1 GBP = 89.75 INR                       

BREAKING NEWS

hmS-I-bv-¡v sIm-Sp-¡m³ ho-Sp-hm-§n-bmð A-hn-sS Xm-a-kn-¨n-cp-ó-bm-sf D-S³ H-gn-¸n-¡p-I; A-sñ-¦nð Cu-Ìv k-k-Iv-knse Cu Ip-Spw-_-s¯-t¸m-se Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h³ A-bmÄX-só A-hn-sS Xm-a-kn¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\q-äm-ïp-Im-ew ]-g-¡-ap-Å \n-b-a-s¯-¡p-dn-¨v h-¡o-en-\v A-dn-bm-Xn-cp-óXp-sIm-ïv Ip-Sp-§nbXv Cu Z-¼-Xn-am-cmWv. hm-S-I-¡mc-s\ H-gn-¸n-¡m-\m-bn tIm-S-Xn-I-bdn-b C-hÀ-¡v H-Sp-hnð B-bp-jv-Im-ew A-bmÄ-¡v Xp-Ñam-b hm-S-I-bv-¡v ho-Sp-hn«p-sIm-Sp-t¡-ïn-hóp. hm-S-I-bv-¡v sIm-Sp-¡m³ ho-Sp-hm-§p-t¼mÄ A-hn-sS Xm-a-kn-¨n-cp-ó-bm-sf H-gn-¸n-¡m-Xn-cp-ó-Xm-Wv C-hÀ-¡v hn-\-bm-bXv.

A-bð-¡m-c\mb tIm-fn³ {Kn-K-dn-bp-sS aq-óp s_-Uvdqw ho-Sv 20 hÀ-jw ap-¼m-Wv tU-hn-Uv lmÀ-Un§pw jo-ebpw tNÀ-óv hm-§p-ó-Xv. {Kn-K-dn-¡v ]pXn-b ho-Sv I-sï-¯m³ km-[n-¡m-sX h-ó-t¸mÄ tU-hnUv Cu ho-Sv am-kw 800 ]u-sï-ó hm-S-I-b-bv-¡v {Kn-K-dn-¡pX-só hm-S-I-bv-¡v \ðIn. C-t¸mÄ kv-s]-bn-\n-te-¡v Xm-a-kw am-dm³ Xo-cp-am-\n-¨v ho-Sp-hnð-¡m³ {i-an-¨-t¸m-gm-Wv {]-iv-\w D-S-se-Sp-¯Xv. Xm³ ho-«nð-\n-óv C-d-§n-sñ-óv {KnK-dn hm-in-]n-Sn¨p.

ho-Sv hn-«p-In-«p-ó-Xn-\m-bn tU-hn-Uv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-s¨-¦nepw tI-knð hn-P-bn¨-Xv {Kn-K-dn-bmWv. am-{Xañ, C-t¸mg-s¯ hm-S-I-bv-¡v 90 hÀ-j-t¯-¡v ho-Sv {Kn-K-dn-¡v ]m-«-¯n-\v \ð-Im\pw tImS-Xn D-¯-c-hn-«p. hn-[n-¡v A-¸oð \ð-Im\pw tU-hn-Un-\v tImS-Xn A-\pa-Xn \ð-In-bnñ.  {Kn-K-dn-bp-sS Im-e-ti-jw A-bm-fp-sS _-Ôp-¡Ä-¡p-Iq-Sn eo-knð A-h-Im-iw e-`n-t¨-¡p-sa-ó B-i-¦-bn-em-Wn-t¸mÄ tU-hnUpw jo-e-bpw.

1925þse \n-b-a-¯n-se H-cp hy-h-Ø-bm-Wv tU-hn-Un-s\ Ip-Sp-¡n-bXv. hn-ä ho-«nð hoïpw hm-S-I-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-I-bm-sW-¦nð, B-bp-jv-Im-ew Xm-a-kn-¡m-\p-Å A-h-Im-iw t\-Sn-¡-Sp-¡p-ó hy-h-Ø-bm-W-Xv. 1925þepw 1948þepw k-am-\am-b hn-[n-IÄ D-ïmb-Xv {Kn-K-dn-bp-sS A-`n-`m-j-I³ tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡p-Im-b-n-cp-óp. 1948þse _m-\n-kv-äÀþ_m-\n-kv-äÀ tI-knð, k-tlm-Zc-\v hn-ä ho-«nð¯-só Xm-a-kn-¨ k-tlm-Z-cn-¡v B-bp-jv-Im-ew hm-S-I-bnñm-sX Xm-a-kn-¡m³ tImS-Xn A-\p-h-Zn¨-Xv C-tX \n-b-a-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-em-sW-óv h-¡oð t_m-[n-¸n¨p.

ho-Sv hm-§p-I-bm-sW-¦nð A-hn-sS Xm-a-kn-¨n-cp-ó-bm-sf H-gn-¸n-¨-ti-jw am-{X-ta hm-§m-hq F-ó-Xm-Wv C-Xn-eq-sS Fñm-hcpw HmÀ-t¡-ï kw-KXn. A-hn-sS Xm-a-kn-¨n-cp-ó-bm-sf H-gn-¸n-¡m-sX-bm-Wv ho-Sp-hm-§p-ó-sX-¦nð, ]n-óo-Sv A-bm-sf H-gn-¸n-¡m³ km-[n-¨n-sñ-óv h-cpw. hm-S-I-bv-¡v sIm-Sp-¡m³ th-ïn hm-§p-ó ho-Sp-I-fn-em-Wv C¯-cw \n-b-a-¡p-cp-¡-IÄ D-ÅXv. ss_ Sp sdâv hy-h-Ø-bnð hm-§p-t¼mÄ A-hn-sS Xm-a-kn-¨n-cp-ó-bm-sf H-gn-¸n-¨n-sñ-¦nð A-bmÄ-¡v Xp-SÀópw km-[n-¡pw.
 
hm-S-I-¡mc-s\ H-gn-¸n-¡m³ tImS-Xn I-bdn-b tU-hn-Un-\v H-Sp-hnð {Kn-K-dn-¡v tIm-S-Xn-s¨-e-hm-bn 11,000 ]u-ïp-Iq-Sn \ð-tI-ïn-h-óp-sh-óv am-{Xw. `m-hn-bnð ss_ Sp sdâv D-S-¼-Sn-I-fnð ho-Sv hm-§p-t¼mÄ Fñm-hcpw {i-²n¡-Ww F-ó \nÀ-tZ-i-t¯m-sS-bm-Wv tImSXn Cu tI-knð hn-[n ]-d-ª-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category