1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

NmÄ-kn-sâ a-\-Êp-am-äm³ Ubm-\ Im-an-e-bp-sS ]mÀ-«n-bnð-t¸mb-Xv {]-tIm-]-\-]-cam-b A-Sn-h-kv-{Xw [-cn¨v; NmÄ-kpw Imanebpw X-½n-ep-Å A-hn-ip-² C-S-]m-Sp-IÄ-¡pw cm-P-Ip-am-cn km£yw h-ln-¨p

Britishmalayali
kz´wteJI³

NmÄ-kv cm-P-Ip-am-c-s\ Im-an-e-bnð-\nópw A-I-äp-ó-Xn-\v U-bm-\ cm-P-Ip-am-cn ]-Xn-s\-«-Shpw ]-b-än-bn-cp-óp-sh-ó-Xn-\v ]pXn-b sX-fn-hpIÄ. Im-an-e-bp-sS k-tlmZ-cn A-\-_ð F-en-b-än-sâ 40þmw ]n-d-ómÄ ]mÀ-«n-bnð Ubm-\ ]-s¦-Sp-¡m-s\-¯nb-Xv A¯-c-sam-cp A-S-hp-am-bn-«m-bn-cp-óp. {]-tIm-]-\-]-cam-b A-Sn-h-kv-{X-§-f-mWv U-bm-\ ]mÀ-«n-¡m-bn Xn-c-sª-Sp-¯-Xv.

hn-cp-ón-\v NmÄ-kv cm-P-Ip-amc-s\ Iman-e £-Wn-¨n-cp-óp. Im-an-e-bpw N-mÄ-kp-am-bp-Å C-S-]m-Sp-IÄ A-dn-bm-am-bn-cp-ó U-bm-\, hn-cp-ón-\v a-\-¸qÀ-hw F-¯p-I-bm-bn-cpóp. Ubm-\ F-¯p-ó-Xv Im-an-e-bv-¡v k-ln-¡m-hp-ó-Xnepw A-¸p-d-am-bn-cp-óp-sh-óv X-sâ ]pXn-b ]p-kv-X-I-¯nð dn-¨mÀ-Uv tI sh-fn-s¸-Sp-¯póp. ap-dn-bn-eq-sS A-kz-Ø-bm-bn \-S-¡p-I-bpw U-bm\-sb No-¯ hn-fn-¡p-I-bp-am-bn-cp-óp Im-an-e-sbópw A-t±-lw X-sâ ]p-kv-X-I-¯nð sh-fn-s¸-Sp-¯póp.
 
1989þem-bn-cp-óp A-Xv. NmÄ-kn-sâ-bpw U-bm-\-bp-sSbpw Zm-¼-Xy-Po-hn-Xw X-IÀ-¨-bn-te-¡v \o-§p-I-bm-W-ó P-\-§Ä A-¡me-¯v A-dn-ªn-cp-ónñ. NmÄkpw U-bm-\bpw a-¡fm-b {]n³kpw lm-cn-bp-a-S-§p-ó k-´p-ã Ip-Spw-_-am-bn-cp-óp {_n-«o-jp-Im-cp-sS am-Xr-I. F-ómð, B _-Ôw A-h-km-\-t¯-bv-¡v \o-§n-s¡m-ïn-cn-¡p-ó Im-e-am-bn-cp-óp AXv. U-bm-\-bnð-\n-óv AI-óv Im-an-e-bn-te-¡v Nm-Ä-kv A-Sp¯p-sIm-ïn-cp-ó Imew. Ubm-\ X-sâ kp-c-£m-`-S³ P-bnw-kv sl-hn-än-te-¡pw.

ssk\n-tIm-tZym-K-Ø\m-b B³{Up ]mÀ-¡À _uÄ-kn-sâ `m-cy-bm-bn-cp-óp Iman-e A-t¸mÄ. F-¦nepw A-hÀ NmÄ-kp-am-bn A-Sp-¸-¯n-em-bn-cp-óp. NmÄ-kn-sâbpw Im-an-e-bp-sSbpw A-hnln-X _-Ô-s¯-¡p-dn-¨v tKm-kn-¸p-IÄ-¡v Xp-S-¡-an«-Xv A-\-s_-ensâ Cu ]n-d-ómÄ ]mÀ-«n-bm-bn-cpóp. `m-cybpw Im-ap-Inbpw X-½n-ep-Å G-äp-ap-«-em-Wv A-óv NmÄ-kv A-hn-sS I-ïXv.

X-sâ `À-¯m-hn-sâ kv-t\-lw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡p-I-sb-ó D-t±iyw Iq-Sn-bp-ïm-bn-cp-óp U-bm-\-bv-¡v A-óv. NmÄ-kpw U-bm-\bpw X-½nð In-S-¸-d_-Ôw t]mepw hÀ-j-§-fm-bn \n-e-¨n-cp-óp. Im-ap-In-bnð-\n-óv `À-¯m-hn-s\ Xn-cn-¨p-]n-Sn¡p-I F-ó e-£y-t¯m-sS Ubm-\ hn-cp-ón-\v t]m-Im³ Im-c-W-a-Xm-Wv.
 
X-só-¡mÄ 14 h-b-Ên-\v aq-¯ Im-ane-sb ku-µ-cyw-sIm-ïpw am-Z-I-Xzw-sImïpw tXmð-]n-¡m-sa-óv Ubm-\ I-cpXn. A-Xn-\m-bm-Wv lm-tcm-Uv-kn-sâ A-Sn-h-kv-{X-im-e-bnð-t¸m-bn i-co-c-¯n-sâ A-g-I-f-hp-IÄ Iq-Sp-X-em-bn {]-ZÀ-in-¸n-¡p-ó X-cw A-Sn-h-kv-{X-§Ä Ubm-\ Xn-c-sª-Sp¯p. A-h-bm-Wv hn-cp-ón-\v t]m-Ip-t¼mÄ Ubm-\ [-cn-¨n-cp-óXv. `À-¯m-hnð-\n-óv kv-t\-l-]qÀ-Wam-b s]-cp-am-äw {]-Xo-£n-¨v h-kv{Xw [-cn-s¨-¯n-b U-bm-\-tbmSv, NmÄ-kv ]-dª-Xv '\n-só-¡m-Wm³ bm-sXm-cp `w-Kn-bp-an-sñ'óm-bn-cp-óp-sh-óv dn-¨mÀ-Uv tI sh-fn-s¸-Sp-¯póp.

NmÄ-kn-sâ hm-¡p-IÄ U-bm-\-bp-sS k-a\n-e sX-än-¡p-ó-Xm-bn-cpóp. sI³-kn-Mv-S¬ ]m-e-knð-\n-óv hn-cp-óv \-S-¡p-ó dn-¨va-ïv ]mÀ-¡n-te-¡v h-cp-t¼mį-só NmÄ-kv A-kz-Ø-\m-bn-cpóp. U-bm-\ H-¸w h-cp-ó-Xm-bn-cp-óp A-Xn-\v Im-c-Ww. hn-cp-ón-s\-¯p-t¼m-tg-¡pw C-cp-hcpw h-g-¡n-sâ h-¡n-se-¯n-bn-cpóp. hn-cp-ón-\v ti-jw a-äv A-Xn-Yn-I-sfñmw ap-IÄ-\n-e-bn-te-¡v t]m-b-t¸mgpw NmÄkpw Im-an-ebpw Xmg-s¯ \n-e-bnð kw-km-cn-¨-n-cp-óXpw U-bm\-sb A-cn-iw-]n-Sn-¸n-¨p-shópw dn-¨mÀ-Uv tI ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category