1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

\mep-h-b-Êp-Im-c\m-b {]n³-kv tPmÀ-Pv H-cp tK B-bn-¯ocp-tam? `n-ó-enw-K-¡m-cp-sS am-kn-I-bp-sS tK sF-¡-Wm-bn I-hÀ ]-Sw A-Sn¨-Xv hn-hm-Z-am-Ip-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-cp sl-en-t¡m-]v-S-dn-te-¡v B-Zy-am-bn I-b-dp-ó-Xn-sâ A-¼-c¸pw B-th-i-hp-sam-s¡-bm-Wv {]n³-kv tPmÀ-Pn-sâ ap-J-¯p-ïm-bn-cp-óXv. ]t£, B Ip-«n-bp-sS ap-J-`m-h-hpw i-co-c-`m-jbpw H-cp tK-bp-tS-Xm-sW-ó hn-e-bn-cp-¯-ep-am-bn {]ap-J Fð-Pn-_n-Sn sh-_v-ssk-äm-b ]n-¦v-\yqkv cw-K-s¯-¯nb-Xv hn-hm-Z-am-bn-. \m-ep-h-b-Êp-Im-c\m-b tPmÀ-Pv cm-P-Ip-am-c³ tK sF-¡-Wm-sW-óm-Wv sh_v-ssk-äv hn-e-bn-cp-¯n-b-Xv.

H-ä-Zn-hkw-sIm-ïv tPmÀ-Pv tK sF-¡-Wm-bn am-dn-sb-óv ]n-¦v-\yq-kv hn-e-bn-cp-¯póp. kp-µ-c\m-b tPmÀ-Pv Fñm-bv-t¸m-gpw \-óm-bn h-kv{Xw [-cn-¨v \-S-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó Ip-«n-bmWv. \memw ]n-d-óm-fn-sâ X-teós¯ Cu Nn-{Xw, `m-hn cm-Pm-hn-sâ ]pXn-b cq-]w-Iq-Sn Im-«n-¯-cp-ópþF-óm-Wv ]n-¦v \yq-kn-sâ hn-e-bn-cp¯ð. X-sâ k-t´m-jw {]-I-Sn-¸n-¡p-ó- tPmÀ-Pn-sâ i-co-c`m-j A-h³ H-cp tK sF-¡-Wm-sW-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xmbpw ]n-¦v \yq-kv F-gp-Xpóp.

shdpw \m-ep-h-b-Êp-am{Xw {]m-b-ap-Å Ip-«nsb Cu co-Xn-bnð hym-Jym-\n¨-Xv I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n-bn-«pïv. Xo-{h bm-Ym-ØnXn-I ]mÀ-«nbm-b {S-Uo-j-Wð bp-Wn-b-\n-Ìv thm-bv-kn-sâ t\-Xm-hv Pnw A-en-ÌÀ sh_v-ssk-äv am-¸p-]-d-b-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn cw-K-s¯¯n. H-cp Ip-«nsb Cu co-Xn-bnð {_m³-Uv sN-¿pó-Xv am-¸-¸À-ln-¡m-¯ Im-cy-amWv. H-cp sIm-¨p-Ip-«n-bp-sS Nn{Xw ]-IÀ-¯p-Ibpw A-Xn-\p-tijw, ssew-Kn-I-X-bp-sS t]-cn-ep-Å H-cp Po-hn-X-¯nsâ sF-¡-Wm-bn Ah-s\ hn-e-bn-cp-¯p-Ibpw sN-¿pó-Xv Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñópw A-t±-lw ]-dªp.

F-ómð, teJ-\w ]n³-h-en-¡m³ D-t±-in-¡p-ón-sñ-óv ]n-¦v \yq-kn-sâ F-Un-äÀ s_-ô-an³ tIm-l³ ]-dªp. te-J-\-¯n-\v tkm-jy-ð ao-Un-b-bnð-\n-óv In«n-b {]-Xn-I-c-W-¯n-sâ t]-cnð teJ-\w D-t]-£n-¡nñ. tPmÀ-Pn-s\ A-¯-c-¯nð Nn-{Xo-I-cn-¡m³ ]n-¦v-\yq-kv {i-an-¨n-«nñ. te-J\-s¯ hym-Jym-\w sN-bv-Xv tkm-jyð ao-Un-b-bnð Iaâv sN-bv-X-h-cm-Wv A-Xn-\v {i-an-¨Xv. A-Xn-sâ t]-cnð teJ-\w ]n³-h-en-t¡-sï-óm-Wv Xo-cp-am-\wþA-t±-lw ]-dªp.

tPmÀ-Pns\ Cu Nn-{X-¯nð-¡m-Wm³ kp-µ-c-\m-bn-cn-¡p-óp F-óm-Wv Pq-sse 25þ\v h-ó te-J-\-¯n-sâ X-e-s¡«v. F-ómð, tkm-jyð aoUn-b te-J\-s¯ kzo-I-cn¨-Xv a-säm-cp X-c-¯n-emWv. \m-ep-h-b-Êp-Imcs\ Cu co-Xn-bnð Im-W-cp-sXópw Ah-sâ ssewKn-I Xm-Xv-]-cy-§Ä {]-h-Nn-¡m³ \nð-¡-cp-sX-óp-am-Wv tkm-jyð aoUn-b te-J\-s¯ hym-Jym-\n-¨-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category