1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

shÅ-¡mcm-b bp-h-XnI-sf B-sI sIm-Åm-hpó-Xv _-emð-kw-Kw sN-¿m³ am-{Xw; \yq-Im-kn-enð G-jy³ kw-Lw a-b-¡p-a-cp-óv sIm-Sp-¯v \-in-¸n¨-Xv A-t\-Iw bp-h-Xn-I-sf; 18 t]À C-cp-¼-gn-¡p-Ån-te-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯ s]¬-Ip-«nI-sf a-Zyhpw a-b-¡p-a-cpópw \ð-In Iq-«-_-emð-kw-Kw sNbv-X kw-`-h-¯n-epÄ-s¸-« G-jy³ hw-i-P-cm-b 18 t]À C-cp-¼-gn-¡p-Ån-te¡v. C-Xn-sem-cp bp-h-Xnbpw DÄ-s¸-Spóp. \yq-Im-kn-enð C-hÀ \-S-¯n-bn-cp-ó sk-Iv-kv ]mÀ-«n-I-fn-ð H-t«-sd Ip-cp-óv s]¬-Ip-«nI-sf _-emð-kw-K-¯n-\v C-c-bm-¡n-bn-cp-ó-Xm-bn tImS-Xn I-sï¯n.

sIm-s¡-bv\pw I-ômhpw sa-s^-t{Um-Wp-apÄ-s¸-sS-bp-Å a-b-¡p-a-cp-óp-Ifpw a-Zy-hpw \ð-In-b-ti-j-am-Wv sk-Iv-kv ]mÀ-«n-I-fnð Ch-sc _-emð-kw-Kw sN-bv-Xn-cp-óXv. C¯-cw ]mÀ-«n-I-fnð Ip-«n-I-sf-s¡m-ïv ssew-Kn-I-tI-fn-I-Ä \S-¯n C-hÀ B-kz-Zn-¨n-cp-ó-Xmbpw \yq-Im-knð {Iu¬ tImS-Xn I-sï¯n.

_-emð-kw-K-¡p-ä-¯n-\v in-£n-¡-s¸-« H-cm-sf H-cpe-£w ]u-ïv \ð-In Nm-c-hr-¯n-¡v \n-tbm-Kn-¨mWv Cu kw`-hw t]m-eo-kv ]p-d¯p-sIm-ïp-h-óXv. \q-dn-te-sd s]¬-Ip-«n-I-Ä C-h-cp-sS h-e-bnð-s¸-«-Xm-bm-Wv t]m-eo-kv I-cp-Xp-óXv. tI-k-t\z-jn¨ t\mÀ-¯w-{_nb t]m-eo-kv, 2011 ap-Xð 2014 h-sc C-hÀ sk-Iv-kv ]mÀ-«n-IÄ \-S-¯n-bn-c-p-ó-Xm-bn I-sï¯n.

tImS-Xn hn-Nm-c-W-bv-¡n-sS C-cp-]-tXm-fw s]¬-Ip-«n-IÄ C-hÀ-s¡-Xn-sc sam-gn-\ð-In. C´y, _w-¥m-tZiv, ]m-In-kv-Xm³, C-dmJv, C-dm³, XpÀ-¡n F-ón-hn-S-§-fnð-\n-óp-Å-hÀ kw-L-¯n-ep-ïv. sh-Å-¡mcm-b s]¬-Ip-«nI-sf X-só-t¸m-ep-Å-hÀ-¡v _-emð-kw-Kw sN-¿m³ am{Xw sIm-Åm-sa-óm-bn-cp-óp tImS-Xn hn-Nm-c-W-bv-¡nsS kw-L-¯n-epÄ-s¸-« _-Z-cpÄ lp-ssk³ Fó 37þIm-c³ ]-d-ªXv.

2013þð c-ïv bp-h-Xn-IÄ \ðIn-b hn-h-c-¯nð-\n-ómWv Cu sk-Iv-kv Kym-§n-s\-¡p-dn-¨v t]m-eo-kn-\v hnh-cw In-«p-óXv. Hm-¸-td-j³ sjð-äÀ F-ó-dn-b-s¸-« A-t\z-j-W-¯n-eq-sS ]n-óo-Sv 27 t]-sc t]m-eo-kv ]n-Sn-IqSn. \yq-Im-knð-Imcmb ssk-^pÄ C-Émw, bm-kÀ lp-ssk³, ap-l½-Zv lp-ssk³, sd-Uv-hm³ kn-±nJv, I-tcm-fmð Kme¬, ap-l½-Zv A-kvdw, P-lmw-KnÀ k-am³, \m-kn-dp-±o³ A-ÐpÄ l-ao-Zv an-t\m-bn, Fbv-k ap-kmhn, tam-Rv-PqÀ Nu-[cn, sX-l-dpÄ Aew, {]-`m-Xv s\ñn, \Zow AÉw, l-_o-_pÀ d-lnw, A-Ðpð sks_, _-Z-cpð lp-ssk³, sam-ln-_pÀ d-Òm³ F-ón-h-sc-bm-Wv tImS-Xn Ip-ä-¡m-sc-óv I-sï-¯n-b-Xv.

C-Xnð ap-l½-Zv Aen, tkmÄ-^pÄ C-Émw, bm-kÀ lp-ssk³, sd-Uv-hm³ lp-ssk³ F-ónh-sc C-Xn\-Iw X-só in-£n-¨p. 20 hÀ-jhpw \m-ep-am-k-hpw ho-X-am-Wv Ch-sc in-£n-¨-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category