1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

CÉm-an-\p-th-ïn ssI-bnð-In-«p-ó-hsc-sbm-s¡ sImñm³ h-\n-X-I-fp-sS ln-äv kv-Izm-Up-ïm-¡m³ ap³-ssI-sb-Sp¯p; e-ï-\nð A-d-Ìnem-b A-½bpw a-Ifpw tIm-S-Xn-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-Ém-an-Iv kv-tä-äv `o-I-c-kw-L-S-\-bp-sS Np-h-Sp-]n-Sn-¨v h-\n-X-IÄ am-{X-a-S§n-b ln-äv kv-Izm-Up-ïm-¡m³ {i-an-¨ A-½-bp-sSbpw a-I-fp-sSbpw hn-Nm-c-W Xp-S-§n. 43 h-b-Êp-Å an-\ Un¨v, a-IÄ 21þIm-cnbm-b dn-kv-se-bv³ _u-eÀ F-ón-h-sc-bm-Wv t]m-eo-kv tIm-S-Xn-bnð l-m-P-cm-¡n-bXv. C-hÀ-s¡m-¸w KqVm-tem-N-\-bnð ]-s¦-Sp-¯ Jhv-e _À-Kq-¯n-sbbpw t]m-e-o-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cpóp.
 
sh-kv-äv-an-\n-kv-ä-dnð \-S-óXp-t]m-se B-{Ia-Ww kw-L-Sn-¸n-¡p-Ibpw ssI-bnð-In-«p-ó-hsc-sbm-s¡ h-I-h-cp-¯p-I-bp-am-bn-cp-óp h-\n-Xm ln-äv kv-Izm-Un-sâ e-£y-sa-óv t]m-eo-kv ]-dªp. G-{]nð 27þ\m-Wv Ch-sc t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-XXv. t]m-eo-kv \-S¯n-b Xn-c-¨n-en-\n-sS c-£-s¸-Sm³ {i-an-¨ _u-eÀ-¡v t]m-eo-kn-sâ sh-Sn-tb-än-cp-óp.

h-S-¡p-]-Sn-ªm-d³ e-ï-\n-se hnð-kv-sU-\n-se ho-«nð-\n-óm-Wv _u-e-dn-s\bpw _À-Kq-Xn-sbbpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-XXv. Un-¨n-s\ sIânð \-S-ó a-säm-cp ]cn-tim-[-\-bnepw ]n-Sn-IqSn. P-bn-enð I-gn-bp-ó aq-h-scbpw HmÄ-Uv s_-bv-en tIm-S-Xn-bnð hoUntbm tIm¬-^-d³-kn-eq-sS-bm-Wv hn-Nm-c-W sN-bv-X-Xv. \-hw-_-dnð Ch-sc ho-ïpw tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡pw.

sh-Sn-tb-ä _u-e-dn-se B-ip-]-{Xn-bnð-\n-óv Un-kv-NmÀ-Pv sNbv-X ti-j-am-Wv t]m-eo-kv tI-kv tIm-S-Xn-bn-se-¯n-¨-Xv. hoUntbm tIm¬-^-d³-kn-eq-sS hn-Nm-c-W-bv-¡v lm-P-cm-Ip-t¼mÄ Un¨pw a-Ifpw ap-Jw a-d-¨ ]À-Z-bm-Wv A-Wn-ªn-cp-óXv. _À-Kq-¯nbpw ]À-Z-b-Wn-ªn-cp-só-¦nepw ap-Jw a-d-¨n-cp-ónñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category