-ap-Å-h-cp-am-bp-Å km-an-]yw Xp-S-cm³ C-S-bm-¡p-Ibpw sN-¿póp.

]-IÀ-¨-hym-[n-I-fp-sS B-tKm-f hym-]-\-¯n-\v hn-am-\-bm-{X-IÄ hen-sbm-cp ]-cn-[nh-sc Im-c-W-am-Ip-óp-sï-óv ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b Acn-tkm-W kÀ-h-I-em-im-e-bn-se A-k-n-kväâv s{]m-^kÀ A-\p-Pv ap-_m-bv ]-dªp. C-t±-l-¯n-\v ]p-dsa. kn-cn-jv \m-an-embn, A-tim-Iv {io-\n-hm-k³ F-ón-hÀ Iq-Sn DÄ-s¸-«-Xm-bn-cp-óp K-th-j-I kwLw.

K-th-j-W-¯n-sâ `m-K-am-bn hn-am-\-¯n-sâ Iym-_n-sâ am-Xr-I-bnð A-S-ª Ø-ew D-ïm-¡p-Ibpw tcm-Km-Wp-¡-fp-sS hym]-\w \n-co-£n-¡p-I-bp-am-Wv C-hÀ sN-bv-XXv. C-tXm-sSm-¸w B-fp-I-fp-sS hn-am-\-¯n-\p-Ån-se \o-¡-§fpw ]T-\-hn-j-b-am¡n. C-t_mf tcm-K-¯n-sâ A-Wp-¡Ä hn-am-\-¯n-eq-sS F§-s\ ]-S-cp-óp-sh-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v ]-Tn-¡m-\m-Wv kw-Lw BZyw {i-an-¨Xv.

\n-e-hn-se t_mÀ-Un-Mv co-Xn-IÄX-só tcm-Kw ]-S-cm-\p-Å km[y-X i-à-am-¡p-ó-Xm-bn A-hÀ I-sï¯n. ^-Ìv ¢m-kv, an-Unð tkm¬, _m-¡v sk-£³ F-óo aq-óv co-Xn-bn-ep-Å C-cn-¸n-S-§-fm-Wv hn-am-\-¯n-ep-ÅXv. aq-ón-S-t¯-bv-¡p-ap-Å bm-{X-¡mÀ t_mÀ-Un-§n-sâ `m-K-am-bn H-cp-an-¨n-cn-t¡-ïn-h-cpóp. B-fp-IÄ Xn-§n-¡q-Sn Iq-Sp-Xð t\-cw C-cn-¡m³ C-Xn-S-bm-¡póp.

hn-am-\-¯n-te-¡v I-S-¡p-ó-Xn-\p-Å Xnc-¡v \n-b-{´n-¡p-Ibpw H-ón-¨pÅ t_mÀ-Un-Mv co-Xn Ip-d-bv-¡p-Ibpw sN-bv-Xmð tcm-K-hym-]-\w H-cp ]-cn-[nh-sc X-S-bm-\m-Ipw. t_mÀ-Un-Mv th-K-¯n-em-¡p-óXpw C-Xn-\v k-lm-b-I-am-Ipw. Iq-Sp-X-em-fpI-sf DÄ-s¡m-Åp-ó hn-am-\-§Ä Iq-Sp-Xð tcm-K-hym-]-\-¯n-\v C-S-bm-¡p-ó-Xmbpw K-th-j-IÀ I-sï-¯n. 150þð Ipd-hv ko-äp-I-fp-Å hn-am-\-§-fnð tcm-K-hym-]-\ km-[y-Xbpw Ip-d-ªn-cn-¡p-sa-\vm-Wv A-h-cp-sS I-sï¯ð.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category