1 GBP = 89.75 INR                       

BREAKING NEWS

t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]Xm ss__nÄ Item-Õ-hw; A-ôp do-Pn-b-Wp-I-fnse aÕc XobXnIÄ {]Jym-]n-¨p

Britishmalayali
sPKn tPmk^v

\hw_À 4\v {_ntÌmfnð sh¨v \S¡pó t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]XbpsS {]Ya ss__nÄ ItemÕh¯nsâ aptómSnbmbpÅ doPWð aÕc§fpsS XobXnIÄ {]Jym]n¨p XpS-§n. doPWð aÕc§fnð Hópw cïpw aqópw Øm\w t\SpóhÀs¡ bqtdm¸nse Gähpw henb ss__nÄ ItemÕhamb t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]X ss__nÄ ItemÕh¯nð ]s¦Sp¡phm³ km-[n¡q.

\hw_À 4\v {_ntÌmfnse ku¯vaoUv {Ko³th skâdnð {]tXyIw X¿mdm¡pó 11 tÌPpIfnembn 21 ItemÕh C\§fnð hnhn[ {]mb¯nepÅ Ip«nIÄ aÕcn¡pw. bqtdm¸nse Xsó Gähpw henb ss__nÄ ItemÕhamb FkvFwCPn_n ss__nÄ ItemÕh¯nð cq]XbpsS F«p doPWpIfnð \nóv hnPbn¨p hcpó Ip«nIÄ ]s¦Sp-¡pw. ¥mkvtKmbnð sk]vXw_À 30\mWv doPWð aÕc§Ä¡v XpS¡amIpóXv. ^m tPmk^v sh¼SwXdbmWv ¥mkvtKm doPWð tImÀUnt\äÀ.

{]ÌWnð HtÎm_À 21\mWv doPWð aÕcw \S¡pI.^m kPn tXm«¯nemWv doPWð tImÀUnt\-äÀ. {_ntÌmÄ ImÀUn^v doPWnð HtÎm_À 7\mWv doPWð aÕc§Ä kwLSn¸n¨ncn¡póXv. ^m t]mÄ sh«n¡m«mWv doPWð tImÀUnt\äÀ. eï³ doPWnð sk]väw_À 30\mWv doPWð aÕc§Ä kwLSn¸n¨ncn¡póXv. ^m. sk_mÌy³ Nma¡mebpw ^m. tPmkv A´nbmwIpfhpamWv doPWð tImÀUnt\äÀamÀ. tIw{_nUvPv doPnb\nð HtÎm_À 1\mWv doPWð aÕc§Ä \S¡pó-Xv. ^m. sSdn³ apñ¡cbmWv tImÀUnt\äÀ.

t{Käv {_n«³ cq]X Øm]nXambXn\v tijw cq]XbpsS t\XrXz¯nð BZyambn \S¡pó ss__nÄ ItemÕhamWnXv. kotdm ae_mÀ k`bpsS F«v doPnb\pIfnembn BZy L« aÕc§Ä \S¡pw. HtÎm_À 14\v ap¼v Fñm doPnbWnse aÕc§fpw ]qÀ¯nbmIpw.

\nehnð {]Jym]n¨ncn¡pó doPn-bWð aÕc§fpsS hnhc§fnhbmWv...
Region : Glasgow
Regional Coordinator: Fr Joseph Vembadamthara
Regional Kalotsavam Date : 30th September 2017
Venue : St Cuthberts Church, 98 High Blatnyre Road, Hamilton ML3 9HW
Region : Preston
Regional Coordinator: Fr Saji Thottathil
Regional Kalotsavam Date : 21st October 2017
Venue : De La Salle Academy, Carr Lane East L11 4SG

Region : Bristol Cardiff
Regional Coordinator:Fr Paul Vettikkattu
Regional Kalotsavam Date : 7th October 2017
Venue : Greenway Centre, Southmead, Bristol BS10 5PY 

Region : London
Regional Co-ordinator: Fr. Sebastian Chamakkala & Fr Jose Anthiakulam
Regional Kalotsavam Date : 30th September 2017
Venue : Salesian House, Surrey Lane, London SW11 3PN
Time : 9:00am to 6:00pm 

Region : Cambridge
Regional Co-ordinator: Fr. Terin Mullakkara
Regional Kalotsavam Date : 1st October 2017
Venue : St Alban's Catholic School, Digby Road, Ipswich IP4 3NI
Time : 2pm to 10pm 
aäp aqóp doPnb\pIfnse ItemÕh XobXnIÄ Cu BgvN Xsó {]Jym]n¡póXmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam