1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

HmIv-kv^-Uv kÀ¡-kv tÌ-j-\nð F-¯p-ó-Xn-\v sXm-«v ap-¼v A-ïÀ-{Ku-ïnð-sh-¨v Syq-_n-\v Xo-]n-Sn¨p; ]p-I-\n-d-ª tÌ-j-\nð-\nópw `o-I-cm-{Ia-Ww `b-óv B-fp-I-fp-sS Iq-«-tbm-«w

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³ Syq-_v kv-tä-j-\n-te-¡v F-¯p-ó-Xn-\v sXm-«p-ap-¼v ssh-Zyp-Xn-¯-I-cm-dn-s\-¯p-SÀ-óv Xo-]n-Sn¨-Xv B-i-¦ ]-SÀ-¯n. t_-¡À-eq se-bv-\nð Hm-Iv-kv^-Uv kÀ¡-kv tÌ-j-\n-te-¡v F-¯p-ó-Xn-\v ap-¼m-bn-cp-óp kw-`hw. s{S-bn-\n-\p-Ånð ]p-I-\nd-ª-tXmsS, ]-ecpw `o-I-cm-{I-a-W-am-sW-óv `b-óv \n-e-hn-fn-Ivm³ Xp-S-§n. s]m-Å-te-ä c-ïp-t]-sc ]n-óo-Sv B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän.

s{S-bn-\nð-\n-óv Ft´m sI-an-¡ð I-cn-ª a-Ww h-cp-óp-ïm-bn-cp-óp-sh-óv bm-{X-¡mÀ ]-dªp. H-¸w ¹m-Ìn-Iv I-cn-ª a-W-hpw. e-ï-\n-se G-ähpw Xn-c-t¡dnb tjm-¸n-Mv kv-{So-än-te-¡p-Å tÌ-j-\mWv Hm-Iv-kv^-Uv kÀ¡-kv tÌj³. kw-`-h-s¯-¯p-SÀ-óv tÌ-j³ Ip-td t\-c-t¯-¡v A-S-¨n-«p.
 
ssh-Zyp-Xn-¯-I-cm-dn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv Xo-]n-Sn-¯-ap-ïm-b-sX-óv {Sm³kv-t]mÀ-«v t^mÀ e-ï³ hy-à-am¡n. sN-dn-sbm-cp Xo-]n-S-n-¯-ap-ïm-sb-¦nepw A-X-t¸mį-só \n-b-{´-W hn-t[-b-am-¡n-sb-óv e-ï³ A-ïÀ-{Ku-ïv-kn-sâ U-b-d-ÎÀ \n-Kð tlm-s\-kv hy-à-am¡n. bm-{X-¡mÀ-¡v C-Xp-aq-e-apïm-b _p-²n-ap-«p-I-fnð A-t±-lw tJ-Zw {]-I-Sn-¸n¨p. kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v A-t\z-j-W-am-cw-`n-¨-Xmbpw A-t±-lw ]-dªp.
cm-hn-se F-t«-ap¡m-tem-sS-bm-Wv kw-`hw. Xo-]n-Sn-¯-¯n-sâ Im-c-W-a-dn-bm-¯-Xn-\mð bm-{X-¡mÀ s]-s«-óv ]-cn-{`m-´-cmbn. tÌ-j-\n-ep-ïm-bn-cp-ó-hÀ `o-I-cm-{I-a-W-am-sW-óv `b-óv t]-Sn-¨v ]p-d-t¯-t¡mSn. kv-tä-j-\nð Bw-_p-e³kpw a-äv A-Snb-´-c ku-I-cy-§fpw H-cp-¡p-Ibpw sN-bvXp. ]p-I iz-kn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-óp-Å A-kz-Ø-X-IÄ-¡v \m-ep-t]À-¡v Nn-In-Õ \ð-In. C-Xnð c-ïp-t]-sc B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän.

]p-I-\nd-ª-tXmsS, s{S-bn-\n-\p-fnð s]«p-t]m-b A-h-Ø-bm-bn-cp-óp bm-{X-¡m-cp-tSXv. Xq-hm-ebpw a-äp-ap-]-tbm-Kn-¨v aq-¡v s]m-¯n ]p-I-bnð-\n-óv c-£-t\-Sm³ A-hÀ {i-an¨p. t]-Sn-s¸-Sp-¯p-ó A-\p-`-h-am-bn-cp-óp A-sX-óv bm-{X-¡mcn-sem-cmÄ ]n-óo-Sv {]-Xn-I-cn¨p. tÌ-j³ A-S-¨n-«-Xpw A-Snb-´-c tk-h-\-§Ä hn-fn-¨p-h-cp-¯n-bXpw a-äp-Å-h-scbpw ]-cn-{`m-´-cm¡n. tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS P-\-§Ä ]-cn-{`m-´n ]-¦p-sh-¡-p-Ibpw sN-bvXp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category